Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 27

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.06.27.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 587.115.277 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 587.115.277 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1)2 Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek:

aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 192.490.515 Ft

ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 81.075.709 Ft

ac) közhatalmi bevétel: 21.840.000 Ft

ad) működési bevétel: 21.473.600 Ft

ae) működési célú átvett pénzeszközök: 516.750 Ft

b) Felhalmozási bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 180.884.168 Ft

bb) felhalmozási bevételek: 5.000.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 14.382.503 Ft

c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 69.452.034 Ft.

Bevételek összesen: 587.115.277 Ft

(2)3 Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatások: 188.756.959 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.178.163 Ft

ac) dologi kiadások: 80.664.035 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 9.307.635 Ft

af) tartalékok: 40.205.846 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 191.672.541 Ft

Top Energetika - Iskola: 102.102.870 Ft

Top Energetika - Községháza: 66.365.111 Ft

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok: 3.699.998 Ft

Magyar Falu Program - Temető: 100.000 Ft

Leader - Urnafalak: 10.213.464 Ft

Belügyminisztérium - Étkeztetési feladatok: 5.462.253 Ft

Szociális közfoglalkoztatás - Eszközök: 685.800 Ft

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök: 1.017.679 Ft

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője - Köznevelés: 1.992.821 Ft

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője - Étkeztetés: 32.545 Ft

bb) felújítások: 42.473.227 Ft

Magyar Falu Program - Puskin utca: 13.718.035 Ft

Magyar Falu Program - Szegfű utca: 17.249.966 Ft

Jeta - Óbánya: 11.505.226 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 130.888 Ft

c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.725.983 Ft.

Kiadások összesen: 587.115.277 Ft

(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület 2022. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez. Az önkormányzat az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a)4 belső finanszírozással 69.452.034 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a)5 az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 69.452.034 Ft

aa) működési célú: 59.726.170 Ft

ab) felhalmozási célú: 9.725.864 Ft

b)6 betétként, befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz: 25.000.000 Ft

ba) működési célú: 25.000.000 Ft

bb) felhalmozási célú: 0 Ft

c)7 tartalék igénybe vétele: 40.205.846 Ft

ca) általános tartalék: 33.343.593 Ft

cb) céltartalék: 6.862.253 Ft.

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.

(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 48 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 48 fő.

(2)8 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 35 fő.

8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. Általános végrehajtási szabályok

13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok felhasználása, módosítása

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.

6. Költségvetés pénzmaradványa

18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.

(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

23. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet9

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI MÉRLEGE - I. számú módosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

1

Önkormányzatok működési támogatásai

192 490 515

Személyi juttatások

188 756 959

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 075 707

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 178 163

3

Működési bevételek

21 473 600

Dologi kiadások

80 664 035

4

Működési célú átvett pénzeszközök

516 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

5

Közhatalmi bevételek

21 840 000

Egyéb működési célú kiadások

9 307 635

6

Tartalékok

40 205 846

7

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

317 396 572

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

346 112 638

8

Működési célú finan.bevételek összesen

35 442 049

Működési célú finan.kiadások összesen

6 725 983

9

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

352 838 621

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

352 838 621

10

Működési költségvetési hiány:

28 716 066

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

180 884 168

Beruházások

191 672 541

2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

Felújítások

42 473 227

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

14 382 503

Egyéb felhalmozási kiadások

130 888

4

Tartalékok

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6):

200 266 671

Költségvetési kiadások összesen (1+…+6):

234 276 656

9

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

34 009 985

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)

234 276 656

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)

234 276 656

11

Felhalmozási költségvetési hiány:

34 009 985

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

Bevétel összesen

587 115 277

Kiadás összesen:

587 115 277

Költségvetési mérleg összesített egyenlege - hiány/többlet

0

2. melléklet10

2. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE - I. számú módosítás

Adatok forintban

B E V É T E L E K

Megnevezés

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

I. számú módosítás

Sor-
szám

Rovatok

A

B

B

Feladatok

Feladatok

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 490 515

192 490 515

0

0

192 490 515

192 490 515

0

0

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

86 365 540

86 365 540

0

0

86 365 540

86 365 540

0

0

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 924 190

48 924 190

0

0

48 924 190

48 924 190

0

0

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 607 402

40 607 402

0

0

40 607 402

40 607 402

0

0

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 677 730

2 677 730

0

0

2 677 730

2 677 730

0

0

1.5.

