Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.01.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 30.549.538 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 58.146.236 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -27.596.698 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.067.203 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -97.067.203 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 161.040.907 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 161.040.907 Ft-ban,

állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 27.596.698 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3)3 A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 97.067.203 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 827.468,- Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

2. § A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2022. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §4 A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.549.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.

4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1)5 Az önkormányzat 2022. évi 58.146.236 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások 14.044.919 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.995.289 Ft

c) dologi kiadások 39.496.744 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft

f) tartalékok 523.034 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 523.034 Ft-ban állapítja meg

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak juttatásait a 6. melléklet, a 2022. évi egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. § (1)6 Az önkormányzat 2022. évi 102.067.203 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 66.900.893 Ft,

b) felújítások előirányzata 35.165.800 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások 510 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben. a felújításokat a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2022. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 827.468,- Ft-ban határozza meg.

8. § Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (14. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2022. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. § A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. § Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.000.000 Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás a rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) szociális juttatások, segélyek

g) állományba tartozók személyi kifizetései

h) állományba nem tartozók személyi kifizetései

i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetés

10. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §7

1

Az 1. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. A 16. mellékletet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdése iktatta be. A 16. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.