Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 30 19:00

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.30.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a)1 249 215 419 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 249 215 419 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 A működési célú bevételt 93 978 871 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b) az előző évi pénzmaradványt 11 833 514 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

határozza meg.

(4)4 A működési célú kiadásokat 93 717 006 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a) a személyi juttatások kiadásait 30 367 696 Ft-ban;

b) a szociális hozzájárulási adót 3 291 852 Ft-ban;

c) a dologi kiadásokat 22 015 000 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 117 000 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 15 116 837 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6)5 A felhalmozási célú bevételt 155 236 548 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9)6 A felhalmozási célú kiadást 155 498 413 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 29 000 000 Ft-ban

b) a felújítások összegét 118 200 000 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(11)7 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

V. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

VI. Fejezet

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0,-Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500.000, -Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VII. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VIII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2022.évben 46 380 Ft.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

XI. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XII. Fejezet

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 000 000 Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XIII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIV. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (9) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (11) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.