Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, a polgármester- vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A közös önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatokban.

a) A hivatal elnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

c) Telephelyek:

ca) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége (3753 Abod, Magyar út 42.)

cb) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltsége (3780 Damak, Szabadság út 35.)

(2) A közös önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik a Közös Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.”

2. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet a következő 55/A. §-sal egészül ki:

„55/A. § A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a költségvetési szerv irányító szerve – figyelemmel az Mötv. 67. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra - normatív határozattal állapítja meg.”

3. § Hatályát veszti az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 56. és 57. §-a.

4. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.