Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely közterületein közúti járművel történő várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely közterületein közúti járművel történő várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról

2024.03.29.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében, valamint a 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 A Rendelet területi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén belül – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló – közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított fizető parkolóhelyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – rendszámmal, illetve hatósági jelzéssel rendelkező járműre, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, és azok üzembentartójára, tulajdonosára, valamint gépjárművel a fizető parkolóhelyet igénybe vevő személyre.

(3) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a kerékpárral, elektromos kerékpárral történő várakozásra.

(4) A parkolási rendszer üzemeltetője a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Üzemeltető).

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járművére, ha a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;

b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárműre, továbbá a rendőrség, a katasztrófavédelem vagy a mentőszolgálat által használt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel nem rendelkező gépjármű;

c) rendkívüli közműhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának időtartamáig a hiba kijavításához kiérkező szervizautóra;

d) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság üzemeltetésében lévő gépjárműre közfeladat ellátásának időtartamára;

e)2 a KRESZ által biztosított esetekben,

f)3 a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárműre közfeladat ellátásának időtartamára.

2. § (1) Az I. és II. várakozási övezetek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPMBM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1. mellékletével megállapított olyan körülhatárolt területek, amelyek e rendeletben meghatározott időpontok között a várakozási övezeteket jelző táblán feltüntetett módon és rendben használhatóak várakozásra.

(2)4 A várakozási övezetek kezelője az Önkormányzat. A várakozási övezetek kialakítása az Önkormányzat feladata, amelynek során az Üzemeltető javaslatait figyelembe veheti.

(3) Hódmezővásárhely közigazgatási területén a várakozási övezetekben a közszolgáltatást az Üzemeltető végzi.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) díjfizetés nélkül várakozó jármű: az adott területen érvényes parkolójegy nélkül várakozó, érvénytelen engedéllyel, vagy a parkolójegy, mozgáskorlátozott igazolvány, illetve érvényes engedély nem megfelelő kihelyezésével, továbbá a jegyváltásra nem kötelezett, de az engedélyezett várakozási időtartamot túllépő jármű;

b) gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

c) közúti várakozóhely: a közút területén vagy a közút területén kívül közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely;

d) gépjármű: olyan jármű, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot;

e)5 közműhiba: áramszolgáltató, gázszolgáltató vagy az Alföldvíz Zrt. érdekkörében felmerülő hiba;

f) jármű: KRESZ 1. számú függelék II. a) pontja szerinti olyan szállító- vagy vontató eszköz, amelyet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) (1)-(6) bekezdése nevesít;

g) használó: a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a rajtuk kívül álló olyan harmadik személy, aki a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási zónát, várakozó helyet járművel igénybe veszi;

h) jármű tulajdonosa: az a személy, aki a jármű törzskönyvében tulajdonosként van bejegyezve;

i) jármű üzembentartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja szerinti személy;

j) várakozási terület: a Kkt. 47. § 23. pontjában meghatározott olyan terület, amely a rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik;

k) várakozóhely: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak, amennyiben az a k. pont szerinti várakozási területen belül helyezkedik el;

l) út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is;

m) közforgalom elől elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó kiegészítő táblával jelzett út, amely az ingatlan-nyilvántartásban közforgalom elől elzárt magánútként van bejegyezve;

n) szabályos parkolás: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő parkolás;

o) panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá;

3. Várakozási övezetre vonatkozó általános rendelkezések

4. § (1) Az I. várakozási övezetben munkanapokon 8-18 óra között – a 1. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel – csak az alábbiak szerint szabad várakozni:

a) a jelen Rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében,

b) napijeggyel,

c) lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlettel,

d) éves várakozási bérlettel,

e) havi övezeti várakozási bérlettel,

f) egészségügyi éves várakozási bérlettel,

g) felmutatóra szóló éves bérlettel

h)6

i) dolgozói bérlet.

(2) A II. várakozási övezetben minden nap 6-21 óra között a 4. § (1) bekezdésben foglaltak szerint szabad várakozni. A 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott bérlet a II. várakozási övezetben is érvényes.

(3) A várakozási övezetek területén, közterületi várakozóhelyen autóbusszal – az 1. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel – csak autóbuszok számára kijelölt helyen szabad várakozni.

(4) Tehergépjárművel rakodás céljából, kizárólag az erre kijelölt területen és a rakodás idejéig szabad várakozni.

5. § (1) A várakozási övezetek területén a várakozási díjat

a) a várakozási övezetekben kihelyezett parkolójegy kiadó automatánál érmékkel készpénzben, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén az üzemeltető által kiadott tájékoztató szerinti használattal,

külön felhívás nélkül kell megfizetni.

(2) A várakozási övezetek esetén a minimálisan fizetendő várakozási díj az adott területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelő összeg.

(3) Várakozási díjfizetés esetén az időtartam korlátozás alá eső várakozási övezetben, legfeljebb az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni, a meghatározott időtartam lejártával a várakozóhelyet el kell hagyni.

(4) A parkolójegyet minden esetben a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.

(5) A parkolóautomata használati utasítását az automatán fel kell tüntetni.

(6) A díjfizetés elmulasztásáért a gépkocsi üzembentartója és a tulajdonosa egyetemlegesen felelnek a jármű használatának tartós vagy időszakos átengedésétől függetlenül.

II. Fejezet

A bérletekre vonatkozó egyes szabályokról

4. Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet

6. § (1) Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet kérelemre azon természetes személy részére adható, akinek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az I. várakozási övezet területével közvetlenül érintkező területen van, illetve azzal közvetlen módon határos. A bérlet kizárólag az azt igénylő üzemeltetésében vagy tulajdonában lévő gépjárművekre adható. A bérletet gépjárművenként lehet igényelni.

(2) Az igénylő üzemeltetésében, vagy tulajdonában lévő gépjárműre vonatkozó bérlet kiadásának feltétele a 2. mellékletben megállapított egyszeri éves díj megfizetése. Amennyiben az igénylőnek pótdíjfizetési kötelezettsége fennáll az Üzemeltetővel szemben, részére bérlet nem adható ki a fizetési kötelezettség igazolt megfizetéséig.

(3) A lakossági éves lakóhelyhez, vagy tartózkodási helyhez kötött várakozási bérlet területi hatálya az igénylő természetes személy ideiglenes tartózkodási hely, ennek hiányában állandó lakóhely szerinti utcára és az azzal szomszédos – igénylő által megjelölt – egy utcára terjed ki azzal, hogy a megjelölt gépjármű a bérletben foglalt várakozási övezetekben külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat.

(4)7 Az igénylő lakcímváltozása esetén kérelmezheti a bérlet területi hatályának módosítását a bérlet érvényességi idejére. A gépjármű értékesítése esetén a bérlet érvényességének időtartama alatt egy alkalommal, továbbá a gépjármű végleges forgalomból való igazolt kivonása esetén az igénylő kérelmezheti a bérlet módosítását a rendszám tekintetében egyszeri adminisztrációs díj megfizetése ellenében a bérlet érvényességi idejére, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is fennállnak.

(5) Ha a bérlet módosítását az arra jogosult nem kezdeményezi, abban az esetben a kiadott bérlet visszavonható. Ebben az esetben a bérlet kiadásáért fizetett bérleti díj visszafizetésre nem kerül.

(6) A kiadott bérlet a váltás évére érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint vásárolható.

5. Egészségügyi éves várakozási bérlet

7. § (1) Egészségügyi éves várakozási bérlet a területi kötelezettséget vállaló háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, gyermekfogorvos kérelmére adható. Egészségügyi éves várakozási bérlet kizárólag az igénylő üzemeltetésében, vagy tulajdonában lévő gépjárművekre adható. A bérletet gépjárművenként lehet igényelni.

(2) Az egészségügyi éves várakozási bérlet kiadásának feltétele a 2. mellékletben megállapított egyszeri éves díj megfizetése. Amennyiben az igénylőnek pótdíjfizetési kötelezettsége fennáll az Üzemeltetővel szemben, részére bérlet nem adható ki a fizetési kötelezettség igazolt megfizetéséig.

(3) Az egészségügyi éves várakozási bérlet területi hatálya az igénylő rendelőjének címe szerinti utcára és az azzal közvetlenül szomszédos – igénylő által megjelölt – utcára terjed ki azzal, hogy a megjelölt gépjármű a bérletben foglalt várakozási övezetben külön időkorlátozás és további külön díjfizetés nélkül megállhat.

(4) Az üzemeltető vagy a tulajdonos személyében történő, illetve a rendelő címének megváltozása esetén kérelmezhető a bérlet módosítása egyszeri adminisztrációs díj megfizetése ellenében a bérlet érvényességi idejére.

(5) A jelen Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt feltételek hiánya esetén vagy ha a bérlet módosítását az arra jogosult nem kezdeményezi 7. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a kiadott bérlet visszavonható. Ebben az esetben a bérlet kiadásáért fizetett bérleti díj visszafizetésre nem kerül.

(6) A kiadott egészségügyi éves várakozási bérlet a kérelem benyújtásának évére érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint kérelmezhető.

6. Havi övezeti várakozási bérlet

8. § (1) A havi várakozási bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy gazdálkodó szervezet részére adható. A bérlet kizárólag a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárművenként igényelhető.

(2) A természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárműre vonatkozó I. és II. várakozási övezetre is kiterjedő havi várakozási bérlet kiadásának feltétele a 2. mellékletben megállapított egyszeri havi díj megfizetése. Amennyiben az igénylőnek pótdíjfizetési kötelezettsége fennáll az Üzemeltetővel szemben, részére bérlet nem adható ki a fizetési kötelezettség igazolt megfizetéséig. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3) A kiadott - I. és II. várakozási övezetre is kiterjedő - övezeti havi várakozási bérlet a bérlet kiváltásától számított 30 napig érvényes.

(4) A havi várakozási bérlet területi hatálya az I. és II. várakozási övezetre kiterjed.

(5) Az üzemeltető vagy a tulajdonos személyében történő változás esetén kérelmezhető a bérlet módosítása egyszeri adminisztrációs díj megfizetése ellenében a bérlet érvényességi idejére.

(6) Ha a bérlet módosítását az arra jogosult nem kezdeményezi a 8. § (5) bekezdés szerint, a kiadott bérlet visszavonható. Ebben az esetben a bérlet kiadásáért fizetett bérleti díj visszafizetésre nem kerül.

7. Éves várakozási bérlet

9. § (1) Éves várakozási bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy gazdálkodó szervezet részére adható. A bérlet kizárólag a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművekre adható azzal, hogy a bérlet gépjárművenként igényelhető.

(2)8 A természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárműre vonatkozó I. és II. várakozási övezeti éves várakozási bérlet kiadásának feltétele a 2. mellékletben megállapított egyszeri éves díj megfizetése. Amennyiben az igénylőnek pótdíjfizetési kötelezettsége fennáll az Üzemeltetővel szemben, részére bérlet nem adható ki a fizetési kötelezettség igazolt megfizetéséig. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(3)9 A gépjármű értékesítése esetén a bérlet érvényességének időtartama alatt egy alkalommal, továbbá a gépjármű végleges forgalomból való igazolt kivonása esetén az igénylő kérelmezheti a bérlet módosítását a rendszám tekintetében egyszeri adminisztrációs díj megfizetése ellenében a bérlet érvényességi idejére, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is fennállnak.

(4) Ha a bérlet módosítását az arra jogosult nem kezdeményezi a 9. § (3) bekezdés szerint, a kiadott bérlet visszavonható. Ebben az esetben a bérlet kiadásáért fizetett bérleti díj visszafizetésre nem kerül.

(5) A kiadott éves várakozási bérlet a bérletben meghatározott naptári évre érvényes. A következő évre vonatkozó bérlet az üzemeltető hirdetményében foglaltak szerint váltható.

8. Felmutatóra szóló bérlet

10. § (1)10 Felmutatóra szóló éves bérlet kérelemre bármely természetes személy vagy gazdálkodó szervezet részére adható. Az Üzemeltető egyedi azonosító kóddal látja el a bérletet. A kiadott éves felmutatóra szóló bérlet a bérletben meghatározott naptári évre érvényes.

(2) A felmutatóra szóló – rendszám nélküli – bérletet az Üzemeltető papír alapon állítja ki az igénylő részére. A felmutatóra szóló bérletet a jármű első szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól látható és teljes terjedelmében ellenőrizhető legyen.

(3) A felmutatóra szóló bérlet megrongálódása vagy elvesztése, egyedi azonosító kód változása esetén a bérlet az egyszeri adminisztrációs költség egyidejű megfizetésével kicserélhető, illetve pótolható.

(4)11 A felmutatóra szóló bérlet területi hatálya az I. és II. várakozási övezetre terjed ki.

9. Dolgozói éves bérlet

11. § (1)12 Munkáltatói igazolással éves dolgozói bérlet (továbbiakban: dolgozói bérlet) kiváltására jogosultak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve a Hivatal épületében székhellyel rendelkező - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló - gazdasági társasággal munkaviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozói, a saját vagy közös háztartásban élő közeli hozzátartozójuk tulajdonában vagy üzemben tartásában álló gépjárműre.

(2) A dolgozói bérletet a munkáltatói igazolással rendelkező dolgozó részére a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében az Üzemeltető állítja ki.

(3) A dolgozói bérlettel kizárólag az azon feltüntetett forgalmi rendszámú gépjármű várakozhat a rendelet 1. mellékletében meghatározott utcában.

(4) A Hivatal dolgozója csak egy dolgozói bérletet igényelhet.

(5) A dolgozói bérlet kiadásának feltétele a 2. mellékletben megállapított egyszeri éves díj megfizetése. Amennyiben az igénylőnek pótdíjfizetési kötelezettsége fennáll az Üzemeltetővel szemben, részére bérlet nem adható ki a fizetési kötelezettség igazolt megfizetéséig. A díj az üzemeltető által kialakított és meghirdetett díjképzési szabályok szerint kerül megállapításra.

(6) A dolgozói éves bérletre a 9. § (3)–(5) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

10. A bérletek kiadására vonatkozó általános szabályokról

12. § (1) A jelen Rendeletben meghatározott várakozási bérleteket a parkolási rendért felelős Üzemeltető adja ki. Az üzemeltető ellátja a parkolási rendszer működtetésével kapcsolatos valamennyi feladatot az Üzletszabályzatában részletezettek szerint.

(2) A különböző bérlet típusok kibocsátása iránti kérelemhez mellékelten csatolandó igazolások megnevezését az üzemeltető Üzletszabályzata rögzíti.

(3) Érvényes hatósági engedéllyel (forgalmi engedély) vagy jelzéssel (rendszám) nem rendelkező gépjárműre várakozási engedély nem adható.

11. Ellenőrzés, szankciók

13. § (1) A Rendelet 1. mellékletében meghatározott várakozási területeken a közúti várakozóhelyeken az Üzemeltető jogosult a díjat és pótdíjat beszedni. A parkolást ellenőrizni és a pótdíj kiszabásával járó helyszíni intézkedéseket a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyeleti Csoport munkatársai jogosultak megtenni.

(2)13 A türelmi idő egy óránál rövidebb időre történő díjfizetés esetén a megváltott idő lejártát követő öt perc, egy órára vagy annál hosszabb időre történő díjfizetés esetén a megváltott idő lejártát követő tizenöt perc.

(3)14 A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területeken díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki.

