Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 08. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.08.02.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Sióagárd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési terv (a továbbiakban: fejlesztési terv), településrendezési terv (a továbbiakban: rendezési terv), településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésével és módosításával kapcsolatos helyi partnerségi egyeztetés lefolytatásának szükségességéről, vagy nem szükségességéről Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tervezési folyamat megindításáról szóló önkormányzati határozatában dönt.

2. § A helyi partnerségi egyeztetés során

a) a partnerek körére,

b) a partnerek tájékoztatásának módjára és eszközeire,

c) a partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módjára és határidőjére, továbbá azok nyilvántartásának módjára,

d) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának a módjára

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új ELjR.) és e rendelet szabályait kell alkalmazni.

3. § E rendelet alkalmazásában Partner (a továbbiakban: Partner): a helyi partnerségi egyeztetésben résztvevő

a) Sióagárd Község közigazgatási területén a lakcím-nyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,

b) a fejlesztési terv és a rendezési terv (a továbbiakban együtt: településterv) vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, egyház, valamint elismert tevékenységet végző vallási közösség.

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § Helyi partnerségi egyeztetést előíró önkormányzati határozat esetén, a polgármester hirdetményben

a) a településtervezés megkezdésekor javaslatokat kér a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: Dokumentumok) készítése vagy azok módosítása vonatkozásában,

b) tájékoztatást ad a Dokumentumok készítése vagy azok módosításának tervezett tartalmáról,

c) a Dokumentumok készítése vagy azok módosításának elkészült tervezetét véleményezteti a partnerekkel,

mely feladatoknak a hirdetmény és a Dokumentumok Polgármesteri Hivatalban történő kifüggesztésével, az Önkormányzat honlapjára történő feltöltésével és az Önkormányzat internetes közösségi oldalán történő megjelentetésével tesz eleget.

3. A Partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

5. § (1) A Partnerek a hirdetményben meghatározott határidőig tehetnek írásos észrevételt e rendelet 1. mellékletében szereplő partneri adatlap megküldésével, a következő módokon:

a) papír alapon az Önkormányzat címére történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

(2) A beérkezett javaslatokra és véleményekre a hirdetményben megjelölt határidő elteltét követően a polgármester, a főépítész valamint a Dokumentumok készítésével vagy azok módosításával megbízott tervező ad szakmai választ.

6. § (1) A helyi partnerségi egyeztetés során érkezett javaslatokat és véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a javaslattevő, véleményező nevét, lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a javaslat vagy vélemény tartalmát,

c) a javaslatra vagy véleményre adott választ, el nem fogadása esetén annak indoklását,

d) a javaslatot, véleményt elfogadó vagy elutasító önkormányzati határozat számát

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell nyilvántartani.

4. A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

7. § A helyi partnerségi egyeztetés során érkezett javaslatok és vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indoklásáról, valamint a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról a Képviselő-testület önkormányzati határozattal dönt.

5. Záró rendelkezések

8. §1

9. §2

10. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.