Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 09 22:00

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.09.

Győrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2022 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 51 392 337 Ft Költségvetési bevétellel

b) 378 134 777 Ft Költségvetési kiadással

c) 326 742 440 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

d) 329 787 915 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3 045 475 Finanszírozási kiadással

f) 326 742 440 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a)3 381 180 252 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel,

b)4 381 180 252 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, továbbá kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

(5) Az állami támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti összesítő táblázatban az 6. sz. melléklet szerint fogadja el

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadást nem tervez.

(3) Az önkormányzat által tervezett céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. sz. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervezett.

(6) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. sz. melléklet szerint határozza meg.

(7)5 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát általános működési: 1 124 208 Ft állapítja meg.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A közvetett támogatások kimutatását a 10. sz. melléklet alapján fogadja el a képviselő testület.

(10) Az önkormányzat 2022 évi engedélyezett létszámát 6 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az év közben jelentkező működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel felvételét rendelheti el.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az aktuális képviselő testületi ülés időpontjában, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 11. sz. melléklet alapján, a likviditási tervet a 12. sz. melléklet alapján fogadja el a képviselő testület.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokról eseti megbízás alapján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én 10 órakor lép hatályba.

9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni

1

A 2. § a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (7) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.