B115

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 915 653

13 915 653

0

0

13 915 653

13 915 653

0

0

1.6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 943 361

47 943 361

0

0

81 075 707

81 075 707

0

0

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 943 361

47 943 361

0

0

81 075 707

81 075 707

0

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

6 184 871

6 184 871

0

0

12 419 928

12 419 928

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

96 583 291

96 583 291

0

0

180 884 168

180 884 168

0

0

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

96 583 291

96 583 291

0

0

180 884 168

180 884 168

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

96 583 291

96 583 291

0

0

162 948 402

162 948 402

0

0

3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előírányzatttól

17 249 966

17 249 966

3.5.-ből elkülönített állami pénzalap

685 800

685 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

21 840 000

21 840 000

0

0

21 840 000

21 840 000

0

0

4.1.

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

4.2.

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

4.3.

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

21 462 800

21 012 800

450 000

0

21 473 600

21 023 600

450 000

0

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 646 000

8 646 000

0

0

8 646 000

8 646 000

0

0

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

540 000

540 000

0

0

540 000

540 000

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 074 000

1 074 000

0

0

1 074 000

1 074 000

0

0

5.5.

B405

Ellátási díjak

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 415 800

3 415 800

0

0

3 415 800

3 415 800

0

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 787 000

1 337 000

450 000

0

1 787 000

1 337 000

450 000

0

5.8.

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

5.10.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

5.11.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

10 800

10 800

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 485 000

1 485 000

0

0

516 750

516 750

0

0

7.1.

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 485 000

1 485 000

0

0

0

0

0

0

7.3.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

516 750

516 750

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 000 000

3 000 000

0

0

14 382 503

14 382 503

0

0

8.1.

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

#ÉRTÉK!

0

0

0

0

0

0

0

8.2.

B74

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

192 490 515

0

0

0

1 485 000

1 485 000

0

0

8.3.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

89 365 540

3 000 000

0

0

12 897 503

12 897 503

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

48 924 190

0

0

0

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

389 804 967

389 354 967

450 000

0

517 663 243

517 213 243

450 000

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2.

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3.

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1.

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2.

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3.

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4.

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

37 578 937

37 578 937

0

0

69 452 034

69 452 034

0

0

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 578 937

37 578 937

0

0

69 452 034

69 452 034

0

0

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

13.2.

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

13.3.

B817

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

14.1.

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.2.

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.3.

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4.

B825

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

37 578 937

37 578 937

0

0

69 452 034

69 452 034

0

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

427 383 904

426 933 904

450 000

0

587 115 277

586 665 277

450 000

0

K I A D Á S O K

Megnevezés

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

I. számú módosítás

Sor-
szám

Rovatok

A

B

B

Feladatok

Feladatok

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

306 348 766

305 898 766

450 000

0

346 112 638

345 662 638

450 000

0

1.1.

K1

Személyi juttatások

167 264 549

167 264 549

0

0

188 756 959

188 756 959

0

0

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 327 726

22 327 726

0

0

24 178 163

24 178 163

0

0

1.3.

K3

Dologi kiadások

67 365 003

67 365 003

0

0

80 664 035

80 664 035

0

0

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 176 202

8 726 202

450 000

0

9 307 635

8 857 635

450 000

0

K502

Elvonások és befizetések kiadásai

565 608

565 608

0

565 608

565 608

0

K506

Egyéb működési célú támogatások áh belülre

3 360 594

3 360 594

0

3 492 027

3 492 027

0

K512

Egyéb működési célú támogatások áh kívülre

5 250 000

4 800 000

450 000

5 250 000

4 800 000

450 000

1.18.

K513

Tartalékok

37 215 286

37 215 286

0

0

40 205 846

40 205 846

0

0

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

12 935 000

12 935 000

0

0

33 343 593

33 343 593

0

0

1.20.

- Céltartalék

24 280 286

24 280 286

0

0

6 862 253

6 862 253

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

114 309 155

114 309 155

0

0

234 276 656

234 276 656

0

0

2.1.

K6

Beruházások

12 206 285

12 206 285

0

0

191 672 541

191 672 541

0

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4 654 767

4 654 767

0

0

168 467 981

168 467 981

0

0

2.3.

K7

Felújítások

102 102 870

102 102 870

0

0

42 473 227

42 473 227

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

91 928 524

91 928 524

0

0

0

0

0

0

2.5.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

130 888

130 888

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

420 657 921

420 207 921

450 000

0

580 389 294

579 939 294

450 000

0

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

K9123

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5.

K9125

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 725 983

6 725 983

0

0

6 725 983

6 725 983

0

0

6.1.

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 725 983

6 725 983

0

0

6 725 983

6 725 983

0

0

6.3.

K916

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4.

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.5.

