Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 28

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről

2023.02.28.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.

b) a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes úthasználati engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásában résztvevő alábbi járművekre a feladatellátás időtartama alatt:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem és mentőszolgálat, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott;

b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző;

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó;

d) a kommunális feladatot ellátó, ideértve a köztisztasági szolgáltatásokhoz, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt;

e) az út- vagy közműépítést, illetve az út- vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző;

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járműre.

(3) A behajtáshoz és várakozáshoz a rendelet tárgyi hatályában megjelölt önkormányzati tulajdonú közterületekre nem kell behajtási és úthasználati engedélyt kérnie az alább felsorolt személyeknek, illetve járműveknek:

a) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal járművei részére,

b) Siófok Város Önkormányzatának az általa kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező jármű részére célforgalom esetén,

c) diplomáciai mentességet élvező személynek, az ilyen hatósági jelzéssel ellátott járművek részére,

d) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező jármű részére,

e) parkolási igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet szállító jármű részére.

2. § (1) Az úttal és a közúti járművekkel kapcsolatos fogalmakra vonatkozóan a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A közút és a közúti jelzőtáblák fogalmára vonatkozóan a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok

3. § (1) A jegyző, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rendváltozást elrendelni, amelyről a helyi lakosságot, a rendőrséget, a közterület-felügyeleti feladatokat ellátó szervet a helyben szokásos módon, a város honlapján tájékoztatni kell.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási és úthasználati engedélyt önkormányzati érdekből és súlykorlátozás figyelembevétele nélkül a jegyző adhat ki.

(3) Siófok város közigazgatási területén lévő helyi közutat a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás hatálya alá tartozó járműszerelvény csak a fuvarokmányban szereplő címzettek elérése céljából vehet igénybe.

3. A behajtási és úthasználati engedély kiadásának feltételei

4. § (1) A behajtási engedély, illetve az úthasználati engedély kiadása iránti eljárás közigazgatási hatósági eljárás, ezért ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései az irányadóak; a behajtási és úthasználati engedély kiadásáról, illetve elutasításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(2) A behajtási engedély kiadása iránti 1. melléklet szerinti kérelmet vagy a nyomtatvány tartalmi elemeit tartalmazó beadványt elektronikus úton, a kérelemben megjelölt időpontot megelőzően legalább nyolc nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek igazolása mellett a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, illetve a képviseletükben eljáró személy nyújthatja be, aki a kérelemben megjelölt, a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlan tulajdonosa vagy abban lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel, telephellyel rendelkezik.

(3) A Kálmán Imre sétányon és a Hock János közben behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető üzlet, vendéglátóhely tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, bejelentéssel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező kereskedője jogosult behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani az üzletéhez rendszeres áruszállítás biztosítása céljából: az engedély 06:00-09:00 között és 16:00-17:00 óra között, a szükséges legrövidebb ideig történő, de maximum 60 perc várakozásra jogosít fel.

(4) A Deák Ferenc sétánynak az Arany János és Kaáli Nagy Dezső utca közötti szakaszán behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlan tulajdonosa vagy abban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani az ingatlan megközelítése céljából. A behajtási tilalommal érintett szakaszra minden év május 15. – szeptember 15. közötti időszakban kell engedélyt kérni.

(5) A Korányi utcából megközelíthető – Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja „a”, illetve „b” épülete között lévő – önkormányzati tulajdonú parkolóba a behajtási tilalommal érintett közterületről csak a Gondozási Központ munkavállalói jogosultak behajtani.

(6) A 4. § (3), (4) és (5) bekezdése alá nem tartozó, behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanhoz egyedi igény esetén a jármű tulajdonosaként vagy üzembentartójaként bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérheti a behajtási engedély kiadását az 1. melléklet szerinti kérelem alapján a kérelemben megjelölt időpontot megelőzően legalább nyolc nappal korábban.

(7) A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszán közterületről megközelíthető üzlet, vendéglátóhely tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, bejelentéssel (továbbiakban: működési engedély) rendelkező kereskedője, illetve az ingatlan tulajdonosa vagy, aki abban szolgáltatási tevékenységet végez, a május 15. - szeptember 15. közötti időszakban 09:00-13:00 óra közötti időszakra jogosult behajtási engedély iránti kérelmet benyújtani az ingatlanához történő behajtás céljából a jogosultság egyidejű megállapítása mellett kiadott forgalmi rendszámot tartalmazó (kivéve: Kék Kártyánál) behajtási engedélyt/engedélyeket (jogosultanként maximum 3 db) a rendeletben szabályozott módon és időtartamban használhatja a 2. mellékletben meghatározott éves díj ellenében.

