Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 05. 24

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Nagytevel Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

85 952 796 Ft Költségvetési bevétellel
116 209 602 Ft Költségvetési kiadással
________________________________________________________________
- 30 337 806 Ft Költségvetési egyenleggel
- 4 630 058 Ft - ebből működési
- 25 707 748 Ft - felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4.melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 5.melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8., 8.1.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 13 475 199 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2022. évben támogatja:

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása 210.000 Ft

b) Házi segítségnyújtás ellátási díjához hozzájárulás 120.000 Ft

c) Katasztrófavédelem támogatása 20.000 Ft

d) SMB Leader tagdíj, melynek mértéke 20.000 Ft

e) „Sonnenschein” Napsugár Nyugdíjas Egyesületet, melynek mértéke 140.000 Ft

f) Nagytevel Községért és a Nagyteveli Fiatalokért Alapítvány támogatása 200.000 Ft

g) Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kult. Egyesületet támogatása 120.000 Ft

h) Nagytevel Sportegyesületet, melynek mértéke 600.000 Ft

i) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke 20.000 Ft

j) Lakástámogatás 600.000 Ft

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Illetményalap megállapítása

8. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 55.190,- Ft.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 8. § (2) bekezdése 2022. március 1. napján lép hatályba.