K925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 725 983

6 725 983

0

0

6 725 983

6 725 983

0

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

427 383 904

426 933 904

450 000

0

587 115 277

586 665 277

450 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-30 852 954

-62 726 051

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)

30 852 954

62 726 051

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) összesen

48

48

0

0

48

48

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

18

0

0

35

35

0

0

Összesen létszám

66

66

0

0

83

83

0

0

3. melléklet11

3. melléklet

Megnevezés

Szakmár Község Önkormányzata

Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) - I. számú módosítás

Száma

Rovatok

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

I. számú módosítás

A

B

B

Feladatok

Feladatok

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 490 515

192 490 515

0

0

192 490 515

192 490 515

0

0

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

86 365 540

86 365 540

0

0

86 365 540

86 365 540

0

0

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

61 903 660

61 903 660

0

0

61 903 660

61 903 660

0

0

B111

Település - üzemeltetés támogatása - közutak

3 220 525

3 220 525

0

0

3 220 525

3 220 525

0

0

B111

Település - üzemeltetés támogatása - köztemető

1 123 955

1 123 955

0

0

1 123 955

1 123 955

0

0

B111

Település - üzemeltetés támogatása - közvilágítás

5 862 500

5 862 500

0

0

5 862 500

5 862 500

0

0

B111

Település - üzemeltetés támogatása - zöldterület

5 304 000

5 304 000

0

0

5 304 000

5 304 000

0

0

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

0

0

8 500 000

8 500 000

0

0

B111

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

450 900

450 900

0

0

450 900

450 900

0

0

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 924 190

48 924 190

0

0

48 924 190

48 924 190

0

0

B112

Köznevelési feladatok bértámogatása

42 294 190

42 294 190

0

0

42 294 190

42 294 190

0

0

B112

Köznevelési feladatok működésének támogatása

6 630 000

6 630 000

0

0

6 630 000

6 630 000

0

0

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

40 607 402

40 607 402

0

0

40 607 402

40 607 402

0

0

B1131

Szociális étkeztetés támogatása

2 583 350

2 583 350

0

0

2 583 350

2 583 350

0

0

B1131

Házi segítségnyújtás támogatása

3 241 910

3 241 910

0

0

3 241 910

3 241 910

0

0

B1131

Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása

5 142 300

5 142 300

0

0

5 142 300

5 142 300

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7 415 595

7 415 595

0

0

7 415 595

7 415 595

0

0

B1132

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

11 395 266

11 395 266

0

0

11 395 266

11 395 266

0

0

B1132

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

10 651 483

10 651 483

0

0

10 651 483

10 651 483

0

0

B1132

Intézmények kívüli szünidei étkeztetés

177 498

177 498

0

0

177 498

177 498

0

0

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 677 730

2 677 730

0

0

2 677 730

2 677 730

0

0

1.5.

B115

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 915 653

13 915 653

0

0

13 915 653

13 915 653

0

0

1.6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 943 361

47 943 361

0

0

74 430 417

74 430 417

0

0

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 943 361

47 943 361

0

0

74 430 417

74 430 417

0

0

B16

2.5.-ből EU-s támogatás

6 184 871

6 184 871

0

0

12 419 928

12 419 928

0

0

B16

2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

678 000

678 000

0

0

1 418 000

1 418 000

0

0

B16

2.5.-ből társadalombiztosítási alaptól

13 482 700

13 482 700

0

0

13 482 700

13 482 700

0

0

B16

2.5.-ből elkülönített állami pénzalaptól

5 875 774

5 875 774

0

0

25 387 773

25 387 773

0

0

B16

2.5.-ből önkormányzatoktól

21 722 016

21 722 016

0

0

21 722 016

21 722 016

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

96 583 291

96 583 291

0

0

180 884 168

180 884 168

0

0

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

96 583 291

96 583 291

0

0

180 884 168

180 884 168

0

0

3.5.-ből EU-s támogatás

96 583 291

96 583 291

0

0

162 948 402

162 948 402

0

0

3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előírányzatttól

17 249 966

17 249 966

3.5.-ből elkülönített állami pénzalap

685 800

685 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)

21 840 000

21 840 000

0

0

21 840 000

21 840 000

0

0

4.1.

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

4.2.

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

20 000 000

20 000 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

4.3.

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

140 000

140 000

0

0

140 000

140 000

0

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 270 800

8 820 800

450 000

0

9 270 800

8 820 800

450 000

0

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 046 000

5 046 000

0

0

5 046 000

5 046 000

0

0

5.2.-ből szállásdíjak

3 840 000

0

0

3 840 000

0

0

5.2.-ből bérleti díjak

336 000

0

0

336 000

0

0

5.2.-ből piaci helypénz

150 000

0

0

150 000

0

0

5.2.-ből sírhely, ravatalozó díja

720 000

0

0

720 000

0

0

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

540 000

540 000

0

0

540 000

540 000

0

0

5.3.-ből államháztartáson belül

120 000

0

0

120 000

0

0

5.3.-ből államháztartáson kívül

420 000

0

0

420 000

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 074 000

1 074 000

0

0

1 074 000

1 074 000

0

0

5.4.-ből földbéreleti díjak

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

5.5.

