Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 05- 2022. 09. 06

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.05.

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A várakozási övezetek kategóriái:

a) „A” várakozási övezet,

b) „B” várakozási övezet,

c) „C” várakozási övezet, és

d) „D” várakozási övezet.

(4) A várakozási övezetek (3) bekezdés szerinti kategóriáknak megfelelő besorolását az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Díjköteles a várakozás – a rendeletben foglaltak kivételével – munkanapokon az „A” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 22.00 óra közötti, a „B” várakozási övezetekben a 8.00 óra és 20.00 óra közötti, a „C” várakozási övezetekben és a „D” várakozási övezetekben pedig a 8.00 óra és 18.00 óra közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjköteles várakozási időszakoktól eltérő időszakban díjköteles a várakozás az 5. melléklet 1.1. alpontjában kijelölt várakozási övezetekben.

(3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérésként szombati munkavégzést ír elő, úgy ezeken a szombati napokon is az (1) bekezdésben meghatározott díjköteles várakozási időszakot kell alkalmazni.

(4) Nem kell várakozási díjat fizetni a várakozási övezetek területén minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-jén üzemzárásig, az 5. melléklet 1.2. alpontjában kijelölt várakozási övezetek kivételével.

(5) Nem kell várakozási díjat fizetni az 5. melléklet 1.3. alpontjában kijelölt zárt rendszerű várakozási övezetek esetén az ott meghatározott időtartamig.”

3. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama az „A” várakozási övezetekben, a „B” várakozási övezetekben és „C” várakozási övezetekben 3 óra, a „D” várakozási övezetekben nincs időkorlátozás.”

4. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A várakozási övezetekben fizetendő egyórai várakozási díj mértéke személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében:

a) az „A” várakozási övezetekben 600 forint/óra,

b) a „B” várakozási övezetekben 450 forint/óra,

c) a „C” várakozási övezetekben 300 forint/óra,

d) a „D” várakozási övezetekben 200 forint/óra.

(2) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja az (1) bekezdésben meghatározott várakozási díj háromszorosa.”

5. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 6. §-ban foglaltaktól eltérően a Budai Vár várakozási övezetben autóbusz csak autóbusz várakozási hozzájárulással várakozhat.”

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13/A. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az autóbusz várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a várakozási megváltási díj megfizetése, amelynek mértéke

a) napi autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj ötszöröse,

b) heti autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj huszonötszöröse,

c) éves autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a Budai Vár várakozási övezetben az autóbuszokra a 9. § (2) bekezdése szerint megállapított egyórai várakozási díj ötszázszorosa.

(6) Az autóbusz várakozási hozzájárulás a Budai Vár várakozási övezetben a behajtás és a kihajtás időpontja között legfeljebb 15 percig díjmentes várakozásra jogosít. A 15 perces időtartam túllépése esetén jelen rendeletben meghatározott várakozási díjat kell fizetni.

(7) Az autóbusz várakozási hozzájárulás

a) napi autóbusz várakozási hozzájárulás esetén a hozzájáruláson megjelölt nap,

b) heti autóbusz várakozási hozzájárulás esetén az érvényességi időszak kezdő napjától az azt követő 6 napig,

c) éves autóbusz várakozási hozzájárulás az érvényességi időszak kezdő napjától az azt követő 364 napig

érvényes azzal, hogy a heti és az éves autóbusz várakozási hozzájárulás tekintetében az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulás esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.”

6. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A fizető várakozóhelyeken fizetendő egyórai várakozási díj mértéke személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében 200 forint/óra.

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 33. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja a (7) bekezdésben meghatározott várakozási díj háromszorosa.”

7. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(4) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

