Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2023.06.01.

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §1 Fürged Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő–testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi

a) bevételi főösszegét 653 578 139 Ft összegben,

b) kiadási főösszegét 653 578 139 Ft összegben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 3.sz.. melléklet; az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége megállapításához a 4.sz. melléklet; az önkormányzat 2022 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5.sz. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6.sz. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7.sz.melléklet, szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, mint önálló jogi személy, bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1.sz. melléklet szerint, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) kötelező feladatai bevételét, kiadásait a 9.1.1.számú melléklet, az önkormányzat ( mint önálló jogi személy ) önként vállalt feladatai bevételét, kiadásait 9.1.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Fürged Község Önkormányzata bevételi, kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1. sz. melléklet, a kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait 9.1.1. sz. melléklet, az önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait 9.1.2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Fürged Konyha bevételi, kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.2 sz. melléklet szerint, a Konyha kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait 9.2.1. sz. melléklet, a Konyha önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait 9.2.2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Fürgedi ManófalvaÓvoda bevételi, kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.3. sz. melléklet szerint, a Hivatal kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait 9.3.1. sz. melléklet, a Hivatal önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait 9.3.2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §2 A képviselő-testület Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címen 13 576 429 Ft összegben állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg

(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve a (1) bekezdés szerinti likvid hitelt - egyaránt a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. A költségvetés végrehajtásának szabályai.

10. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal, valamint az Ozora-Fürged-Magyarkeszi Községek Óvoda Fenntartó Társulásával történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a Társulás gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosításával dönt.

(2) A rendelet módosítását - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell elvégezni.

12. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,

d) kiküldetési kiadásokra,

e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra.

Vegyes rendelkezések

13. § (1) A Képviselő-testület a napközi konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi intézményi térítési díjakat határozza meg:

a) óvodai ellátottra 690 Ft/fő/nap

b) alkalmazottakra 825 Ft/fő/nap

c) vendégebéd 1050 Ft/fő/nap

d) szociális étkezés 1050 Ft/fő/nap

e) szünidei étkezés 660 Ft/fő/nap

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnormával.

(3) A Képviselő-testület az óvodai ellátottaknak az intézményi étkeztetés keretében tízórait, ebédet és uzsonnát biztosít. Az (1) bekezdés a) pontjából meghatározott térítési díjból

a) a tízórai nyersanyagnormája 120 Ft

b) az ebéd nyersanyag normája 450 Ft

c)az uzsonna nyersanyagnormája 120 Ft

(4) Az (1) bekezdés (b-d) pontjaiban meghatározott térítési díjból 900 Ft/fő/nap a nyersanyagnorma összege. Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott térítési díj azonos a nyersanyagnormával.

(5) A szociális étkeztetés keretében az ebédet 1200 Ft/fő/nap összegért biztosítja az intézmény a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) részére.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a) összkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2

b) komfortos lakás esetén 140 Ft/m2

(2) Az Képviselő-testület az alábbi eseti bérleti díjakat állapítja meg a tulajdonába álló Fürged, 320 hrsz-ú Kultúrház helyiségeinek bérbeadása esetén:

a) kisterem 3.000 Ft/egyszeri alkalom

b) nagyterem 5.000 Ft/egyszeri alkalom április 15. és október 14. közötti időszakban

c) nagyterem 10.000 Ft/egyszeri alkalom október 15. és április 14. közötti időszakban

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján – 36 850 Ft-ban állapítja meg.

(2) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 62. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1

A 2. § a Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.