Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásáról

Hatályos: 2022. 02. 12

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásáról

2022.02.12.

Keszthely Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Keszthely város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 0-12 hónapos gyermekekre és törvényes képviselőikre.

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(3) E rendelet alkalmazásában törvényes képviselő a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, gyámolt esetében a gyám, örökbefogadott esetén az örökbefogadó szülő,

2. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pénzbeli támogatásként biztosítja a legfeljebb 12 hónapos gyermekek meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás - három részoltásból álló oltássorozat - második vakcina vételárának 100 %-át.

3. § (1) A támogatás az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, utófinanszírozás keretében igényelhető. A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő nyújthatja be.

(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az oltássorozat első oltásának beadásáról szóló orvosi igazolást, vagy a gyermek oltási könyvének másolatát, ha abból az oltássorozat beadása megállapítható,

b) a vakcina megvásárlásának igazolása céljából a második vakcina megvásárlásakor kapott gyógyszertári nyugtát, vagy a törvényes képviselő nevére kiállított számlát.

(3) A támogatás iránti kérelmet és mellékleteit (a továbbiakban együtt: támogatás iránti kérelem) a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatás iránti kérelmet postai úton a Hivatal postacímére címezve vagy személyesen (8360 Keszthely, Fő tér 1.) vagy elektronikus úton a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül lehet benyújtani.

(4) Az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány beszerezhető a Hivatalban vagy a www.keszthely.hu internetes oldalról letölthető.

(5) A kérelmet az oltássorozat második részoltása beadását követő 90 napon belül lehet benyújtani. E határidő jogvesztő.

4. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatással kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben dönt a támogatás megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaköveteléséről.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett fellebbezést lehet benyújtani.

5. § (1) A támogatással kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A valótlan adatközlés a támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

(3) Az Önkormányzat, mint adatkezelő az ellátásra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása (kifizetése), valamint jogszabályban meghatározott nyilvántartásvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a jelen Rendeletben meghatározott jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó, valamint az érintettekkel való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatokat. Az adatok megismerésére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az adatkezelési cél teljesítéséhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat ellátó, adatkezelő nevében eljáró személyek, vagy az Adatkezelő tevékenységének ellenőrzését végző hatósági jogkörben eljáró személyek jogosultak. A személyes adatok megőrzési ideje a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 23. §-ában meghatározott megőrzési idővel egyezően a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év. A részletes adatkezelési tájékoztatónak a rendelet hatálybalépéséig történő elkészítéséről, valamint a kérelmezőknek való rendelkezésre bocsátásáról a jegyző gondoskodik.

6. §1 (1) Ez a rendelet 2022. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napja után született gyermekek esetén kell alkalmazni, azzal, hogy azon 2021. évben született gyermekek törvényes képviselői , akik 2021. január 31. napjáig megkapták a második oltást, mentesülnek a 3. § (2) b) pontban foglalt kötelezettség teljesítése alól.

1. melléklet

KÉRELEM agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatása iránt

1. Kérelmező

1.1. neve: .............................................................................................................................................

1.2. születési helye, ideje: ...................................................................................................................

1.3. anyja neve: ...................................................................................................................................

1.4. lakóhelye: .....................................................................................................................................

1.5. tartózkodási helye: .......................................................................................................................

1.6. elérhetősége (e-mail, telefonszám) : ...........................................................................................

2. Gyermek

2.1. neve: .............................................................................................................................................

2.2. születési helye, ideje: ...................................................................................................................

2.3. anyja neve: ...................................................................................................................................

2.4. TAJ száma. ..................................................................................................................................

2.5. lakóhelye: .....................................................................................................................................

2.6. tartózkodási helye: .......................................................................................................................

3. A gyermek részére beadásra került védőoltás neve:
…………………………………………………………………………………………...

4. A védőoltás részoltásai beadásának időpontjai

4.1. Első részoltás beadásának időpontja

4.2. Második részoltás beadásának időpontja

4.3. Harmadik részoltás beadásának időpontja

5. A támogatás megállapítása esetén bankszámlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást bankszámlára utalással kéri:

5.1. Bankszámla száma: .……………………………………………………………….

5.2. Számlavezető pénzintézet neve: …………………………………………...............

5.3. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy saját és a kérelemben megnevezett gyermek személyes adatainak, a gyermek egészségügyi adatainak kezeléséhez hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy az adatok kezelése a támogatás igényléséhez, kiutalásához és a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges.

5.4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5.5. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés a támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

6. Kelt:
kérelmező

1

A 6. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.