1. 2. § i) pontjában az „amely - amennyiben a kerületi önkormányzat ettől eltérően nem rendelkezik - munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között vagy jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott időszakban, díjfizetés ellenében, legfeljebb 1, 2, 3 vagy 4 óra időtartamig” szövegrész helyébe az „amely a rendeletben meghatározottak szerint, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 vagy 4 óra időtartamig” szöveg,
2. 8. § (3) bekezdésében az „az időtartam korlátozásnak” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdésben meghatározott időtartam-korlátozásnak” szöveg,
3. 10. § (4) bekezdésében a „jelen rendelet 5. számú mellékletében megjelölt” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet 1.5. alpontjában kijelölt” szöveg,
4. 11. § (3) bekezdésében a „jelen rendelet 5. számú mellékletében megjelölt” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet 1.6. alpontjában kijelölt” szöveg,
5. 12/A. § (3) bekezdésében az „a fizetendő várakozási díj 2027. december 31-ig a rendeletben meghatározott várakozási díj 50%-a” szövegrész helyébe az „a várakozási díjat 2027. december 31-ig havi átalányként kell megfizetni, amelynek összege minden megkezdett naptári hónap után személygépkocsintént 18 000 Ft” szöveg,
6. 12/A. § (5) bekezdésében az „a gépkocsi várakozás helyének és időtartamának a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője által működtetett telematikai rendszerben rögzített tényadatai alapján a parkolás-üzemeltetőnek” szövegrész helyébe az „a Fővárosi Önkormányzat részére azzal, hogy az így megfizetett díj a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a ténylegesen üzemeltetett várakozási övezetben található parkolóhelyek számának a napi üzemidő és a 9. § (1) bekezdése szerinti várakozási díj szorzatával súlyozott aránya szerint illeti meg” szöveg,
7. 12/A. § (6) bekezdés b) pontjában az „a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat neki felróhatóan nem biztosítja, vagy” szövegrész helyébe az „a várakozási díjat az (5) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül sem fizeti meg” szöveg,
8. 15. § (3) bekezdésében a „jelen rendelet 5. számú mellékletében megjelölt” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet 2.1. alpontjában kijelölt” szöveg,
9. 15. § (4) bekezdésében az „5. mellékletben megjelölt” szövegrész helyébe az „5. melléklet 2.2. alpontjában kijelölt” szöveg,
10. 17. § (4) bekezdésében a „jelen rendelet 5. számú mellékletében megjelölt” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet 2.3. alpontjában kijelölt” szöveg,
11. 25. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „jelen rendelet 4. számú melléklete” szövegrész helyébe az „a 3. melléklet” szöveg,
12. 25. § (2) bekezdésében az „a BKKA” szövegrész helyébe a „400 forint” szöveg,
13. 27. § (3) bekezdésében a „3. melléklet 9. pontja szerinti” szövegrész helyébe a „3. melléklet szerinti” szöveg,
14. 30. § (1) bekezdésében a „mellékletében” szövegrész helyébe a „melléklet 2.4. alpontjában” szöveg,
15. 35. § (2) bekezdés a) pontjában az „a BKKA 1-szerese” szövegrész helyébe a „350 forint” szöveg,
16. 35. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyenlő a BKKA 0,3-szeresével” szövegrész helyébe a „105 forint” szöveg,
17. 35. § (2) bekezdés c) pontjában az „a BKKA 4,4-szerese” szövegrész helyébe az „1540 forint” szöveg,
18. 35. § (2) bekezdés d) pontjában az „a BKKA 3,8-szerese” szövegrész helyébe az „1330 forint” szöveg,
19. 35. § (2) bekezdés e) pontjában az „a BKKA 10,2-szerese” szövegrész helyébe a „3570 forint” szöveg,
20. 35. § (2) bekezdés f) pontjában az „a BKKA 16-szorosa” szövegrész helyébe az „5600 forint” szöveg,
21. 35. § (2) bekezdés g) pontjában az „a BKKA 14-szerese” szövegrész helyébe a „4900 forint” szöveg,
22. 35. § (2) bekezdés h) pontjában az „a BKKA 28-szorosa” szövegrész helyébe a „9800 forint” szöveg
lép.

9. § Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

e) 4. alcíme,

10. § Ez a rendelet 2022. szeptember 5-én lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester

1. melléklet

Egyedi szabályokhoz kapcsolódó területi kijelölések

1. Különleges területi kijelölések a várakozási övezetekben

1.1. Várakozási övezetek, amelyekben az általánostól eltérő, alábbi időszakban díjköteles a várakozás:

1.1.1. az I. kerületben a Dísz téren, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszán és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszán minden nap 0 órától 24 óráig díjköteles a várakozás.

1.1.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein minden nap 0 órától 24 óráig díjköteles a várakozás.

1.2. Várakozási övezetek, amelyekben minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-ig is díjköteles a várakozás:

1.2.1. az I. kerületben a Dísz téren, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszán és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszán.

1.2.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein.

1.3. Zárt rendszerű várakozási övezetek, amelyekben a várakozás megkezdésekor az alábbi időtartamig nem kell várakozási díjat fizetni:

1.3.1. az I. kerületben a Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszának, és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszának várakozóhelyein 10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama beleszámít a várakozás időtartamába.

1.3.2. a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein 10 percig, a 10 perc lejártát követően annak időtartama beleszámít a várakozás időtartamába.

