Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 02. 28

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

2023.01.01.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § paragrafusában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére e rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzatnál, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások teljesítése Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) átruházott hatáskörben hozott polgármesteri rendelet (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési rendelet) ugyanezen kiadások eredeti előirányzatának 1/12 részéig terjedhet havonta. Az 1/12 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az áthúzódó és a rendszeres jellegű kötelezettség-vállalások körére. Ettől eltérni csak a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

(3) A személyi kiadások kifizetését az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2022. január 1-jétől szükséges bérintézkedések, valamint a Képviselő-testület által elfogadott létszámváltozások figyelembevételével kell teljesíteni.

(4) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a szerződésekben foglaltak alapján teljesíthetők.

(5) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2022. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2023. évi kifizetései a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők.

(6) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt, kivéve a feladatellátás biztosításához elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket, új beruházási, felújítási feladat nem indítható, felhalmozási kiadás az (4) bekezdés és az (5) bekezdésen kívül nem teljesíthető.

(7) A hatályban lévő feladat-ellátási szerződéseken alapuló támogatások finanszírozását időarányosan, havonta, legfeljebb a 2022. évi bázis 1/12 részének mértékéig kell biztosítani.

(8) A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021. (VI. 22.), valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2021. (IX. 28) önkormányzati rendeletekben meghatározott ellátások finanszírozását biztosítani kell.

(9) A rendkívüli kiadások, a vis major helyzetek megszüntetésére szükséges fedezetet biztosítani kell.

2. § (1) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal irányító szervi támogatását az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2022. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzat főösszegének 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladat-elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei időarányos részére, a rendszeres jellegű vagy az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetésük eredeti előirányzatának 1/12 részéig vállalhatnak kötelezettséget, teljesíthetnek kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet eltérni.

3. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. hatályát veszti.