Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2017. (IX. 22.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 02- 2022. 05. 02

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2017. (IX. 22.) rendeletének módosításáról

2022.05.02.

Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kovács Ferenc
polgármester

dr. Novák Anett
jegyző