Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) és 143. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya egyaránt kiterjed a település bel- és külterületén lévő közterületekre és magánutakra (a továbbiakban együtt: utca). A településen minden utcát el kell nevezni.”

(2) Az utcanevekről és a házszámozásról szóló 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A településen lévő magánutak esetében, a magánút tulajdonosa írásban kezdeményezheti a magánút elnevezése iránti eljárás lefolytatását a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a kérelem benyújtását követő soros ülésen hoz döntést azzal, hogy a magánút elnevezésére e rendelet előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.”

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző