Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/B. § A TKR alkalmazásában:

1. környezeti mintaelem: az illeszkedés érdekében példaként tekintendő, paramétereiben és formai jellemzőiben mintaként kezelendő épület, vagy épületrészlet;

2. főhomlokzat: az épület közterület/közút felőli, esztétikusan kialakított, burkolattal, nyílászárókkal tagolt, több színt és anyagot is tartalmazó homlokzata.”

2. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3. mellékletben kijelölt, térségi jelentőségű tájképvédelmi területen – 4,5 m épületmagasság, és/vagy 200 m2 beépített terület fölött, a környezeti illeszkedés igazolására – látványterv készítése kötelező.”

3. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Deszk közigazgatási területén helyi területi védelem alatt álló terület az 1. mellékletben meghatározott, illetve kijelölt településrész.”

4. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Deszk közigazgatási területén helyi egyedi védelem alatt állnak a 2. mellékletben meghatározott

a) építmények

b) köztéri alkotások.”

5. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 2. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarban tartani, állapotát megóvni. Az adott építészeti örökség használata, illetve a rajta végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti fennmaradását, továbbá a védelem alatt álló jellegzetességeit.”

6. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Deszk közigazgatási területén településképi szempontból meghatározó területek a 4. mellékletben megnevezett, illetve kijelölt településrészek.

(3) Deszk község településképi szempontból meghatározó területei:

a) Helyi védelem alatt álló terület;

b) Községközponti terület;

c) Hagyományos és újabb beépítésű terület;

d) Fejlesztési terület;

e) Gazdasági fejlesztési terület;

f) Külterületi beépítésre szánt terület és a beépíthető mezőgazdasági terület.”

7. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 10. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A település teljes közigazgatási területére – az építmények anyaghasználatára vonatkozó – követelmények a következők: Tilos)

„b) kék, piros és hagyományos földszínektől eltérő, harsány („neon”) színezésű festett fémlemez tetőhéjazatot, illetve ezen anyagokból egyéb, közterületről látható építményrészt (burkolatot, kerítést, stb.) építeni.”

8. § (1) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi szempontból meghatározó – a 4. mellékletben megnevezett, illetve kijelölt területeken – a község kialakult településszerkezete, jellemzően szabályos tömb- és telekstruktúrája, utcavonal-vezetése, a máig fennmaradt közterületi öblösödések, teresedések megőrzendők.”

(2) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gazdasági fejlesztési területen a 43. sz. főút felől az előkertben hulladékot tárolni, és hulladékgyűjtőt elhelyezni tilos.

(6) A településképi szempontból meghatározó területeken – kivéve a külterületi beépítésre szánt és beépíthető mezőgazdasági területeken – lévő telkek előtti utcai telekhatár és a közterületi út telek felőli széle közötti terület kialakítására vonatkozó szabályok az alábbiak:

a) A telekhez tartozó gépjárműbejáró közterület csatlakozási szintjét (járdaszintet) a kétoldali, szomszédos telkek előtti járdák szintjének, a környezet természetes lejtésének és az út szintjének a kötelező szakmai konzultáció során megadott mértéke alapján kell kialakítani. A járdában tereplépcső, lépcső, fellépő kialakítása tilos.

b) A telek utcafronti határától merőlegesen mért, azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterületi részén járdát kiselemes térburkolattal, beton lapokkal, helyszíni beton-, vagy aszfalt burkolattal lehet kialakítani. Amennyiben burkolat nem készül ezt a területet csak füvesíteni szabad, egyéb növényt ültetni tilos.

c) A gépjárműbejáróról a járdára nem vezethető vissza a felfogott csapadékvíz, azaz a járda – vagy a járdának fenntartott, a telek utcafronti határától merőlegesen mért, és azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterület - szélességben a közterületen lévő út felé a gépjárműbejárót min. 1,5 – max. 2,0%-os lejtéssel kell kialakítani.

d) A gépjárműbejáróról az útra nem vezethető vissza a felfogott csapadékvíz, azaz az úttól mért min. 1,00 m szélességben a közterületen lévő úttól az azonos oldalon lévő járda felé min. 1,5 – max. 2,0%-os lejtéssel kell kialakítani a gépjárműbejárót úgy, hogy ebben az 1,00 m-es sávban – az e pontban meghatározott lejtésen túl - szintkülönbség nem lehet.

e) Ha a gépjárműbejáró nem szilárd burkolttal, hanem kiépített szegélyek között betömörített kőzúzalékkal, vagy kaviccsal kerül megépítésre, úgy a gépjárműbejáró szegélyeinél is alkalmazni kell a c-d) pontokban rögzített lejtésviszonyokat – függetlenül a gépjárműbejáró felületének vízáteresztő képességétől.”

