Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2022. 11. 01

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról

2022.11.01.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátást igénybe vevő személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokra:

a) gyermekétkeztetés,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekjóléti szolgáltatás.

(3) Valamennyi ellátási forma esetén az ellátási terület Sátoraljaújhely város közigazgatási területe.

2. A gyermekjóléti alapellátások igénybevétele

2. § Az 1. § (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások az alábbiak szerint vehetők igénybe:

a) bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okirat szerinti székhelyén és telephelyein,

b) oktatási intézményben és kollégiumban igényelhető étkezés a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium főzőkonyhájáról az oktatási intézmények székhelyén és telephelyein,

c) bölcsődei ellátás a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde alapító okirat szerinti telephelyein,

d) gyermekjóléti szolgáltatás: Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központ - Család- és Gyermekjóléti Központjában.

3. A kérelem benyújtásának módja és szabályai

3. § Az 1. § (2) bekezdésében biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele önkéntes.

4. § Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás igénybe vételére irányuló kérelmet az alábbiak szerint kell benyújtani:

a) bölcsődei ellátás, óvodai ellátás esetében az önkormányzat fenntartásában működő óvoda vezetőjénél,

b) általános iskolás, középfokú oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó kérelmét – amennyiben az ellátást az önkormányzat nem közvetlenül biztosítja - a gyermekétkeztetést biztosító intézmény vezetőjénél.

5. § Az 1. § (2) bekezdésben biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéhez az alábbi adatokat kell szolgáltatni:

a) szülő/gondviselő neve,

b) ellátást igénybe vevő gyermek neve,

c) állandó lakóhelye és

d) jogszabályban előírt kedvezmények igénybevételének igazolása.

6. § A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért az önkormányzat térítési díjat nem állapít meg.

7. § (1) A gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. 40. § (2) bekezdése tartalmazza.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

4. Intézményi térítési díj, személyi térítési díj megállapítása

8. § (1) Az önkormányzat által fenntartott óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja

a)1 bölcsődében napi négyszeri étkezés esetén: 478,-Ft+ÁFA

b)2 óvodában napi háromszori étkezés esetén: 478,-Ft+ÁFA

(2) Az állami intézmény fenntartó központ, valamint a szakminisztérium által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az étkeztetés intézményi térítési díja

a) általános iskolai tanuló esetében

aa)3 tízórai: 116,-Ft+ÁFA

ab)4 ebéd: 464,-Ft+ÁFA

ac)5 uzsonna: 93,-Ft+ÁFA

b)6 középfokú oktatási intézményben tanuló esetében az ebéd: 486,-Ft+ÁFA

c) kollégiumi ellátást igénybe vevő tanuló esetében

ca)7 reggeli: 221,-Ft+ÁFA

cb)8 ebéd: 486,-Ft+ÁFA

cc)9 vacsora: 342,-Ft+ÁFA.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege alapján került meghatározásra.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján kell az intézményvezetőnek megállapítania.

9. § (1) A térítési díj megfizetése a 18. életévét be nem töltött, szolgáltatást igénybevevő gyermek esetében a szülőt/gondviselőt, 18. életévét betöltött gyermek esetében az igénybevevőt terheli.

(2) A térítés díj befizetése történhet

a) csoportos befizetési megbízással,

b) banki átutalással vagy

c) készpénz befizetéssel.

(3) Készpénzes fizetési mód esetén a térítési díj összegét a bölcsődében és óvodában biztosított ellátás esetében a 2. § a) pontjában foglalt intézményben, az oktatási intézményben tanuló és kollégiumban lakó tanuló esetében a gyermekétkeztetést biztosító intézmény székhelyén kell kiegyenlíteni.

(4) A térítési díjat az étkezés igénybevételétől kezdődően tárgyhó 10-ig kell befizetni.

(5) A hiányzás miatt kimaradt étkezések után kifizetett díjakat a tárgyhót követő, havi térítési díj összegéből kell levonni.

10. § Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban biztosított alapellátásokért fizetendő térítési díjak esetében a díjkedvezmény mértékének megállapításánál a Gyvt. 150. § (2) bekezdés és (3) bekezdés b)-c) pontjai, a Gyvt. 151. § (5), (6), (7), (10) és (11) bekezdései irányadóak.

5. Jogorvoslat

11. § Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A képviselő-testület az ügyben határozattal dönt.

12. §10

13. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.