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

823 800

823 800

0

0

823 800

823 800

0

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 787 000

1 337 000

450 000

0

1 787 000

1 337 000

450 000

0

5.8.

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

5.10.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

5.11.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 485 000

1 485 000

0

0

516 750

516 750

0

0

7.1.

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 485 000

1 485 000

0

0

516 750

516 750

0

0

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 000 000

3 000 000

0

0

14 382 503

14 382 503

0

0

8.1.

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2.

B74

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

1 485 000

1 485 000

0

0

8.3.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 000 000

3 000 000

0

0

12 897 503

12 897 503

0

0

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 612 967

377 162 967

450 000

0

498 815 153

498 365 153

450 000

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2.

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3.

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1.

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2.

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3.

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4.

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

37 578 937

37 578 937

0

0

69 276 324

69 276 324

0

0

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 578 937

37 578 937

0

0

69 276 324

69 276 324

0

0

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

13.2.

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

13.3.

B817

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

14.1.

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.2.

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.3.

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4.

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

37 578 937

37 578 937

0

0

69 276 324

69 276 324

0

0

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

415 191 904

414 741 904

450 000

0

568 091 477

567 641 477

450 000

0

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 284 124

126 834 124

450 000

0

160 006 722

159 556 722

450 000

0

1.1.

K1

Személyi juttatások

39 224 797

39 224 797

0

0

54 941 169

54 941 169

0

0

K11

Foglalkozatottak személyi juttatásai

24 551 192

24 551 192

0

0

39 824 467

39 824 467

0

0

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

24 037 250

24 037 250

0

0

38 772 847

38 772 847

0

0

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

468 752

468 752

0

0

468 752

468 752

0

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

45 190

45 190

0

0

211 465

211 465

0

0

K1110

Egyéb költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

0

0

0

371 403

371 403

0

0

K12

Külső személyi juttatások

14 673 605

14 673 605

0

0

15 116 702

15 116 702

0

0

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

13 063 605

13 063 605

0

0

13 063 605

13 063 605

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 610 000

1 610 000

0

0

1 945 897

1 945 897

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

107 200

107 200

0

0

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 850 272

4 850 272

0

0

5 933 622

5 933 622

0

0

1.3.

K3

Dologi kiadások

33 817 567

33 817 567

0

0

46 618 450

46 618 450

0

0

K31

Készletbeszerzés

7 552 000

7 552 000

0

0

10 232 900

10 232 900

0

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 552 000

7 552 000

0

0

10 232 900

10 232 900

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 091 936

1 091 936

0

0

1 222 203

1 222 203

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások

877 136

877 136

0

0

1 007 403

1 007 403

0

0

K322

Egyéb kommunkikációs szolgáltatások

214 800

214 800

0

0

214 800

214 800

0

0

K33

Szolgáltatások

19 002 921

19 002 921

0

0

26 779 153

26 779 153

0

0

K331

Közüzemid díjak

6 042 960

6 042 960

0

0

7 828 965

7 828 965

0

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

28 960

28 960

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 900 000

2 900 000

0

0

2 900 000

2 900 000

0

0

K335

Közvetített szolgáltatások igénybevétele

582 040

582 040

0

0

582 040

582 040

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

516 000

516 000

0

0

1 086 000

1 086 000

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

8 961 921

8 961 921

0

0

14 353 188

14 353 188

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

20 000

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

K341

Kiküldetések

20 000

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

K342

Reklám és propagandakiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 150 710

6 150 710

0

0

8 364 194

8 364 194

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 087 106

6 087 106

0

0

7 657 740

7 657 740

0

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

63 604

63 604

0

0

706 454

706 454

0

0

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

1.5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

46 391 488

45 941 488

450 000

0

49 513 481

49 063 481

450 000

0

1.7.

K502

Elvonások és befizetések kiadásai

565 608

565 608

0

0

565 608

565 608

0

0

1.11.

K506

Egyéb működési célú támogatások áh belülre

3 360 594

3 360 594

0

0

3 492 027

3 492 027

0

0

1.17.

K512

Egyéb működési célú támogatások áh kívülre

5 250 000

4 800 000

450 000

0

5 250 000

4 800 000

450 000

0

1.18.

K513

Tartalék

37 215 286

37 215 286

0

0

40 205 846

40 205 846

0

0

1.8.-ból általános tartalék

12 935 000

12 935 000

0

0

33 343 593

33 343 593

0

0

1.8.-ból céltartalék

24 280 286

24 280 286

0

0

6 862 253

6 862 253

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

112 316 334

112 316 334

0

0

232 251 290

232 251 290

0

0

2.1.

K6

Beruházások

10 213 464

10 213 464

0

0

189 647 175

189 647 175

0

0

2.2.

