Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
INDOKLÁS
a Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
Általános Indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-25. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban:Mötv.) foglaltaknak megfelelően.
A rendelet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.
A 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.
A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.
A Kormány 2022. évi béremelések finanszírozására kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm rendeletben, illetve a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I.14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. A támogatások felhasználásának határideje 2022. december 31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B111.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.”
Az Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 2022. évre vonatkozóan 12,95 fő.
Az önkormányzati hivatal összes működési támogatása kiegészítés után 78 038 524 Ft, mely a kiadási oldalon Központi irányítószervi támogatás címen (K915) átadásra kerül az Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalnak.
B111.2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban melynek összege a kiegészítést követően:
Zöldterület-gazdálkodás támogatása 10 517 000 Ft
Közvilágítás támogatása 12 127 000 Ft
Köztemető támogatás 100 000
Közutak támogatása 5 045 775
Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 500 000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 332 100 Ft
A nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
A támogatások a támogatás kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.
B112. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására.
B112.1. Óvodaműködtetés támogatása jogcímen
2022. évben az Óvodaműködtetés támogatása 9 570 000 Ft.
Kvtv. 2. melléklete 1.2.1.1. jogcímre kapott kiegészítő támogatása a 8/2022.(I.14.) Korm rendelet alapján 20 000 Ft/fő/év, melynek összege az Óvoda esetében plusz 1 740 000 Ft.
B112.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma 2022. évben 8,2 fő
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímen 2022. évben kapott támogatás összege (4 861 500*8,2) 39 864 300 Ft.
Kvtv. 2. melléklete 1.2.2.1. jogcímre kapott kiegészítő támogatása a 8/2022.(I.14.) Korm rendelet alapján 401 400 Ft/számított létszám/év, melynek összege az Óvoda esetében plusz 3 291 480 Ft.
B112.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím
3 fő Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus 1 296 500 Ft kiegészítő támogatásban részesül.
Kvtv. 2. melléklete 1.2.3.1.1.1.1. jogcímre kapott kiegészítő támogatása a 8/2022.(I.14.) Korm rendelet alapján 35 690 Ft/fő/év, melynek összege plusz 107 070 Ft.
B112.4. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 3 339 000 forint/fő 4 fő bértámogatása 13 356 000 Ft.
Kvtv. 2. melléklete 1.2.5.1.1. jogcímre kapott kiegészítő támogatása a 8/2022.(I.14.) Korm rendelet alapján 539 000 Ft/létszám/év, melynek összege plusz 2 156 000 Ft.
A 2022. évi mutatószám felmérés alapján a központi költségvetés támogatása a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátására 64 086 300 Ft, a kiegészítő támogatás 7 294 550 Ft, a támogatás összege 71 380 8250 Ft.
B1131.1. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
Kapott támogatás 2022. évben 21 335 336 Ft. (2021. éveben 21 006 212 Ft)
B1131.2. Család- és gyermekjóléti szolgálta
A támogatás összege 4 287 440 Ft
Kiegészítő bértámogatás összege 841 500 Ft
B1131.3.Szociális étkeztetés
Tervezett létszám 2022. évre 67 fő, így az önkormányzat ezen feladatellátásra 4 543 270 Ft támogatást kap.
Kiegészítő bértámogatás összege 402 000 Ft
B1131.4. Szociális segítés
2022. évre tervezett ellátotti létszám 6 fő, így a támogatás összege 150 000 Ft.
B1131.5. Személyi gondozás
A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A támogatás 2022. évben tervezett 6 fő után 2 286 780 Ft.
Kiegészítő bértámogatás összege 492 000 Ft.
B1131.6. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
A támogatás összege 4 590 600 Ft a kiegészítő bértámogatás összege 551 700 Ft.
B1131.7. Időskorúak nappali intézményi ellátása
2022. évben 25 fővel számolva 5 640 750 Ft kiegészítő bértámogatás összege 1 425 000 Ft.
B1131.8. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, 2021. szeptemberétől az óvodai nevelés mellett bölcsődei ellátást is biztosít intézményűnk a Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde.
Számított létszám 1 fő így a támogatás összege kiegészítést követően 6 990 700 Ft
B1131.9. Bölcsődei dajkák, középfokú végzetségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.260.000 forint/számított létszám.
Számított létszám 2,3 fő így a támogatás összege kiegészítést követően 12 541 900 Ft
B1131.10. Bölcsőde üzemeltetési támogatása
2022. évben erre a jogcímre 13 696 000 Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímen fajlagos összege 2 442 000 Ft/fő 2022. évben 6,95 fő összes támogatás 16 971 900 Ft, kiegészítő támogatás 1 795 185 Ft.
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésére 2022. évben 25 494 718 Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.
B114. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása jogcím (Fajlagos összeg: 2 170 forint/fő) Önkormányzatunk 2 728 fő lakosságszám mellett 6 037 064 Ft támogatásban részesül.
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról 9/2022. (I.14.) Korm.rendelet szerint a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára (a továbbiakban: önkormányzat) a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében.
A támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.
