Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre az a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy – a (2) bekezdés kivételével – akinek a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetén pedig a 450%-át.”

2. § (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakhatással kapcsolatos települési támogatás egy hónapra jutó összege)

„a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 50%-át,”

(3) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: undefined

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ápolási települési támogatásra jogosult az a személy, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy esetén annak 450%-át.”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg az adott évi költségvetési rendeletben szereplő keretösszeg erejéig annak a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülálló esetén a 450 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20 %-át”

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem a szociális vetítési alap összegének 400%-át nem éri el.”

6. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre az adott év vonatkozásában a hulladékgyűjtő edényzet közszolgáltatási díjából a rendelkezésre állási díj 100 %-át az önkormányzat átvállalja annak a győrszemerei, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakásban élő 70 év feletti személynek, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él, az adott ingatlanon magánszálláshely idegenforgalmi hasznosítást nem végez és akinek a havi átlagjövedeleme a szociális vetítési alap összegének 400%-át nem haladja meg. A támogatás kezdőnapja a kérelem beérkezése szerinti hónap első napja. A támogatás utolsó napja a jogosultság visszavonását, vagy a jogosult halálát követő számlazárás utolsó napja, de legfeljebb a jogosultság megszűnését követő 90. nap.”

7. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított egy éven belül terjesztheti elő a családi pótlékban részesülő szülő a 9. sz. melléklet szerinti nyomtatványon.”

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.