Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Bükkaranyos Község szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.02.

Bükkaranyos Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Bükkaranyos község 14/2008. (VIII. 28.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Bükkaranyos község 14/2008. (VIII. 28.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Bükkaranyos község 14/2008. (VIII. 28.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § 1. pontjában a „b Szabályozási” szövegrész helyébe a „b, illetve T-3.b.I. Szabályozási” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Bükkaranyos község 14/2008. (VIII. 28.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2008. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. nullT-3.b.I. Szabályozási Terv”