A támogatás összege a 2001-5000 fő lakosságszámú település kategóriában, ahol a polgármester tisztség betöltésének módja főállású 3 610 011 Ft.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás várható összege
27 000 000 Ft
Közfoglalkoztatási bértámogatás 5 fő foglalkoztatott esetén 70% támogatottság mellett
4 694 113 Ft.
Földalapú támogatás várható összege 4 000 000 Ft
B34. Vagyoni típusú adók
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 10.000 Ft/adótárgy, így a 2022. évben várható bevétele 8 000 000 Ft.
B351 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
2022 évben 40 000 000 Ft-tal számolunk. (2021. évben 48 millió Ft bevétel keletkezett ezen adóbevételből)
B36 Egyéb közhatalmi bevételek
A pótlék és a bírság előző évekből fennmaradt hátraléka és a várható előírások összege 500 000 Ft.
B4 Működési bevételek
2022. évben ezen bevétele a 2021. évi tény adatokat figyelembe véve a következő elemeket tartalmazza:
Szolgáltatások ellenértéke
(B402) rovatra 17 000 000 Ft került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket.
Tulajdonosi bevételekre
(B404) 2022. évben 9 000 000 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételeket.
Ellátási díjak (B405)
rovaton várhatóan 9 900 000 Ft bevétel várható a iskolai óvodai étkeztetési díjakból
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege, 7 020 000 Ft került.
Kamatbevételek
(B4082) rovaton a pénzeszközök után kapott kamatok várható összege 2022. évben 500 000 Ft.
Egyéb működési bevételek (B411)
rovatra 50.000 Ft kerül az 1 és 2 Ftos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetekre továbbá a személyi juttatásokkal kapcsolatos kerekítésekre.
1.1.B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
1.1.B8131.1 Záró pénzkészlet 2021. december 31.
A Bölcske Községi Önkormányzat 2021. évi záró pénzkészlete 123 581 982 Ft.
K1. Személyi juttatások
2022. évben összességében 81 582 271 Ft került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:
A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Erre a rovatra 11 076 572 Ft került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).
K3. Dologi kiadások
Bölcske Községi Önkormányzat 2022. évi dologi kiadási a 2021. évi tényadatokat figyelembe véve a következők:
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
rovatra
100 000 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a előfizetésre kerülő hírlapok éves díját.
Üzemeltetési anyagok beszerzésére (K312
) 8 400 000 Ft-ot, mely tartalmazza a járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését, munkaruhákat, irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek) beszerzését, a falunapi és egyéb rendezvények költségeit stb.
Kommunikációs szolgáltatásokra (K32
) 6 900 000 Ft-ot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
Közüzemi díjak (K321
) villany, gáz vízdíjakra 9 500 000 Ft
Vásárolt élelmezés (K332
) Iskolai, óvodai étkezők ellátása 40 000 000 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások
(K334) 2022. évben az egészségház padlójának felújítására 1 000 000 Ft-tal tervezünk és további 6 000 000 Ft-ot egyéb karbantartásokra.
Egyéb szolgáltatások (K337
) erre a rovatra 1 500 000 Ft kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai, kertészeti munkák, a falunapi és egyéb rendezvények szolgáltatási költségei stb.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra
21 100 000 Ft-ot, mely tartalmazza:
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 20 000 000 Ft, a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.
Egyéb dologi kiadások: 1 000 000 Ft (egyéb kötelező díjak, biztosítási díjak stb.).
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás várható összege 8 000 000 Ft.
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához a központi költségvetésből folyósított támogatáson felül 11 048 618 Ft kiegészítő működési hozzájárulás szükséges.
Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde fenntartásához 3 641 158 Ft
Bursa Hungarika 50 000 Ft
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2 500 000 Ft
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre
2022. évben civil szervezeteink működéséhez 6 00 000 Ft-tal járulhatunk hozzá.
K513. Taralékok
A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2022. évi összes tartaléka 38 496 679 Ft általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).
K6. Beruházások
MFP- MFP-TFB/2021 "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" 17 900 000 Ft
K7. Felújítások
Hivatal épületének felújítása 31 000 000 Ft
Aknafedők 10 966 450 Ft.
További pályázatok önereje 19 050 000 Ft.
Összefoglalás
A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2022. évi összes tartaléka 38 496 679 Ft általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).
Központi irányítószervi támogatások összege:
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 78 038 524 Ft
Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde 104 609 450 Ft
Bölcskei Alapszolgáltatási Központ 39 327 935 Ft
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott 21 335 336 Ft-os támogatásból a Bölcskei Alapszolgáltatási Központ működéséhez felhasználásra kerül 14 220 328 Ft, (a maradék 7 115 008 Ft beépítésre kerül a K4 ellátottak pénzbeli juttatásaira.)
Működési hozzájárulások összeg az önkormányzat intézményeihez:
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 13 149 576 Ft
Bölcske Község Önkormányzata 11 048 618 Ft
Madocsa Község Önkormányzata 2 100 958 Ft
Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde működéséhez 3 641 158 Ft.
Bölcske Községi Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 571 735 568 Ft.
Az Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 93 234 152 Ft.
Az Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 109 044 837 Ft.
A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási főösszege 39 437 868 Ft.
Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszege 813 452 425 Ft
Baranya István s.k.
polgármester