Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 08- 2023. 04. 27

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.08.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)kiadását 225.250.162 Ft
b)bevételét 225.250.162 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2)A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a)Költségvetési bevételek összesen: 183.125.061 Ft, ebből
aa)működési: 88.088.384 Ft
ab)felhalmozási: 95.036.677 Ft
b)Költségvetési kiadások összesen: 223.391.344 Ft, ebből
ba)működési: 62.156.763 Ft
bb)felhalmozási: 161.234.581 Ft
c)Költségvetési hiány: 40.266.283 Ft, ebből
ca)működési többlet: 25.931.621 Ft
cb)felhalmozási hiány: 66.197.904 Ft
(3)A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa)előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 29.865.343 Ft
ab)előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 42.125.101 Ft
b)A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
ba)Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 0 Ft, ebből
felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
bb)Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 1.858.818 Ft, ebből
felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft
működési hitelek kiadásai: 0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.400.818 Ft
c)Finanszírozási bevételek összesen: 42.125.101 Ft
d)Finanszírozási kiadások összesen: 1.858.818 Ft
e)Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 40.266.283 Ft
(4)A kiadások főösszegén belül
a)a személyi juttatások előirányzatát 32.722.353 Ft
b)a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.601.983 Ft
c)a dologi kiadások előirányzatát 21.311.296 Ft
d)az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.000.000 Ft
e)az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 521.131 Ft
f)a beruházási kiadások előirányzatát 77.056.125 Ft
g)a felújítási kiadások előirányzatát 84.178.456 Ft
h)az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
i)a finanszírozási kiadások előirányzatát 1.858.818 Ft
összeggel állapítja meg.
(5)Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 521.131 Ft összeggel állapítja meg ebből általános tartalék 521.131 Ft
(6)A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2022. évi saját bevételeinek előirányzatát 9.500 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a)helyi adókból, települési adóból származó bevétel 4.000.000 Ft
b)az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
c)az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 5.500.000 Ft
d)bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait célonként tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a kezességvállalásokat a 11. melléklet, a hitelállományt a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2022. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Államháztartáson kívüli forrás átvétele átadása

4. § Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2021. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.