Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 28

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.27.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatásköröket a polgármesterre ruházza át:)

„a) Rendkívüli települési támogatás,”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Különös méltánylás esetén a polgármester háztartásonként évente legfeljebb kettő alkalommal – jövedelemre és más körülményre való tekintet nélkül – a 2. § szerinti települési támogatást állapíthat meg abban az esetben, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a háztartásban létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet állt elő.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre az a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy – a (2) bekezdés kivételével – akinek a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén pedig a 450%-át.”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ápolási települési támogatásra jogosult az a személy, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy esetén annak 450%-át.”

6. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg az adott évi költségvetési rendeletben szereplő keretösszeg erejéig annak a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén a 450 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át”

7. § Hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése.

8. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba, és 2022. október 28-án hatályát veszti.