Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„f) térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás: a Budapest IV. kerület, 70229 helyrajzi számú, természetben a Budapest IV. kerület, Venetianer u. 12–14. szám – Károlyi István u. 25. szám alatti, pályázati úton elnyert támogatás felhasználásával megvalósított bérlakások.”

2. § Az R. 23. §‑a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A lakás munkaviszonyhoz kötődő bérbeadása esetén a nem szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbérét költségelven kell megállapítani.”

3. § Az R. 27. §‑a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Lakás az alábbi jogcímeken adható bérbe:

a) kérelemre vagy pályázat útján,

b) közérdekű feladatok megvalósítása érdekében,

c) munkaviszonyhoz kötődően,

d) fiatalok garzonházában lévő lakás bérbeadása,

e) állami támogatással épült lakás bérbeadása,

f) nyugdíjasházban lévő lakás bérbeadása,

g) térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás bérbeadása,

h) lakáscsere alapján,

i) átmeneti elhelyezés céljából,

j) bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog gyakorlása alapján,

k) törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség alapján,

l) felmondást követően a jogviszony és a hátralékok rendezése érdekében, vagy

m) az e rendeletben meghatározott egyéb jogcímeken.”

4. § Az R. 41. §‑a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § Munkaviszonyhoz kötődően lakás szociális helyzet alapján vagy – a 23. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – nem szociális helyzet alapján is bérbe adható. A bérbeadásról és annak formájáról az NLB. dönt.”

5. § Az R. III. Fejezete az 52/D. §‑át követően a következő „Térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás bérbeadása” alcím címmel és 52/E. §‑sal egészül ki:

„14/B. Térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás bérbeadása

52/E. § (1) A térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás kérelemre, pályázat útján vagy pályázaton kívül a 40. § szerinti jogcímen adható bérbe.

(2) A térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás bérbeadása során – a 116/A. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő bérlő részére történő bérbeadás kivételével – a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályait kell alkalmazni.”

6. § Az R. VII. Fejezete a 110/A. §‑át a következő „Térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakásokra vonatkozó szabályok” alcím címmel és 110/B. §‑sal egészül ki:

„27/A. Térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakásokra vonatkozó szabályok

110/B. § (1) A térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakások vonatkozásában a lakásbérleti jogviszony feltételeire e rendelet előírásait a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás után a bérlő által fizetendő lakbér mértékét – a 116/A. § (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – a 23. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. E bérbeadói döntés meghozatala során figyelembe kell venni az NLB. azon előzetes döntését, amely a térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült ingatlanban található lakások számát a bérbeadás jellege tekintetében meghatározza.

(3) A térségmegújítási és városrehabilitációs projekt keretében épült lakás bérlőjét az önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlői jogok az alábbi eltérésekkel illetik meg:

a) a lakást a bérlő és a vele együtt lakó személyek csak lakás céljára használhatják, a lakás nem lakás céljára történő hasznosításához, használatához, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének bejelentéséhez bérbeadói hozzájárulás nem adható;

b) a lakást a bérlő nem alakíthatja át;

c) a bérlő a lakásának sem az egészét, sem annak egy részét nem adhatja albérletbe;

d) a bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében nem köthet tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést;

e) a lakás bérleti jogát a 116/A. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő bérlő csak olyan személlyel cserélheti el, aki szintén megfelel e feltételeknek és csak azokban az esetekben, amelyekben a bérbeadó a cseréhez való hozzájárulását a Lakástörvény rendelkezései alapján nem tagadhatja meg.

7. § Az R. 116/A. §‑a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az e rendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételek fennállásától függetlenül, a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint kell bérleti szerződést kötni a projekt megvalósítása céljából együttműködést vállalt azon bérlővel is, aki részére az Önkormányzat a projekt keretében épített szociális bérlakásként funkcionáló lakást nem tud biztosítani. Az ilyen jellegű bérbeadás esetében – a lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására vonatkozó rendelkezésektől eltérően – a (2) és (4) bekezdést kell alkalmazni.”

8. § Az R.

a) 51. § (1) bekezdésében a „28–38. §‑ok” szövegrész helyébe a „28/A.–38. §‑ok”;

b) 51. § (1) bekezdésében a „28. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „28/A. § (1) bekezdés”;

c) 116/A. § (1) bekezdésében a „2022. március 15.” szövegrész helyébe a „2023. szeptember 30.”

szöveg lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Záradék:
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. szeptember 30. napján.