9. § (1) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4. mellékletben körülhatárolt községközponti területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények (tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat) betartása és az illeszkedés érdekében az ún. környezeti mintaelem paramétereit és formai jellemzőit kell alapul venni.”

(2) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A területen álló építmények tetőfedésére –közterületről látható helyen – hullámpala nem alkalmazható.”

(3) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A községközponti területen az új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(8) A községközponti területen épülő közhasználatú épületeknél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(9) A községközponti területbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál a hagyományos földszínektől eltérő, harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.”

10. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A hagyományos és újabb beépítésű területre vonatkozó, egyedi építészeti követelményeket a 13. § (1)-(5) bekezdésében foglalt előírások tartalmazzák.

(2) A hagyományos és újabb beépítésű területen új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb –akár lapos- tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(3) A hagyományos és újabb beépítésű területen épülő közhasználatú épületnél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(4) A hagyományos és újabb beépítésű területbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál a hagyományos földszínektől eltérő, harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.

(5) A 040/1 hrsz.-ú közkerttel érintkező lakótelkek közkert felőli telek homlokvonalán a Deszk Helyi Építési Szabályzatában meghatározott magasságú, tömör, fugázott, égetett agyag téglaburkolatos kerítést kell építeni.”

11. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„10/B. Fejlesztési területekre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/A. § (1) A fejlesztési területekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A fejlesztési területeken új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án – ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(3) A fejlesztési területeken épülő közhasználatú épületeknél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb –akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(4) A fejlesztési területekbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.”

12. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„10/C. Gazdasági fejlesztési területre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/B. § (1) A gazdasági fejlesztési területen történő építkezés anyaghasználatra vonatkozó előírást a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A gazdasági fejlesztési területen megvalósuló új épületek 43. sz. főút felőli és a belső utca felőli homlokzatát főhomlokzatként kell kezelni.”

13. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„10/D. Külterületi beépítésre szánt területekre és a beépíthető mezőgazdasági területekre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/C. § (1) A külterületi beépítésre szánt területeken és a beépíthető mezőgazdasági területeken történő építkezés anyaghasználatra vonatkozó előírást a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A külterületi beépítésre szánt területeken és a beépíthető mezőgazdasági területeken épülő vagy felújításra kerülő lakóépületek tetőidoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb –akár lapos- tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.”

14. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A helyi területi védelem alatt álló területen – azaz az 1. melléklete szerint kijelölt területen – az épületegyüttes bővítése, illetve rehabilitációja a mai kor igényeinek megfelelően, az adottságokhoz illeszkedően, magas építészeti színvonalon, a települési érdekeknek is megfelelően történhet. A korábban létesített, oda nem illő elemektől a területet meg kell tisztítani. Az egykori romantikus jellegű kastélypark helyreállítása és folyamatos fenntartása biztosítandó.”

15. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Deszk építészeti karakterét legmarkánsabban őrző, a 2. mellékletben meghatározott épület, vagy egyéb elem esetében kötelező:

a) Az egyes védett elem tömegét, homlokzatát, tetőformáját és anyaghasználatát eredeti kialakításában kell megtartani, illetve felújításkor abba visszaállítani. Megőrzendők, illetve helyreállítandók az épület egészének és részleteinek geometriai formái, azok rész- és befoglaló méretei, eredeti anyaghasználata, nyílászárói, épülettartozékai, és mindazon részei, amelyek a településképet befolyásolják.

b) Ha a védett elem egy részét, vagy részletét korábban szakszerűtlenül, a hiteles állapotot meghamisító módon alakították át (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók, tetőfelépítmények, stb.), és az eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat épen fennmaradt elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok formaelemeinek helyszínre adaptálásával kell helyreállítani.

c) A helyi védelem alatt álló területen épülő bármilyen funkciójú új épület építésekor is a védett épület megjelenéséhez illeszkedő tetőformát kell kialakítani.”

16. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak a 18. § (1) bekezdésben felsorolt területek kizárásával, elsősorban a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott egyéb ipari besorolású területeken helyezhetők el.”

17. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 12/B. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A fejlesztési területen az elektromos-ellátási és az elektronikus hírközlési rendszerek kábeleit kizárólag csak föld alatt lehet vezetni.”

18. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a 30. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„14/A. A kötelező szakmai konzultáció általános és részletes szabályai”

19. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) Kötelező szakmai konzultációt (a továbbiakban: szakmai konzultáció) kell lefolytatni a településképi szempontból meghatározó területeken – kivéve a külterületi beépítésre szánt területek és a beépíthető mezőgazdasági területeken – lévő telken történő építési tevékenység megkezdése előtt a telekhez kapcsolódó közterület csatlakozási szintjének (járdaszintjének) meghatározásához;

(2) A kötelező szakmai konzultáció lefolytatását az 6. melléklet szerinti kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kell kezdeményezni.

(3) A kötelező szakmai konzultációra benyújtandó anyagnak tartalmaznia kell:

a) a telek előtti – min. a telekhatártól az útcsatlakozásig tartó – közterületről készült 1:50 méretarányú keresztmetszetrajzot, amely a valós állapotot és a tervezett kialakítást jelöli;

b) a telek előtti – min. a telekhatártól az útcsatlakozásig tartó – közterületről készült 1:50 méretarányú helyszínrajzot az alábbi tartalommal:

ba) a környező tereptárgyak kerüljenek jelölésre (csapadékvíz elvezető csatorna, növényzet, szolgáltatók oszlopai, járda, közművek nyomvonala, stb.) azok telekhatártól és a tervezett feltöltéstől mért távolságának bemutatásával;

bb) lejtésviszonyok feltüntetése, a tervezett feltöltés, valamint gépjárműbejáró lejtésviszonyaival együtt – szintkótákkal, a lejtés irányának, %-os mértékének és a tervezett lejtés mérőszám (vízsz. cm / függ cm) feltüntetésével

bc) a vízelvezetés módja és helyének bemutatásával;

c) mindkét terven a kérelmező és a helyszínrajz készítőjének aláírása, és az azon rögzített méretek valódiságának igazolásáról kiállított és aláírt (tervezői vagy tulajdonosi) nyilatkozata.

(4) A szakmai konzultáció során helyszíni szemlét és egyeztetést kell tartani.

(5) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melynek tartalmaznia kell legalább:

a) a kérelmező adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) az üggyel kapcsolatos lényeges információkat, a polgármester lényeges szakmai nyilatkozatainak összefoglalóját.

(6) Az emlékeztetőt az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.”

20. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet VI. Fejezete a 31. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„14/B. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre”

21. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) Településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) kell lefolytatni a gazdasági fejlesztési területen épületet érintő építési tevékenység esetén az építési, fennmaradási, fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás megkezdése előtt.

(2) A polgármester a településképi véleményét az (1) bekezdésben felsorolt esetben önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva alakítja ki.

(3) A véleményezési eljárás az 7. melléklet szerinti kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kezdeményezhető, mely kérelemhez minden esetben csatolni kell a látványterv(ek)et és szomszédos telkeken álló épületekkel együtt feltüntetett – amennyiben vannak – utcaképet is tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt.”

22. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet VI. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„14/C. A véleményezés szempontjai

31/A. § A településképi véleményezési eljárás során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló korm. rendeletben foglaltakon túl vizsgálni kell, hogy a terv megfelelő javaslatot tartalmaz-e a kapcsolódó közterület csatlakozási szintjének (járdaszintjének) meghatározására, valamint az esetleges közterületet közvetlenül, vagy közvetve érintő beavatkozásokra, továbbá biztosítja-e a biztonságos közlekedés feltételeit, jelent-e korlátozást a forgalomban résztvevők számára.”

23. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 15. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. A kötelező településképi bejelentési eljárás esetei”

24. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló jogszabályban foglaltakon túl településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) a meglévő épület utcai homlokzatának megváltoztatása – színezése, a homlokzat felületképzésének és rajzolatának stb. módosítása – esetén,

b) az utcai kerítés építése esetén jelen rendelet 4. mellékletében jelölt, településképi szempontból meghatározó területeken.”

25. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A településképi bejelentést az 8. melléklet szerinti formanyomtatvány papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kell megtenni.”

26. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 17. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. A településképi kötelezés”

27. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) A polgármester az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le.

(2) E rendeletben foglalt településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak megsértése, a polgármester figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak teljesítésére kötelezi.”

28. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 17/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17/A. A településkép-védelmi bírság”

29. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. § A polgármester az ingatlantulajdonost a 34. § (3) bekezdésében foglalt kötelezéssel egyidejűleg, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.”

30. § (1) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet az 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

31. § Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet

b) 36. §-a,

c) 37. §-a,

d) 2. melléklet 2. függeléke.

32. § Hatályát veszti a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 25. § (6) bekezdése.

33. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet