Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2023. 01. 02

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá nagyszombaton, húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, december 24-én és december 27-től január 1-ig a gépjárművel történő várakozás díjmentes.”

2. § (1) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A várakozási díj a parkoló automatánál (terminál):]

„a) az ott megjelölt bankjeggyel és érmével;”

(2) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Nagyparkoló tér zárt parkoló területén várakozásonként legfeljebb 30 perc díjmentes várakozást követően kell várakozási díjat fizetni. ”

3. § (1) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet