Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20- 2022. 10. 20

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.10.20.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, közlekedési és erdészeti hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, közlekedési, népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Mikepércs Község Önkormányzata, Nagyhegyes Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A község területe II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményeiről a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete rendelkezik. ”

2. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 27. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az Lk-1 jelű építési övezetben a saroktelkeken és a vele közvetlenül szomszédos telken építmények ikres beépítési módban is elhelyezhetők.”

3. § (1) Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Telkenként legfeljebb két önálló rendeltetési egység alakítható ki. Nem lakás esetén minden megkezdett 80 m2 nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít.”

(2) Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A főépítménynek az utca felőli beépítési vonaltól mért vetületi hossza a 30 m-t nem haladhatja meg.”

4. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 33. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Ge-6, Ge-7, Ge-8, jelű építési övezetekben és a Ge-1, Ge-5 jelű belterületen elhelyezkedő építési övezetekben

a) elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el, valamint

b) irodaépület, sportépítmény a főrendeltetés kiegészítő építményeként helyezhető el,

c) igazgatási és közösségi szórakoztató rendeltetésű építmény kizárólag akkor helyezhető el, ha az építmény az adott területre vonatkozó előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(9) A Ge-7 és Ge-8 jelű építési övezetekben – amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli – az előkert legkisebb mélysége 5,0 m.”

5. § Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Gksz-5 építési övezetben – amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli – az előkert legkisebb mélysége 10,0 m, ahol háromszintű növényállományt (gyep, 40 db cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) kell telepíteni.”

6. § (1) Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ebes Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XII.3.) Ör. számú rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. október 20-án lép hatályba, és 2022. október 21-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Építési övezetek előírásai

A

B

C

D

E

F

1

Az építési telek

2

övezeti jele

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelülete (%)

Megengedett legnagyobb épületmagassága (m)

3

Kisvárosias lakóterület (Lk)

4

Lk-1

O

40

450

35

4,5

5

Lk-2

SZ

40

450

35

4,5

6

Lk-3

SZ

30

600

45

4,5

7

Lk-4

SZ

30

450

45

4,5

8

Lk-5

O

40

450

35

5,0

9

Lk-6

Z

40

450

35

5,0

10

Lk-7

Z

40

200

35

4,5

11

Kertvárosias lakóterület (Lke)

12

Lke-1

SZ

30

600

50

4,5

13

Lke-2

O

30

450

50

4,5

14

Lke-3

O

30

900

50

4,5

15

Lke-4

O

30

600

50

4,5

16

Lke-6

I

30

450

50

4,5

17

Lke-7

O

30

600

50

4,5

18

Falusias lakóterület (Lf)

19

Lf-1

O

30

900

45

4,5

20

Lf-2

SZ

30

900

45

4,5

21

Településközpont vegyes terület (Vt)

22

Vt-1

Z

50

450

25

7,5

23

Vt-2

Z

50

200

25

7,5

24

Vt-3

O

50

450

25

5,0

25

Intézményi vegyes terület (Vi)

26

Vi-1

SZ

40

5000

a be nem épített terület 50%-a

10,0

27

Vi-2

SZ

40

600

7,5

28

Vi-3

Z

50

900

10,0

29

Ipari gazdasági terület (Gip)

30

Gip-1

SZ

30

2500

45

12,5

31

Gip-2

K

30

500

45

4,5

32

Egyéb ipari gazdasági terület (Ge)

33

Ge-1

SZ

50

5000

25

10,0

34

Ge-2

SZ

20

1500

55

5,0

35

Ge-3

SZ

40

5000

35

10,0

36

Ge-4

SZ

50

1000

25

15,0

37

Ge-5

SZ

50

5000

25

15,0

38

Ge-6

SZ

50

1500

25

10,0

39

Ge-7

SZ

50

1500

25

7,5

40

Ge-8

SZ

50

900

25

7,5

41

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

42

Gksz-3

SZ

50

1500

25

7,5

43

Gksz-4

SZ

50

900

25

7,5

44

Gksz-5

SZ

60

5000

20

15,0

45

Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü)

46

Kmü-1

SZ

40

1500

40

10,0

47

Kmü-2

SZ

30

2500

45

7,5

48

Kmü-3

SZ

30

900

45

7,5

49

Különleges közlekedési terület (Kkö)

50

Kkö-1

K

40

1500

40

12,5

51

Különleges sportcélú terület (Ksp)

52

Ksp-1

SZ

15

5000

60

7,5

53

Különleges mezőgazdasági tanyás terület (Kmt)

54

Kmt-1

SZ

30

1500

45

4,5

55

Különleges idegenforgalmi terület (Kid)

56

Kid-1

SZ

40

2500

40

7,5

* Beépítési módok rövidítései: O – oldalhatáron álló, SZ – szabadonálló, Z – zártsorú, I – ikres, K – kialakult”

2. melléklet

„3. melléklet