(4) Ha a várakozási területeken a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a korábban meghatározott pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.

(5) Nem szabható ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által kerékbilinccsel rögzített járműre.

(6) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását.

14. § (1) A várakozási területeken az egy órai várakozás díját, valamint az éves, havi, egészségügyi és felmutatóra szóló éves bérletek díját jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Üzemeltető köteles a várakozási övezeteknek megfelelő egy órai várakozási díjat a várakozási övezetet jelző táblán kiegészítő táblával feltüntetni, amelynek mértékét a Rendelet egy órára vonatkozó várakozási díjként határoz meg. A várakozási díj mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségére. A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy legalább a ráfordításokra és a működéshez szükséges kiadásokra fedezetet biztosítson.

15. § (1)15 A pótdíj mértékét és a pótdíj alkalmazásának szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell megállapítani. A várakozási díj és a pótdíj számításának alapja azon parkolási zónában érvényes egy órai várakozási díj, amelyben a várakozási terület díjfizetés nélküli használata megvalósult.

(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól láthatóhelyen kell elhelyezni.

(3) A pótdíjjal kapcsolatos panaszt - amelyeket a pótdíjfizetési felszólításnak a jármű szélvédőjén történő elhelyezést követő 8 napon belül lehet benyújtani - a rendszer-üzemeltető 30 napon belül köteles elbírálni és erről írásban az ügyfelet értesíteni a jogorvoslati út megjelölése mellett. Ha a panasz megalapozott, annak helyt ad és a megállapított várakozási díjat és pótdíjat törli. Egyéb esetekben méltányosságot gyakorolhat és a kiszabott pótdíjat legfeljebb 75 %-kal mérsékelheti. Méltányosság mindazokban az esetekben gyakorolható, ha az ügyfél kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a díjfizetés nélküli várakozás számára nem volt felróható.

(4) Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés vagy rendszámhoz kötött papíralapú jegy vásárlása során a parkolási szolgáltatás igénybe vevője a rendszámot tévesen adja meg oly módon, hogy a fizetést igazoló elektronikus üzenetben vagy a megváltott jegyen szereplő rendszámban

a) egy karakter tévesen,

b) két karakter felcserélve, vagy

c) egy többletkarakter szerepel,

így az a gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett rendszámával nem egyezik, akkor az Üzemeltető a pótdíjat kérelemre törli.

(5) A (3) bekezdés szerinti - pótdíj törlésére irányuló - kérelmet a pótdíj kiszabását követő 8 napon belül írásban az Üzemeltető ügyfélszolgálatához kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a gépjármű forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének másolatát, valamint

b) a papíralapú jegy másolatát vagy mobiltelefonos díjfizetés esetén a visszaigazoló üzenetben szereplő azonosítót (ID).

(6) A pótdíjat a panasz elutasításáról, vagy részbeni elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor a panasz benyújtása és elbírálása között eltelt idő nem vehető figyelembe. A panasz ismételt benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs halasztó hatálya.

12. Átmeneti és Záró rendelkezések

16. §16

17. §17

18. §18

19. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Várakozási övezet utcák

Hóvirág utca (Kodály Zoltán és Rudnay Gyula utca közötti szakasza), Rudnay Gyula utca (Hóvirág utca és Móricz Zsigmond utca közötti szakasza), Kohán György utca, Móricz Zsigmond utca (Rudnay Gyula utcáig tartó szakasza), Dr. Imre József utca (Kodály Zoltán utca és a Hősök tere közötti szakasza) Hősök tere, Zrínyi utca (Madách Imre utcáig tartó szakasza), Hódi Pál utca, Kossuth tér, Hősök tere, Tóth Sándor utca, Városház utca, Nyizsnay Gusztáv utca, Bakay utca (Hódi Pál utca és Nyizsnay Gusztáv utca közötti szakasza) Lázár utca (Vajda utcáig terjedő szakasza) Deák Ferenc utca, Petőfi utca, Lánc utca, Kinizsi utca, Virág utca, Szent Antal utca, Mária Valéria utca, Szegfű utca, Andrássy út (Kaszap utcától az Andrássy út 2 számig terjedő szakasza) Kaszap utca (Andrássy úttól a Tóalj utcáig terjedő szakasza), Tóalj utca (Szőnyi utcától a Tóalj utca 21. számig terjedő szakasza), Szentkirály utca, Árpád utca, Szőnyi utca, Oldalkosár utca, Lehel utca, Csengettyű köz, Batthyány utca, Ady Endre út 14 előtti szakasz, Ady Endre út 5240/12 helyrajzi számú ingatlannal (strand) határos szakasza, Ady Endre út 1. (II. várakozási övezet). 19

