Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 25

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.24.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Közterület felbontásával járó, közmű (víz-,gáz-, távközlési vezeték, optikai kábel stb) és közmű jellegű építmények elhelyezése során a felbontott közterületet út és járda esetében teljes szélességében, az aszfaltszintig az eredeti állapotnak megfelelően vagy a tulajdonos által előírt szerkezettel kell helyreállítani. A sérült vagy rongálódott, hiányos szegélyeket pótolni, vagy cserélni kell.

(2) Amennyiben az út szélessége meghaladja az 5 métert - egyedi esetben - az út tulajdonosa vagy kezelője engedélyezheti a félpályán történő helyreállítást.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.