Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 17

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.16.

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, a 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Az önkormányzat kormányzati funkciói:

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

6. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

10. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

11. 045120 Út, autópálya építése

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13. 045220 Vizi létesítmény építése

14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

17. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

19. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

20. 064010 Közvilágítás

21. 066010 Zöldterület-kezelés

22. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

23. 072111 Háziorvosi alapellátás

24. 072311 Fogorvosi alapellátás

25. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

26. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

27. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

28. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

29. 082044 Könyvtári szolgáltatások

30. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

31. 082091 Közművelődés – közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

32. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

33. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

34. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

35. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

36. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

37. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

38. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

39. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

40. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

41. 107051 Szociális étkeztetés”