I. Várakozási övezet térkép
null 20

II. Várakozási övezet térkép
null

Dolgozói éves bérlet területi hatálya: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 12-14.

2. melléklet

2022. július 1. napjától érvényes várakozási díjak, bérletek, költségek

Várakozási díj I. és II. várakozási övezetben

250,- Ft/óra

Napijegy I. és II. várakozási övezetben

1.000,- Ft/nap

Lakossági éves tartózkodási vagy lakóhelyhez kötött várakozási bérlet I. várakozási övezetben

10.800,- Ft/naptári év


Havi övezeti várakozási bérlet
I. és II. várakozási övezetben

természetes személy

6.000,- Ft/30 naptári nap

gazdálkodó szervezet

9.000,- Ft/30 naptári nap

Éves várakozási bérlet I. és II. várakozási övezetben

természetes személy

60.000,- Ft/ naptári év

gazdálkodó szervezet

90.000,- Ft/ naptári év

Egészségügyi éves várakozási bérlet
I. várakozási övezetben

10.800,- Ft/naptári év

Felmutatóra szóló bérlet I. és II. várakozási övezetben

250.000,- Ft/év

21Dolgozói bérlet 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 12-14. területre

10.800,- Ft/naptári év

Egyszeri adminisztrációs díj

1.500,- Ft

1

Az 1. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (5) bekezdés e) pontja a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (5) bekezdés f) pontját a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § e) pontja a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. § (4) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 15. § (1) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 16. §-t a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 17. §-át a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 18. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2022. 07.02-án.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Hóvirág utca (Kodály Zoltán és Rudnay Gyula utca közötti szakasza), Rudnay Gyula utca (Hóvirág utca és Móricz Zsigmond utca közötti szakasza), Kohán György utca, Móricz Zsigmond utca (Rudnay Gyula utcáig tartó szakasza), Dr. Imre József utca (Kodály Zoltán utca és a Hősök tere közötti szakasza) Hősök tere, Zrínyi utca (Madách Imre utcáig tartó szakasza), Hódi Pál utca, Kossuth tér, Hősök tere, Tóth Sándor utca, Városház utca, Nyizsnay Gusztáv utca, Bakay utca (Hódi Pál utca és Nyizsnay Gusztáv utca közötti szakasza) Lázár utca (Vajda utcáig terjedő szakasza) Deák Ferenc utca, Petőfi utca, Lánc utca, Kinizsi utca, Virág utca, Szent Antal utca, Mária Valéria utca, Szegfű utca, Andrássy út (Kaszap utcától az Andrássy út 2 számig terjedő szakasza) Kaszap utca (Andrássy úttól a Tóalj utcáig terjedő szakasza), Tóalj utca (Szőnyi utcától a Tóalj utca 21. számig terjedő szakasza), Szentkirály utca, Árpád utca, Szőnyi utca, Oldalkosár utca, Lehel utca, Csengettyű köz, Batthyány utca, Ady Endre út 14 előtti szakasz, Ady Endre út 5240/12 helyrajzi számú ingatlannal (strand) határos szakasza, Ady Endre út 1. (II. várakozási övezet).” sora a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „I. Várakozási övezet térkép <#kép#>” sora a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

21

Módosította a 31/2022. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2022.09.23-tól.