1.4. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló azon közterületek, ahol érvényesek a lakossági várakozási hozzájárulások:

1.4.1. az I. kerületben az Attila út, a Bem rakpart, a Dózsa György tér, a Fő utca, a Lánchíd utca, a Krisztina körút Mikó utca és Orvos utca közötti szakasza, és a Szarvas tér.

1.4.2. a II. kerületben a Bem József utca, a Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér és Pázsit utca közötti szakasza, és a Tölgyfa utca.

1.4.3. a IV. kerületben az Árpád út, az István út, a Pozsonyi út és a Tanoda tér.

1.4.4. az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall József rakpart, a Jane Haining rakpart, Erzsébet tér, Jászai Mari tér, Fővám tér, Kossuth tér, Széchenyi István tér és a Március 15. tér.

1.4.5. a VI. kerületben az Andrássy út Oktogon és Dózsa György út közötti szakasza, a Kodály körönd és a Városligeti fasor.

1.4.6. a VIII. kerületben a II. János Pál pápa tér, a Baross utca, a Fiumei út, a Harminckettesek tere, a Ludovika tér, Luther utca 4., az Orczy út és az Üllői út.

1.4.7. a IX. kerületben a Mester utca, Soroksári út és az Üllői út.

1.4.8. a XI. kerületben az Andor utca, a Bartók Béla út, a Bocskai út, a Bogdánfy utca, a Budaörsi út, az Etele tér, a Fehérvári út, a Galvani utca, a Hegyalja út, az Irinyi József utca, a Karolina út, a Nagyszőlős utca, az Október huszonharmadika utca, a Somogyi utca és a Villányi út.

1.4.9. a XII. kerületben az Istenhegyi út.

1.4.10. a XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart, a Dráva utca, és a Váci út Gogol utca és Szekszárdi út közötti szakasza.

1.4.11. a XIV. kerületben a Hungária körút.

1.5. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek, ahol érvényesek a gazdálkodói várakozási hozzájárulások:

1.5.1. az V. kerületben az Alkotmány utca, az id. Antall József rakpart és a Jane Haining rakpart.

2. Különleges területi kijelölések a védett övezetekben

2.1. Behajtási hozzájárulás nélkül a hét minden napján 7 és 10 óra között az alábbi védett övezetekbe lehet behajtani:

2.1.1. Szent István Bazilika környéke.
2.2. Behajtási hozzájárulás nélkül taxik az alábbi védett övezetekbe hajthatnak be:
2.2.1. Budai Vár.
2.2.2. Gellérthegy.
2.2.3. Óbudai Fő tér környéke.
2.2.4. V. kerület belső harmada.
2.2.5. Magyar Állami Operaház környéke.
2.3. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások:
2.3.1. az V. kerület belső harmadába érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca parkolóház kijárata és Türr István utca közötti szakasza, a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca szálloda kijárata és Széchenyi István tér közötti szakasza, a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér szálloda parkolója előtti területe, a Szende Pál utca Belgrád rakpart és Apáczai Csere János utca közötti szakasza, a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér közúti várakozóhelyein is érvényesek.
2.4. A Budai Vár védett övezetében igazolás kiadására jogosult kedvezményezett szervezetek:
2.4.1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Kapisztrán tér 1.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 35.
2.4.2. Németország Nagykövetsége (Úri utca 64-66.), kizárólagos használatú várakozóhelyek száma: 4.
2.4.3. Budapest Hilton Szálloda (Hess András tér 1-2.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 55.
2.4.4. Buda Castle Hotel (Úri utca 39.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.
2.4.5. Hapimag Hotel (Fortuna utca 18.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.
2.4.6. Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Kapisztrán tér 2-4.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 20.
2.4.7. Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér 4.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.
2.4.8. Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal (Úri utca 62.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 5.
2.4.9. Budapesti Evangélikus Templom és Gyülekezet (Táncsics Mihály utca 28.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.
2.4.10. Budavári Nagyboldogasszony Plébánia Incoronata (Országház utca 14.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 0.
2.4.11. Szuverén Máltai Lovagrend Nagykövetsége (Fortuna utca 10.), közterületen kívüli várakozóhelyek száma: 2.”

2. melléklet

1. A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. Kiegészítő táblák:

A „Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblák alatt az alábbi formátumú táblák elhelyezésével kell tájékoztatást adni a várakozási övezet kategóriájáról, a díjköteles időszakról, a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamáról, a 9. § (1) bekezdése szerinti, óránkénti várakozási díjról és a mobiltelefonos parkolási díjfizetéshez szükséges telefonszám meghatározásához szükséges adatokról:

3. melléklet

4. melléklet