Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület-használati hozzájárulást be kell szerezni:)

„10. rendezvények megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához;”

(Közterület-használati hozzájárulást be kell szerezni:)

„25. taxi állomáshely igénybevételéhez;
26. személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett különleges személyszállítási szolgáltatás folytatására;
27. elektromos meghajtású rollerek által igénybevett közterület-használatra;
28. vízi-állás létesítéséhez (önkormányzati terület parti csatlakozása).”

2. § Az Ör. 9. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem adható közterület-használati hozzájárulás:)

„17. az I. és a II. övezetben árubemutató eszköz, berendezés, állvány kihelyezésére, kivéve rendezvények esetében a Siófok Város 6759 hrsz.-ú, Rózsa kert és Isztria sétány közterületeit, továbbá a Kálmán Imre sétány, Hock János köz, Petőfi sétány, Fő utca és a Zákonyi Ferenc köz közterületeit, az épületek homlokzatával párhuzamosan, a homlokzati síkjától számított legfeljebb 1,0 méter széles sávban;”

(A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

„i) használat jogcímét igazoló okiratot.”

4. § (1) Az Ör. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Használatba vevő a használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak alapján köteles megfizetni.”

(2) Az Ör. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 180 napra vagy azt meghaladó időtartamra adott hozzájárulás esetén a közterület-használati díj fizetése – kérelemre – legfeljebb negyedéves részletekben engedélyezhető azzal, hogy az első részletet az (1) bekezdés szerint, a további részleteket az adott időszak első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni.”

(A közterület-használati díj megfizetése alól állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg:)

„k) a humanitárius, illetve az egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket az általuk igénybevett közterület-használatáért.”

6. § (1) Az Ör. 69/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett különleges személyszállítási szolgáltatás folytatására irányuló közterület-használati hozzájárulás kiadása iránti kérelmet az a vállalkozó nyújthat be, aki ilyen járműre vonatkozóan kiadott forgalmi engedéllyel rendelkezik és adott a jármű mindkettő oldalán biztosított be- és kiszállási lehetőség. Továbbá feltétel, hogy csak olyan vállalkozó nyújthat be közterület-használati hozzájárulás kiadása iránti kérelmet, amely a szolgáltatás nyújtása során az utasok tájékoztatását megfelelő módon képes teljesíteni (az útvonal mentén fellelhető látványosságokról és nevezetességekről több nyelven a Kommunikációs és Turisztikai Iroda által szolgáltatott hanganyag alapján), minden év május 15. és szeptember 15. napja között történő szolgáltatásnyújtást képes vállalni és referenciával rendelkezik az ilyen jellegű személyszállítás területén.

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet mindig a tárgyévet megelőző év október 15. – 31. napja között lehet benyújtani.”

(2) Az Ör. 69/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell a hozzájárulást kérő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a szolgáltatás nyújtása során az utasok tájékoztatását megfelelő módon képes teljesíteni, minden év május 15. és szeptember 15. napja között történő szolgáltatásnyújtást képes vállalni és referenciával rendelkezik az ilyen jellegű személyszállítás területén; gazdasági társaság esetén aláírási címpéldányt; járműről készített fényképfelvételeket; alkalmazandó menetrendet és a jármű forgalmi engedélyét.”

(3) Az Ör. 69/C. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatást folytató vállalkozó a közterület tulajdonosának közterület-használati díjat köteles fizetni.

(12) A közterület-használati díjat első évben a közterület-használati hozzájárulás kiadását követően, de az útkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A második, illetve a harmadik évre járó közterület-használati díjat tárgyév április 30. napjáig kell megfizetni.”

„(13) A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás alcímben foglalt rendelkezések vonatkozásában ezen rendelet 30. § és 31. § (2)–(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás esetén a várakozóhelyek igénybevételéért fizetendő díjat járművenként egész évre kell megfizetni a szolgáltatás nyújtásának időtartamától függetlenül.”

7. § Az Ör. 69/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterület-használati hozzájárulás időtartama 3 év.”

8. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § Az Ör.

a) 8. § (1) bekezdés 24. pontjában az „alkalmi árusítás esetén.” szövegrész helyébe az „alkalmi árusítás esetén;” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés h) pontjában a „tervdokumentációt.” szövegrész helyébe a „tervdokumentációt;” szöveg,

c) 35. § (1) bekezdés i) pontjában a „reklámcélokat nem szolgálnak.” szövegrész helyébe a „reklámcélokat nem szolgálnak;” szöveg,

d) 35. § (1) bekezdés j) pontjában az „építéshez szükséges eszközökhöz.” szövegrész helyébe az „építéshez szükséges eszközökhöz;” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Ör. 9. § 15. pontja.

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

5. melléklet a 22/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet