Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 13- 2022. 08. 14

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.13.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 14/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Gazdasági fejlesztési területen a beültetési kötelezettséget a szabályozási terven jelölt szélességben min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló két fasor és alatta cserje sor telepítésével, az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.

(4) A Gazdasági fejlesztési területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló egy fasor telepítésével az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.”

2. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„11/B. Településképi szempontból nem meghatározó területek fásítása

16/A. § A településképi szempontból nem meghatározó területeken jelölt beültetési kötelezettséget közepes lombkoronájú (10-20 m közötti) fák telepítésével kell megvalósítani. A választható fafajok: Szent István hárs (Tilia Szent István), Bori ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Bori'), Teri ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Teri'),' Raywood' keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), Virágos kőris (Fraxinus ornus), Mezei juhar ( Acer campestre), 'Elsrijk' mezei juhar ( Acer campestre 'Elsrijk') Bugás csörgőfa (Koelreuteria paniculata).”

3. § A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklet 1. függelékkel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 13-án lép hatályba.

1. melléklet

1. függelék a 8. melléklethez