Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó évi mértéke:)

„a) üdülő m2-ben számított hasznos alapterületére 600,- Ft/m2/év;
b) kereskedelmi egység m2-ben számított hasznos alapterületére 420,- Ft/m2/év;
c) külterületen lévő, nem lakás célú épület m2-ben számított hasznos alapterületére 300,- Ft/m2/év;”

(2) A helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó évi mértéke:

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész közül)

„da) garázs, gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 360,- Ft/m2/év

db) a fel nem sorolt egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész hasznos alapterületére 420,- Ft/m2/év.”

2. § A helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adó évi mértéke:)

„a) belterületi telek esetében: 40, Ft/m2/év,”

3. § A helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adóbeszedésre kötelezett tevékenységének megszűntetését köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni. ”

4. § A helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.”

5. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.