Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 03

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.12.02.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:

(A polgármesterre átruházott hatáskörök:)

„j) a településkép védelme érdekében bejelentési eljárást folytat le az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
k) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a településképi bírságot. Kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén – a településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett – a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosíthatja, mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség megfizetésére kötelezheti.
l) ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket – a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltakat vagy a településrendezési illeszkedés követelményét – megsértette, figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívhatja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosíthat a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén, településképi kötelezés formájában – végzéssel – a településképi követelmények érvényesítése, a rendeltetésváltozás esetén a helyi építés szabályzat előírásainak teljesítése érdekében az ingatlan tulajdonosát az előírások betartására kötelezheti, egyidejűleg – ha a településképi rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmi bírság kiszabására – az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezheti.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.