Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 05. 01 - 2022. 05. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.05.01.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 18.) 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki jogosult a felvételi eljárás lefolytatására.”

(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Gyvt-ben foglaltakon kívül a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott mini bölcsődei ellátásának megszüntetését vonhatja maga után, amennyiben a gyermek a mini bölcsődei ellátást több alkalommal vagy összefüggően tíz napig indokolatlanul nem veszi igénybe. Az ismételt indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül.”

(3) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben - orvosi szakvélemény alapján - a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődébe nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek testi épségét és egészségét az ellátás megszüntetésre kerül.”

2. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba, és 2022. május 2-án hatályát veszti.