(8) A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára május 15. - szeptember 15. közötti időszakban:

a) 06:00-09:00 és 13:00-16:00 óra között szabad a behajtás mindenki részére,

b) 16:00-20:00 óra között csak a Kék Kártyával rendelkező személyeknek szabad a behajtás,

c) 20:00-06:00 óra között tilos a behajtás mindenki részére. A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszáról megközelíthető, saját belső parkolóhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosa - aki ingatlanát kereskedelmi szálláshely céljára használja -, jogosult vendégei részére Siófok Város Önkormányzatától minden évben Kék Kártyát igényelni az alábbi feltételek szerint: annyi darab (forgalmi rendszámot nem tartalmazó) Kék Kártya igényelhető, amennyi belső parkolóhellyel az ingatlan ténylegesen rendelkezik, a Kék Kártya használata a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett területére május 15. - szeptember 15. közötti időszakban 06:00-20:00 óra közötti behajtásra jogosítja fel annak használóját. Elvesztés esetén a Kék Kártya pótlása díjköteles, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára május 15. - szeptember 15. közötti időtartamra vonatkozóan a behajtási engedély iránti kérelmet minden évben be kell nyújtani.

(10) Az úthasználati engedély iránti 1. melléklet szerinti kérelmet vagy a nyomtatvány tartalmi elemeit tartalmazó beadványt elektronikus úton, a kérelmezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett

a) a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója,

b) az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy, a képviselet megfelelő igazolása mellett nyújthatja be.

(11) A behajtási és úthasználati engedélyek (a továbbiakban: engedély) kiadása iránti kérelmet Siófok város jegyzőjének címezve kell benyújtani. A rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően nyolc napon belül határozni kell az engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

(12) Az engedély egy adott járműre adható ki a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén az engedély kiadásáról járművenként kell rendelkezni.

(13) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmezett időszakban történő be- és kihajtásra az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak és az áru be- és kirakodása másként nem vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg;

b) az engedély kiadásával érintett jármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, illetve üzembentartó a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlan tulajdonosa, abban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint érvényes bérleti szerződéssel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha a kérelemben megjelölt járművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül – nem közterületen- garázsban, udvaron helyezi el;

c) a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek, amelyre az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása kizárólag a tilalommal érintett közterületen keresztül lehetséges;

d) különleges esemény lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni.

(14) A (13) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

4. Adatkezelés az engedélyezési eljárásban

5. § (1) Az Ákr.-ben meghatározott adatkezelésen kívül a kérelmezőnek a rendelet 1. és 2. mellékletben megjelölt személyes adatait az adatkezelő kizárólag a behajtási és úthasználati engedélyre való jogosultság és kötelezettségek megállapítása, valamint a hatósági eljárás lefolytatása céljából kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott időtartam.

(3) A személyes adatokat az adatkezelő a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közterület-használat ellenőrzése céljából az önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szerv részére továbbítja.

5. A kérelem tartalma és benyújtásának szabályai

6. § (1) A behajtási és az úthasználati engedély iránti 1. melléklet szerinti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

a) magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakcímét, elérhetőségét;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, képviselője nevét és elérhetőségét;

c) a jármű üzembentartójának nevét és képviselőjét, ha nem azonos a kérelmezővel, ebben az esetben meghatalmazás csatolása kötelező;

d) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, tulajdonosát, forgalmi engedélye számát és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik;

e) a kérelem indokait, illetve a 4. § (13) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását;

f) a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;

g) a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.);

h) a kérelmezett érvényességi időtartamot, amelyre az engedélyt igényli.

(2) A behajtási engedély iránti kérelemhez a forgalmi engedély, a lakcímet igazoló dokumentum, a személyazonosító igazolvány másolatait, továbbá ingatlan megközelítése esetén a jogcím használatát igazoló irat másolatát és amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselő meghatalmazását csatolni kell.

(3) Az úthasználati engedély iránti kérelemhez a forgalmi engedély másolatát és amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselő meghatalmazását mellékelni kell.

(4) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül az érvényes működési engedély másolati példányát is csatolni kell.

(5) A 4. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott esetekben a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a helyszínrajzot is mellékelni kell, amennyiben az ingatlan területén parkolóhellyel rendelkezik.