2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

4 654 767

4 654 767

0

0

168 467 981

168 467 981

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése létesítése

8 042 098

8 042 098

0

0

148 718 746

148 718 746

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

93 459

93 459

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

588 563

588 563

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 171 366

2 171 366

0

0

40 246 407

40 246 407

0

0

2.3.

K7

Felújítások

102 102 870

102 102 870

0

0

42 473 227

42 473 227

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

91 928 524

91 928 524

0

0

0

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

80 410 842

80 410 842

0

0

33 496 635

33 496 635

0

0

K72

Informaikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 692 028

21 692 028

0

0

8 976 592

8 976 592

0

0

2.5.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

130 888

130 888

0

0

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

239 600 458

239 150 458

450 000

0

392 258 012

391 808 012

450 000

0

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

K9123

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

K9124

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5.

K9125

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

175 591 446

175 591 446

0

0

175 833 465

175 833 465

0

0

6.1.

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 725 983

6 725 983

0

0

6 725 983

6 725 983

0

0

6.3.

K915

Központi, irányító szervi támogatás

168 865 463

168 865 463

0

0

169 107 482

169 107 482

0

0

6.4.

K916

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2.

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4.

K924

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.5.

K925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

175 591 446

175 591 446

0

0

175 833 465

175 833 465

0

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

415 191 904

414 741 904

450 000

0

568 091 477

567 641 477

450 000

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

14

0

0

14

14

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

18

0

0

35

35

0

0

Összesen létszám

32

32

0

0

49

49

0

0

4. melléklet12

4. melléklet

Megnevezés

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) - I. számú módosítás

Száma

Rovatok

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

I. számú módosítás

A

B

B

Feladatok

Feladatok

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 192 000

12 192 000

0

0

12 192 000

12 192 000

0

0

1.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

3 600 000

0

0

3 600 000

3 600 000

0

0

1.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

B405

Ellátási díjak

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

1.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 592 000

2 592 000

0

0

2 592 000

2 592 000

0

0

1.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

B408

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

B23

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

12 192 000

12 192 000

0

0

12 192 000

12 192 000

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

75 221 770

75 221 770

0

0

75 221 770

75 221 770

0

0

9.1.

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3.

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

75 221 770

75 221 770

0

0

75 221 770

75 221 770

0

0

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

87 413 770

87 413 770

0

0

87 413 770

87 413 770

0

0

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

85 420 949

85 420 949

0

0

85 388 404

85 388 404

0

0

1.1.

K1

Személyi juttatások

51 674 654

51 674 654

0

0

51 711 474

51 711 474

0

0

K11

Foglalkozatottak személyi juttatásai

50 783 654

50 783 654

0

0

50 783 654

50 783 654

0

0

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

46 025 700

46 025 700

0

0

45 941 247

45 941 247

0

0

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 200 000

1 200 000

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

1 545 642

1 545 642

0

0

1 545 642

1 545 642

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1 523 444

1 523 444

0

0

1 523 444

1 523 444

0

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

488 868

488 868

0

0

488 868

488 868

0

0

K1110

Egyéb költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

0

0

0

84 453

84 453

0

0

K12

Külső személyi juttatások

891 000

891 000

0

0

927 820

927 820

0

0

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

891 000

891 000

0

0

891 000

891 000

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

36 820

36 820

0

0

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 904 629

6 904 629

0

0

6 909 589

6 909 589

0

0

1.3.

K3

Dologi kiadások

26 841 666

26 841 666

0

0

26 767 341

26 767 341

0

0

K31

Készletbeszerzés

17 510 000

17 510 000

0

0

17 510 000

17 510 000

0

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése

60 000

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17 450 000

17 450 000

0

0

17 450 000

17 450 000

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

385 392

385 392

0

0

385 392

385 392

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások

295 992

295 992

0

0

295 992

295 992

0

0

K322

Egyéb kommunkikációs szolgáltatások

89 400

89 400

0

0

89 400

89 400

0

0

K33

Szolgáltatások

3 845 452

3 845 452

0

0

3 771 127

3 771 127

0

0

K331

Közüzemid díjak

1 406 452

1 406 452

0

0

1 481 452

1 481 452

0

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

0

0

867 455

867 455

0

0

K335

Közvetített szolgáltatások igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

15 490

15 490

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1 189 000

1 189 000

0

0

1 156 730

1 156 730

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K341

Kiküldetések

0

0

0

0

0

0

0

0

K342

Reklám és propagandakiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 100 822

5 100 822

0

0

5 100 822

5 100 822

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 192 822

4 192 822

0

0

4 192 822

4 192 822

0

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

900 000

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

0

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 992 821

1 992 821

0

0

2 025 366

2 025 366

0

0

2.1.

K6

Beruházások

1 992 821

1 992 821

0

0

2 025 366

2 025 366

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

1 569 150

1 569 150

0

0

1 594 776

1 594 776

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

423 671

423 671

0

0

430 590

430 590

0

0

2.2.

