Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését 672 594 216 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, melyet év közben a 10/2021. (VIII.27.) rendeletével módosított.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását 2021.12.31. napjáig az alábbiak indokolják:
Somogyszob Községi Önkormányzat képviselő-testülete által hozott – költségvetést érintő - döntések:
1. Időskorúak támogatása 5000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában, összesen 1.818.465 Ft, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó figyelembevételével. Költségvetésben tervezve 1.500.000 Ft, tartalék terhére 318.465 Ft.
2. Eötvös utca 1. ingatlan vásárlása 2.500.000 Ft értékben.
3. Klubok Háza fűtésrendszer, vizesblokk felújítására 352.690 Ft többlet forrás biztosítása a tartalék terhére.
4. Vilma Háznál fogyasztás mérőhely bővítése 836.440 Ft összegben, a tartalék terhére.
5. Somogyszob, Eötvös u. 7. szám alatt lévő védőnői lakás fűtéskorszerűsítésének kiadása –melyre 2020. évben vállalt kötelezettséget az önkormányzat -, áthúzódott 2021. évre, mely összegszerűen 1.809.182 Ft.
Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
1. Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése” jogcímen 915.000 Ft-ot nyert az önkormányzat.
2. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 100.000 Ft-ot működési célra, 900.000 Ft támogatást felhalmozási célú kiadásokra kapott az önkormányzat.
3. Vis maior támogatásra a megítélt támogatásnál 690.390 Ft-tal kevesebb realizálódott, mivel a helyreállítási költség a pályázatban benyújtott összegnél alacsonyabb volt.
4. Év közbeni kiegészítő felmérés következményeként 3.080.123 Ft működési célú költségvetési támogatás került megállapításra.
5. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 7.212.100 Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely átadásra került a DRV-nek.
6. Szociális célú tűzifa támogatásra 2.895 600 Ft-ot kapott az önkormányzat.
7. Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázaton elnyert 9.017.000 Ft támogatásból, lehetősége nyílott az önkormányzatnak egy LOVOL TB 1504C típusú fülkés traktor megvásárlására.
8. „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében 2.672.080 Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyből a térfigyelő rendszer bővítése valósult meg.
Az önkormányzatnak a 2020. évi köznevelési támogatás felülvizsgálatából adódóan 2.090.510 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Iparűzési adóbevételként a tervezetthez viszonyítva 20 millió Ft-tal több realizálódott.
Magánszemélyek kommunális adójára befizetett összeg 550 eFt-tal meghaladta a tervezett összeget.
Használati díj terhére a Szabadság utcában, 150 fm összekötő vezeték cseréje 8.138.109 Ft összegben megtörtént.
2022. évi támogatás megelőlegezéseként 4.625.437 Ft realizálódott.
Ingatlanok értékesítéséből származó bevételként 2 885 195 Ft realizálódott.
Eredeti előirányzatként tervezett 30 millió forint iparűzési adó kiegészítéssel szemben 27.748 738 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat.
Egyéb működési célra kapott támogatások államháztartáson belülről előirányzatot –védőnői szolgáltatás támogatása, közfoglalkoztatás támogatása, fejezettől átvett támogatás- összegét a tényadatoknak megfelelően 2.716.103 Ft-tal csökkenteni szükséges.
Az ősszel kifizetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatása nem a szociális rendelet alapján került kifizetésre, ezért szükségessé vált 4.400.000 Ft előirányzat átcsoportosítása. Az önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások jogcímről átvezetésre került az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre-háztartásoknak jogcímre.
A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.