Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 13 - 2022. 01. 15

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.13.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A tanácskozási joggal rendelkezők az egyes napirendi pontok tárgyalása során egy alkalommal legfeljebb egy perces hozzászólásra jelentkezhetnek. Azon napirendi pontok tekintetében amelyek a tanácskozási joggal rendelkezőket közvetlenül érinti a hozzászólás maximális időtartama két perc. A hozzájuk intézett kérdésekre legfeljebb két percben válaszolhatnak. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a hozzászólótól. A levezető elnök a nyilvános testületi ülésen megjelent - tanácskozási joggal nem rendelkező - polgárok részére legfeljebb egy perces hozzászólási lehetőséget adhat.

(4) A képviselő-testület ülésén kötelezően betartandó ülésrendet a jelen rendelet 7. melléklete szabályozza. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester az (1) bekezdésben foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.”

2. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felszólalásokra napirendenként három alkalommal van lehetőség a jelentkezés sorrendjében. Az első felszólalás időtartama legfeljebb öt perc, a második felszólalás időtartama legfeljebb három perc, a harmadik felszólalás időtartama legfeljebb két perc. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.”

3. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklet cím szövege.

5. § Ez a rendelet 2022. január 13-án 9 órakor lép hatályba.

1. melléklet

7. melléklet