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K72

Informaikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

87 413 770

87 413 770

0

0

87 413 770

87 413 770

0

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

16

0

0

16

16

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen létszám

16

16

0

0

16

16

0

0

5. melléklet13

5. melléklet

Megnevezés

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) I. számú módosítás

Száma

Rovatok

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

I.sz. módosítás

A

B

B

Feladatok

Feladatok

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

0

0

10 800

10 800

0

0

1.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

B408

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

10 800

10 800

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

6 645 290

6 645 290

0

0

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

6 645 290

6 645 290

0

0

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

B23

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0

0

0

0

6 656 090

6 656 090

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 643 693

93 643 693

0

0

94 061 422

94 061 422

0

0

9.1.

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0

175 710

175 710

0

0

9.2.

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

9.3.

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 643 693

93 643 693

0

0

93 885 712

93 885 712

0

0

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

93 643 693

93 643 693

0

0

100 717 512

100 717 512

0

0

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

93 643 693

93 643 693

0

0

100 717 512

100 717 512

0

0

1.1.

K1

Személyi juttatások

76 365 098

76 365 098

0

0

82 104 316

82 104 316

0

0

K11

Foglalkozatottak személyi juttatásai

76 085 098

76 085 098

0

0

77 376 242

77 376 242

0

0

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

68 362 200

68 362 200

0

0

68 216 252

68 216 252

0

0

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

K1105

Végkielégítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

2 812 000

2 812 000

0

0

2 812 000

2 812 000

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

4 053 082

4 053 082

0

0

4 053 082

4 053 082

0

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

857 816

857 816

0

0

857 816

857 816

0

0

K1110

Egyéb költségtérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

K1111

Lakhatási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1112

Szociális támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

0

0

0

337 092

337 092

0

0

K12

Külső személyi juttatások

280 000

280 000

0

0

4 728 074

4 728 074

0

0

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

280 000

280 000

0

0

3 163 711

3 163 711

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

1 564 363

1 564 363

0

0

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 572 825

10 572 825

0

0

11 334 952

11 334 952

0

0

1.3.

K3

Dologi kiadások

6 705 770

6 705 770

0

0

7 278 244

7 278 244

0

0

K31

Készletbeszerzés

1 102 425

1 102 425

0

0

1 418 592

1 418 592

0

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése

478 425

478 425

0

0

520 915

520 915

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

624 000

624 000

0

0

897 677

897 677

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 365 308

1 365 308

0

0

1 365 308

1 365 308

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások

957 308

957 308

0

0

957 308

957 308

0

0

K322

Egyéb kommunkikációs szolgáltatások

408 000

408 000

0

0

408 000

408 000

0

0

K33

Szolgáltatások

2 721 048

2 721 048

0

0

2 827 796

2 827 796

0

0

K331

Közüzemid díjak

1 011 300

1 011 300

0

0

1 011 300

1 011 300

0

0

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K335

Közvetített szolgáltatások igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

210 000

210 000

0

0

200 000

200 000

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1 499 748

1 499 748

0

0

1 616 496

1 616 496

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

470 000

470 000

0

0

470 000

470 000

0

0

K341

Kiküldetések

470 000

470 000

0

0

470 000

470 000

0

0

K342

Reklám és propagandakiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 046 989

1 046 989

0

0

1 196 548

1 196 548

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 046 989

1 046 989

0

0

1 179 538

1 179 538

0

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

17 010

17 010

0

0

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K72

Informaikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

93 643 693

93 643 693

0

0

100 717 512

100 717 512

0

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

18

18

0

0

18

18

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen létszám

18

18

0

0

18

18

0

0

6. melléklet14

6. melléklet

2022. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN ÖSSZESÍTVE - I. számú módosítás

Adatok forintban

BEVÉTELEK

ID

Jogcím

Korm. funkció

2022. évi előirányzat

I. sz. módosítás

A

B

C

D

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

1 583 380 Ft

2 311 102 Ft

13

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013210

0 Ft

3 057 066 Ft

14

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013320

5 569 167 Ft

5 569 167 Ft

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

7 062 420 Ft

7 062 420 Ft

26

Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képvisleőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016010

0 Ft

3 588 224 Ft

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

182 313 017 Ft

182 313 017 Ft

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

69 628 451 Ft

101 501 548 Ft

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

1 167 327 Ft

2 040 627 Ft

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

4 708 447 Ft

24 032 946 Ft

142

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

049010

4 572 000 Ft

4 572 000 Ft

157

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053010

101 113 395 Ft

173 513 391 Ft

169

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

0 Ft

17 989 966 Ft

193

Fogorvosi alapellátás

072311

4 467 600 Ft

4 467 600 Ft

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

9 167 500 Ft

9 167 500 Ft

245

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081030

1 785 000 Ft

1 785 000 Ft

252

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

081071

4 032 000 Ft

13 929 503 Ft

270

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

754 200 Ft

754 200 Ft

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

3 048 000 Ft

3 048 000 Ft

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

4 572 000 Ft

4 572 000 Ft

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

21 840 000 Ft

21 840 000 Ft

Összesen:

427 383 904 Ft

587 115 277 Ft

KIADÁSOK

ID

Jogcím

Korm. funkció

2022. évi előirányzat

I.sz. módosítás

A

B

D

E

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

119 937 253 Ft

127 035 590 Ft

14

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013320

11 898 068 Ft

11 898 310 Ft

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

790 380 Ft

792 432 Ft

26

Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képvisleőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016010

0 Ft

3 815 243 Ft

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

565 608 Ft

565 608 Ft

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

10 236 577 Ft

10 238 685 Ft

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

1 327 734 Ft

2 339 484 Ft

86

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

4 724 927 Ft

24 069 351 Ft

114

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045150

1 541 120 Ft

1 541 120 Ft

115

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

1 828 800 Ft

1 828 800 Ft

142

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

049010

4 500 Ft

4 500 Ft

157

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053010

106 837 741 Ft

178 224 912 Ft

169

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

18 818 033 Ft

55 450 347 Ft

174

Közvilágítás

064010

3 918 000 Ft

4 172 327 Ft

176

Zöldterület-kezelés

066010

762 000 Ft

1 660 986 Ft

177

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

2 375 508 Ft

2 404 620 Ft

184

Háziorvosi alapellátás

072111

632 400 Ft

632 400 Ft

193

Fogorvosi alapellátás

072311

5 594 195 Ft

5 594 195 Ft

221

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

9 208 576 Ft

9 268 690 Ft

245

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081030

2 456 120 Ft

2 456 120 Ft

252

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

081071

4 696 328 Ft

6 799 181 Ft

270

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

6 573 627 Ft

18 120 021 Ft

292

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

39 493 912 Ft

39 493 912 Ft

293

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091120

939 398 Ft

939 398 Ft

295

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

8 538 880 Ft

8 622 573 Ft

336

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

47 716 503 Ft

53 178 756 Ft

399

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

500 Ft

500 Ft

420

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107051

10 000 Ft

10 000 Ft

421

Házi segítségnyújtás

107052

4 698 951 Ft

4 698 951 Ft

423

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

6 353 265 Ft

6 353 265 Ft

424

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

4 905 000 Ft

4 905 000 Ft

Összesen:

427 383 904 Ft

587 115 277 Ft

7. melléklet15

7. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

EURÓPAI UNIÓS

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK - I. számú módosítás

Adatok forintban

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-Energetikai korszerűsítések-Iskola

Források

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Saját erő

7 254 346

7 254 346

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

98 113 395

98 113 395

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

3 000 000

3 000 000

0

Források összesen:

108 367 741

0

0

108 367 741

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

102 182 870

102 182 870

Szolgáltatások igénybe vétele

6 184 871

6 184 871

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

108 367 741

0

0

108 367 741

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER-Temetői urnafalak

Források

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Saját erő

5 558 697

5 558 697

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 654 767

4 654 767

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

10 213 464

0

0

10 213 464

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

10 213 464

10 213 464

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

10 213 464

0

0

10 213 464

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-Energetikai korszerűsítés-községháza

Források

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

72 399 996

72 399 996

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

72 399 996

0

0

72 399 996

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

375 197

375 197

Beruházások, beszerzések

66 365 111

66 365 111

Szolgáltatások igénybe vétele

5 659 688

5 659 688

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

72 399 996

0

0

72 399 996

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

8. melléklet16

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL

ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI - I. számú módosítás

Adatok forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

1

0

0

0

0

2

0

3

0

15

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

9. melléklet17

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ

TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ - I. számú módosítás

Adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

1

2

3

1

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

2

Helyi adók bevétele

1 700 000

3

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

4

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

5 000 000

5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

6 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

10. melléklet18

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI - I. számú módosítás

Adatok forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1

2

3

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

11. melléklet19

11. melléklet

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT - I. számú módosítás

Adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022. év előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

0

8

0

9

0

10

Beruházási kiadások beruházásonként

1 530 000

119 044 026

0

0

0

120 574 026

11

Leader-Urnafalak

2 021

10 213 464

10 213 464

12

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője tárgyi eszköz beszerzése

2 022

1 992 821

1 992 821

13

TOP-Energetikai korzserűsítés-iskola

2 021

1 530 000

106 837 741

108 367 741

14

TOP-PLUSZ -Energetikai korszerűsítés-községháza

2 022

72 399 996

14

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

15

0

16

0

17

0

18

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

19

0

20

0

21

0

Összesen (1+6+10+14+18)

