Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 06. 30

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, vagy hasznosítani törvényben meghatározott azon esetek kivételével, amikor a hasznosítás során a versenyeztetés mellőzhető:

a) bruttó huszonötmillió forint egyedi forgalmi érték felett, valamint

b) értékhatártól függetlenül 5 év időtartamot meghaladó hasznosítás esetén

versenyeztetés útján, a Nvtv. és a Mötv. valamint e rendelet versenyeztetésre vonatkozó szabályai szerint lehet.”

2. § A Vagyonrendelet 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34/A. § Az önkormányzati vagyon versenyeztetéssel történő hasznosítása esetén a használatára vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése ellenértékét:

a) a határozott időtartamra kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatásnak;

b) határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás hatvanszorosának

a figyelembevételével kell megállapítani.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagyongazdálkodási ügyekben kell alkalmazni.