Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 06. 01
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
Végső előterjesztői indokolás
1. 2015. március: rendeletalkotás
Az önkormányzat 2015. márciusában alkotta meg az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotására a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (4) bekezdésének b) pontja adott felhatalmazást az önkormányzat részére.
1. Hatályon kívül helyezés jogszabályváltozás miatt
A vonatkozó törvényi felhatalmazást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. január 1-jével hatályon kívül helyezte az alábbi indokkal:
A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. A levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van folyamatban hazánk ellen. A javasolt módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tilalma, ezzel a magas levegőterhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás.
A fentiek alapján a vonatkozó rendelet a képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésén 2021. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.
1. Koronavírus világjárvány miatti átmeneti jogszabályváltozás
A levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) korm.rendelet alapján Kvt. rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
A fentiek alapján a veszélyhelyzet alatt a polgármester újból megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletet 2021. március 10-én.
4. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a törvényi felhatalmazás alapján
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény hatályba lépésére tekintettel az egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 11. pontja értelmében 2021. december 1-jén hatályát vesztette a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását. A korm.rendelet felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotásra került az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet, amely a felhatalmazó korm.rendelet alapján a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor veszti hatályát.
A fenti korm.rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnt a fenti önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó rendelkezés.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 189. §-a 2021. december 1-jei hatállyal kiegészítette a Kvt. 48. § (4) bekezdését az alábbiak szerint:
„b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,”.
A fenti rendelkezéssel az országgyűlés törvényi felhatalmazás folytán ismételten a képviselő-testület hatáskörébe utalta az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megállapítását, így a képviselő-testület 2021. december 8-i ülésén a fenti törvényre való hivatkozással ismételten megalkotta az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendeletét, hatályon kívül helyezve a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott rendeletet.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a fenti törvény felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására.
5. A felülvizsgálat oka
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat a Kvt. 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján jogosult a rendelet megalkotására. A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
A jelenleg hatályos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 25/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet megalkotását megelőzően a rendelet tervezet nem került megküldésre szakmai véleményeztetésre a hivatkozott szerv részére, illetve a szomszédos önkormányzatok részére sem.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (a továbbiakban: OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosításra került, amely alapján a 2020. január 22-től hatályos állapotnak megfelelően változtak a szabadtéri tűzgyújtás és a szabadtéri tűzgyújtáshoz kapcsolódó tűzmegelőzés szabályai.
A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges.
Általános szabály az OTSZ alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Belterületi, valamint külterületi zárt ingatlanok vonatkozásában az önkormányzatoknak lehetőségük van rendeletben szabályozni és feltételekhez kötve megengedni az avar és kerti hulladék égetését. A jogszabályi változás 2020-as hatályba lépése előtt az önkormányzatoknak, csak a belterületre vonatkozóan volt lehetséges a fenti szabályozás.
Amennyiben egyéb jogszabály lehetőséget ad rá külterületen – ide nem értve a külterületen lévő zártkerti ingatlanokat – az ingatlan tulajdonosa, használója az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tervezett égetés megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban történt bejelentést követően legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a zöldhulladékot elsősorban komposztálással kell ártalmatlanítani, vagy ha az nem lehetséges a közszolgáltató részére kell átadni.
A fentieket figyelembe véve elkészítettük az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló új rendelet tervezetét, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.
A Kvt. 48. § (3) bekezdése alapján az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet elküldtük előzetes véleményeztetésre a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.
A Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy az avar és kerti hulladékok égetésének – az önkormányzat képviselő-testületének rendelettel történő szabályozásának - lehetőségét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja teremti meg, ugyanakkor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (4) bekezdése a zöldhulladék komposztálását, illetve annak közszolgáltató részére történő átadását részesíti előnyben.
A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal álláspontja szerint - figyelembe véve az Európai Unió klímapolitikáját, valamint az égetés egészségkárosító hatásait is - az avar és kerti hulladékok égetésének lehetőségét minimalizálni kell, és meg kell teremteni minden olyan alternatívát, ami biztosítja az égetés elkerülését (pl.: komposztálás, aprítás, zöldhulladék elszállítás stb.).
A Kormányhivatal a község tárgybani rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) tervezetét áttanulmányozta, és annak - az alábbiak szerinti - módosítását javasolja:
„A Rendelet területi hatályát szűkíteni javasolt úgy, hogy avar és kerti hulladék égetése kizárólag olyan településrészen legyen megengedett, ahol nem biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.”
Megjegyzésünk: A kerti hulladék égetésének lehetősége iránt erős lakossági igény van jelen.
Az OTSZ kifejezetten rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok a települések belterületén és külterületen lévő zártkerti ingatlanok esetében szabályozhatják rendeletben az avar és kerti hulladék égetésének szabályait, illetve e rendeletalkotásra felhatalmazó jogszabály sem tartalmaz megkötést a területi hatályra vonatkozóan.
Nem javasoljuk a területi hatály szűkítését.
„A Rendelet 2. § (3) bekezdése szerint: amennyiben (2) bekezdés szerint a zöldhulladék kevés mennyiségű vagy nagyobb mennyisége miatt az ott meghatározott módokon már nem kezelhető, vagy a kezelési módok mindegyikét már igénybe vette az ingatlanhasználó, akkor égetéssel megsemmisíthető.
Tekintettel arra, hogy a fentnevezett előíráshoz kapcsolódóan a mennyiségi meghatározások nincsenek pontosan tisztázva, ezért a Kormányhivatal a Rendelet tervezetének ezen szakaszának felülvizsgálatát javasolja.”
Megjegyzésünk: Az adott esetben nem tartjuk relevánsnak a mennyiségek meghatározását, mivel annak ellenőrzésére és így betartatására nincs lehetőségünk.
„A Kormányhivatal javasolja továbbá, hogy az avar és kerti hulladék égetése esetén az engedélyezett időszak ne egész évre szóljon, hanem a fűtési idényen kívül - tavaszi és őszi időszakokban - kerüljön meghatározásra (március 15. - május 15. és szeptember 15. - október 15.).
Az avar és kerti hulladék égetésére napfelkelte után, és naplemente előtt kell, hogy sor kerüljön az inverz légrétegezettség miatt. A Rendelet 3. § (1) bekezdése az égetés idejét úgy szabályozza, hogy az szerdai és pénteki munkanapokon 14 órától 20 óráig végezhető. A Kormányhivatal álláspontja szerint az égetésre nyitva álló 14 - 20 óra közötti időszakot rövidebb időintervallumban szabályos meghatározni, mivel a nyári időszak végétől a naplemente folyamatosan korábbi időpontra esik.”
Megjegyzésünk: Az évszakok „egybefolyása” és kiszámíthatatlansága miatt, továbbá az időszakos tiltás betartatásának nehézségei miatt nem javasoljuk a fűtési idényen kívüli tiltást. A fenti időpontban engedélyezett az égetés már 6 éve, megszokták a helyi lakosok, nem javasoljuk a megváltoztatását.