1 530 000

119 044 026

0

0

0

120 574 026

12. melléklet20

12. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - I. számú módosítás

Adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

Egyéb kedvezmény

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

Összesen:

0

0

13. melléklet21

13. melléklet

Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre - I. számú módosítás

Adatok forintban

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

9 740 295

24 657 673

23 534 361

27 370 601

18 043 526

44 872 042

42 548 790

18 150 026

23 043 526

20 395 541

18 043 526

3 166 315

273 566 222

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

91 928 524

4 654 767

84 300 877

180 884 168

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

10 920 000

0

0

0

0

10 920 000

21 840 000

B4

Működési bevételek

1 509 475

1 509 475

3 296 475

1 520 275

1 509 475

1 509 475

1 509 475

1 509 475

1 509 475

2 873 455

1 509 475

1 707 595

21 473 600

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

516 750

516 750

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

3 000 000

9 897 503

1 485 000

14 382 503

B8

Finanszírozási bevételek

0

37 013 329

32 438 705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 452 034

Bevételek összesen:

108 178 294

63 180 477

78 361 058

113 191 753

19 553 001

46 381 517

44 058 265

19 659 501

35 473 001

33 166 499

21 038 001

4 873 910

587 115 277

Kiadások

K1

Személyi juttatások

12 415 355

14 835 700

17 778 936

17 324 083

14 728 020

20 658 673

14 309 020

17 021 020

16 259 559

17 044 874

13 740 058

12 641 661

188 756 959

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

1 762 935

1 769 898

2 053 549

2 121 026

1 763 179

3 494 282

1 716 314

2 075 374

1 974 971

2 070 870

1 764 272

1 611 493

24 178 163

K3

Dologi kiadások

6 177 315

4 385 951

7 706 559

9 327 396

7 372 268

8 081 738

6 131 152

5 411 191

10 078 311

4 478 385

5 319 349

6 194 420

80 664 035

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

37 030 286

400 000

3 956 168

531 433

400 000

2 335 000

400 000

1 300 000

1 960 594

400 000

400 000

400 000

49 513 481

K6

Beruházások

5 139 277

5 206 732

51 843 497

9 395 376

50 814 877

2 164 271

16 548 777

34 010 957

16 548 777

0

0

0

191 672 541

K7

Felújítások

0

0

0

0

3 665 742

31 476 001

0

3 665 742

0

0

3 665 742

0

42 473 227

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

130 888

0

0

0

0

0

0

0

0

130 888

K9

Finanszírozási kiadások

6 725 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 725 983

Kiadások összesen:

69 501 151

26 848 281

83 588 709

39 080 202

78 994 086

68 459 965

39 355 263

63 734 284

47 072 212

24 244 129

25 139 421

21 097 574

587 115 277

Egyenleg

38 677 143

36 332 196

-5 227 651

74 111 551

-59 441 085

-22 078 448

4 703 002

-44 074 783

-11 599 211

8 922 370

-4 101 420

-16 223 664

0

Nyitó pénzkészlet

74 696 666

113 373 809

149 706 005

144 478 354

218 589 905

159 148 820

137 070 372

141 773 374

97 698 591

86 099 380

95 021 750

90 920 330

74 696 666

+ bevételek

108 178 294

63 180 477

78 361 058

113 191 753

19 553 001

46 381 517

44 058 265

19 659 501

35 473 001

33 166 499

21 038 001

4 873 910

587 115 277

- kiadások

69 501 151

26 848 281

83 588 709

39 080 202

78 994 086

68 459 965

39 355 263

63 734 284

47 072 212

24 244 129

25 139 421

21 097 574

587 115 277

Záró pénzkészlet

113 373 809

149 706 005

144 478 354

218 589 905

159 148 820

137 070 372

141 773 374

97 698 591

86 099 380

95 021 750

90 920 330

74 696 666

74 696 666

14. melléklet22

14. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ

3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI - I.számú módosítás

Adatok forintban

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai

202 115 041

212 220 793

222 831 833

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 129 492

89 385 967

93 855 265

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

22 932 000

24 078 600

25 282 530

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

1 785 000

1 874 250

1 967 963

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

21 000 000

22 050 000

23 152 500

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

147 000

154 350

162 068

5.

Működési bevételek

23 620 960

24 802 008

26 042 108

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

333 797 493

350 487 368

368 011 736

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 683 059

38 517 212

40 443 073

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

370 480 552

389 004 580

408 454 809

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

363 418 270

381 589 184

400 668 643

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

363 418 270

381 589 184

400 668 643

4.

CÉLTARTALÉK

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 062 282

7 415 396

7 786 166

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

370 480 552

389 004 580

408 454 809

1

A 2. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.