(6) Amennyiben a kérelemben szereplő helyrajzi számon, címen nyilvántartott ingatlanra – a megközelíthetőség szempontjából – több, az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt behajtási és súlykorlátozási tilalom is vonatkozik, az ingatlan tekintetében a behajtási és úthasználati engedély iránti kérelmen a behajtási és úthasználati engedély együttesen kérelmezendő.

6. Az engedély érvényességi ideje

7. § (1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 12 hónap.

(2) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:

a) behajtási engedély esetén:

aa) meghatározott napon/napokon történő ki- és behajtásra;

ab) a 4. § (3), (4), (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján kiadott behajtási engedély esetén: 1 nap, 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap időtartamra;

ac) a 4. § (7) bekezdésében foglaltak alapján kiadott behajtási engedély esetén:1 hónap, 4 hónap időtartamra.

b) úthasználati engedély esetén: 1 nap, 1 hét, 1 hónap, 12 hónap időtartamra.

(3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Az engedély kiadásának feltételeiben bekövetkező változásról az engedélyesnek az engedély kiadóját a feltétel megszűnését követően 8 napon belül értesítenie kell.

7. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

8. § Amennyiben az engedély ellenőrzésére jogosult szervek az ellenőrzés során azt tapasztalják, hogy az engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően nem az engedélyben megjelölt jármű közlekedése során, nem az engedélyben megjelölt területen, illetve az engedély másolatát használva használják fel, kezdeményezhetik az engedély visszavonását a jegyzőnél.

8. Az engedély használata

9. § (1) Az engedély a 4. § (3), (4), (5) és (6) bekezdésében szabályozott kivétellel csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.

(2) Az engedély csak az abban meghatározott, korlátozás alá eső közterületen történő közlekedésre jogosít fel.

(3) A 4. § (3) bekezdése alapján és a 4. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel esetén kiadott engedély a Kálmán Imre sétányon és a Hock János közben történő áruszállítás miatt 06:00-09:00, illetve 16:00-17:00 óra között jogosítja fel a jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját a járművel a tilalommal érintett közterületre történő behajtásra, illetve ott a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 60 percig történő várakozásra.

(4) A 4. § (13) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben csak az áthaladás lebonyolítása engedélyezett, a várakozás nem.

(5) Az engedélyt a jármű vezetőjének a tilalommal érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek meg kell mutatnia. A várakozás idején a jármű szélvédőjének bal oldalán jól láthatóan kell elhelyezni.

(6) Az engedélyt a behajtáskor az áruszállító jármű szélvédőjének bal oldalán jól látható helyen kell elhelyezni.

(7) Az úthasználati engedély nem jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és nem is általános jellegű: az adott úthasználati engedélyben kivételként meghatározott utcákon történő áthajtás nem engedélyezett.

(8) Az engedélyről – bármilyen formában – másolatot készíteni, másolatot felhasználni tilos.

9. Az engedély pótlási kötelezettségének esetei

10. § (1) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni és pótlására kérelmet kell benyújtani.

(2) Amennyiben az engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt értékesíti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak.

(3) Új engedélyt kell kiadni, ha a (2) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az igénylő hitelt érdemlően igazolja az adásvétel tényét,

b) a jármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező járművel megegyező vagy annál kisebb.

(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély cseréjére csak az engedélyben foglalt feltételek fennállása esetén kerülhet sor.

10. Helyreállítási kötelezettség

11. §1

11. Az engedélyes ellenőrzése

12. § (1) A rendeletben meghatározott előírások betartását a rendőrség, a közterület-felügyeleti feladatokat ellátó szerv, továbbá a közterületen folytatott tevékenység ellenőrzésére jogszabály alapján jogosult más szervek ellenőrzik.

(2) A tilalommal érintett önkormányzati területeken az ellenőrző szervek jogosultak a területre behajtó járműre kiállított engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.

(3) Engedély nélküli vagy az engedélyben meghatározottól eltérő útigénybevétellel összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(4) A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit ebben a §-ban meghatározott kiegészítő rendelkezésekkel kell alkalmazni.

(5) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás az Ákr. rendelkezéseinek megfelelően bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján, hivatalból indul.

(6) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás során természetes személy esetén ötvenezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötvenezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(7) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyeleti feladatokat ellátó szerv munkatársa jogosult.

(8) A helyszíni bírság kiszabható mértéke természetes személy esetén ötezer forinttól ötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjed.

12. Záró rendelkezések

13. § E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 18-19. pontja.

14. §2

15. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

A 11. §-t a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.