Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 10. 01

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) számú rendelet módosításáról

2022.09.30.

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, Kunszállás Község igazgatási területével határos települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, továbbá a Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete szerint a társadalmi egyeztetésbe bevont Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható:

a) 1. melléklet: Külterület 1:10.000 méretarányú SZ-1 jelű szabályozási terve

b) 2. melléklet: Belterület 1: 2.000 méretarányú SZ-2 jelű szabályozási terve”

2. § (1) A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) [6] Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási terv szerinti kialakítása akkor is megengedett, s az így létrejövő

a) telek vagy építési telek akkor is beépíthető, ha a területe és alakja az övezetben vagy építési övezetben előírt méreteknek nem felel meg,

b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak,

c) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja.”

(2) A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek figyelembevételével állapítandó meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.”

3. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Kecskemét katonai repülőtér működésének biztosítása érdekében Kunszállás Község területén új szélerőmű – beleértve a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőművet is – vagy szélerőmű park nem létesíthető, a meglévő szélerőművek építménymagassága nem növelhető, meglévő szélerőmű park nem bővíthető.”

4. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Területfelhasználás: Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:)

„d) Különleges terület, amely
da) (Kt) Temető
db) (Ksp) Sportterület
dc) (Km) Mezőgazdasági üzemi terület
dd) (Kp) Piactér
de) (K-Ta) Tanyai gazdálkodási terület”

5. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19/A. § ]

(1) (Kp) Piactér a szabályozási terven lehatárolt, ahol az alaprendeltetésnek megfelelő, valamint kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó- és sportépítmények elhelyezhetők.

(2) A terület építésügyi előírásai:

a) beépítés módja: szabadonálló

b) beépítettség: max. 40%

c) építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m,

d) zöldfelület: min. 40%

e) kialakítható telek: min. 2500 m2

6. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet „Hulladéklerakó” alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:

„19/C. § (K-Ta) tanyai gazdálkodási terület]

(1) Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:

a) lakóépület

b) mezőgazdasági hasznosítás építményei

(2) Kialakítható telek: min 2500m2

(3) Beépítés módja: szabadon álló

(4) Beépítettség: max. 30%

(5) Építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 12,5 m-ig emelhető.

(6) Zöldfelület: min. 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással.”

7. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:)

„g) Különleges beépítésre nem szánt (Kb-Rt) Rendezvényterület”

8. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet „Mezőgazdasági terület” alcíme a következő 25/B. §-sal egészül ki:

„25/B. § Kb-Rt Rendezvényterület céljára szolgáló területen]

(1) A mezőgazdasági hasznosításon túl hitéleti-, vendéglátó- és sportépítmény, lakóépület, szállásépületek, valamint a turizmust szolgáló egyéb építmények elhelyezhetők és vízfelület kialakítható.

(2) Beépítettség: max. 2 %

(3) Kialakítható telek: min. 2500 m2

(4) Építménymagasság: max. 7,5 m, hitéleti épület esetében növelhető, de az épület legmagasabb pontja legfeljebb 15 m lehet.

(5) Zöldfelület: min. 60%.”

9. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet XII. Fejezete a következő 33. §-sal egészül ki:

„33. § Átmeneti rendelkezések]

E rendeletnek a 13/2022. (IX.29.) rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1.§ (3) bekezdés, 2.§ (3) bekezdés, 2.§ (3a)bekezdés, 4.§ (6) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés d) pont, 7.§ (2) bekezdés, 10.§ (3) bekezdés d) pont, 10.§ (4) bekezdés a) pont, 15.§, 17.§ (2) bekezdés, 17.§ (5) bekezdés, 19/A.§, 19/C.§, 20.§ g) pont, 25.§ (1) bekezdés, 25/A.§ (7) bekezdés, 25/B.§, 26.§ (1) bekezdés, és 28.§-át az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben akkor kell alkalmazni, ha az az építtető számára az R. hatálybalépését megelőző rendelkezés alkalmazásához képest kedvezőbb előírásokat tartalmaz.”

10. § (1) A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében az „A mellékleten” szövegrész helyébe az „Az 1. és 2. mellékletet képező szabályozási tervekben” szöveg,

b) 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „900” szövegrész helyébe a „720” szöveg,

c) 25. § (1) bekezdésében az „a HÉSZ Külterületi mellékletén” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletet képező szabályozási tervben” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a helyi építési szabályokról szóló 5/2005. (III.25.) önkormányzati rendelet

b) 15. §-a,

g) 28. §-a.

13. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet