Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021.(V. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021.(V. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.09.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ban, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 290 %-át, egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.”

2. § (1) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesíti azt a személyt – lakásonként 1 főt – akinek a háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

(2) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás havi összege

a) 6.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,

b) 5.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át,

c) 4.000 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 210 %-át, de nem haladja meg annak 260 %-át.”

3. § (1) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat évente négy alkalommal gyógyszertámogatásban részesíti azt a közgyógyellátásra nem jogosult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 340 %-át, egyedülálló esetén a 420 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költsége meghaladja a (2) bekezdés a-e) pontja szerinti mértéket.”

(2) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyógyszertámogatás alkalmankénti összege:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben 10.000 Ft

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 12.000 Ft

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben 14.000 Ft

d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben 15.000 Ft”

(3) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4)-(5) bekezdés alapján megállapított támogatás alkalmankénti összege a (3) bekezdés c) pontja szerinti összeg.”

4. § A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 15. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti az anyát, ha

a) a gyermek születésének időpontjában Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat védőnője a várandós nyilvántartó könyvben szereplő adatok alapján igazolja azt, hogy az anya a gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt,

c) az újszülöttet saját háztartásában gondozza és

d) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat és az (1) bekezdés b) pont szerinti védőnői igazolás becsatolása, valamint a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(3) Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti a gyermek apját, ha

a) a kelengyetámogatásban még nem részesült anya elhunyt,

b) az apa a gyermek születésének időpontjában Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

c) az újszülöttet saját háztartásában gondozza és

d) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat becsatolása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(5) Az önkormányzat kérelem alapján egy alkalommal, gyermekenként 50 000 Ft kelengyetámogatásban részesíti az örökbefogadó szülőt – és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével – a gyámot is, ha

a) Balatonmáriafürdő községben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a gyermeket saját háztartásában gondozza,

c) nyilatkozik arról, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

d) a kelengyetámogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

(6) A támogatás megállapításának feltétele a kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készült másolat, továbbá az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozat másolatának becsatolása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.”

5. § (1) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmáriafürdőn állandó lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti, ha a szülő nyilatkozata szerint a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.”

(2) A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása és a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.

(4) A támogatás iránti kérelem minden év szeptember 1-től szeptember 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. § A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

8. melléklet
Kérelem iskolakezdési támogatáshozI. Kérelmező szülő/törvényes képviselő személyi adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………………………..

Születési név: …………………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..

Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………

TAJ szám: ..............................


II. Gyermek adatai:

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………...

Anyja neve: ………………………………………………………………………………......................

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………...

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………

TAJ szám: …………………..

III. Kérem, hogy a fentiekben megnevezett - saját háztartásomban nevelt - gyermek részére 20.000 Ft összegű iskolakezdési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

IV. Nyilatkozatok
A családi jövedelem számításánál figyelembe vett személyek száma: ……………….fő

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy családomban az egy főre számított havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7) bekezdés e alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

………………………., ………. év …………………. hó ……… nap


……………………………………..
kérelmező szülő/törvényes képviselő aláírása


TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZAz öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft.

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.
Jövedelem: – az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklet e szerinti adómentes bevételt, és
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. § -a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. § -ának (4)–(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a
szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel
járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)–z) pont ja szerinti bevétel.


A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt.

Csatolandó melléklet: a tanulói jogviszonyról kiállított igazolás.