Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz és az 1–29. melléklethez
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Nagyhalász Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A változtatások után a költségvetés fő számai az alábbiak szerint alakulnak:
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.053.248.785,- Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 1.068.083.113,- Ft-tal egészít ki, így összesen 2.121.331.898,- Ft forrás áll rendelkezésre.
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2.102.907.772,- Ft, a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 18.424.126,- Ft, így összesen 2.121.331.898,- Ft kiadással számoltunk.
Bevételek:
A költségvetési bevételek vonatkozásában a törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
A bevételi előirányzatokat az Ávr. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani. (1. melléklet)
Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok

2022. évi
eredeti előirányzat

összege

Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

795.871.294

37,51%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

154.384.208

7,28%

Közhatalmi bevétel

74.424.646

3,51%

Működési bevétel

28.568.637

1,35%

Finanszírozási bevételek

1.068.083.113

50,35%

Összes bevétel:

2.121.331.898

100 %

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: tartalmazza a 2022. évi ágazati feladatok támogatását, valamint a működési célú központosított előirányzatokat. (512.307.340,- Ft) A közfoglalkoztatottak után visszaigényelhető támogatás is itt szerepel 258.663.994,- Ft összegben, illetve az iparűzési adó kiesés miatti 20.000.000,-Ft és az ifjúság egészségügyi szolgálat 351.600,- Ft bevétele. Beépítésre került a választás költségére kapott összeg (2.548.360,- Ft), valamint a 2022. évi földalapú támogatás összege. (2.000.000,-Ft)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: az Uniós pályázati források kerültek itt megtervezésre 154.384.208,- Ft összegben, melyet még nem utaltak át a számlánkra.
- Közhatalmi bevételek: A helyi adóbevételeinket tartalmazza. A kommunális adót valamint az iparűzési adót az előző évi teljesülés figyelembevételével terveztük.
- Működési bevételek között szerepel a készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás díja, valamint azok ÁFA-ja.
- Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét terveztük. A pénzmaradvány összege azért olyan magas, mert a TOP-os pályázatokat még 2021. évben a számlánkra utalták.
A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül: (2-4 melléklet)
- kötelező feladatok bevételei: 2.104.903.905,- Ft
- önként vállalt feladatok bevételei: 2.308.242,- Ft -
- államigazgatási feladatok bevételei: 14.119.751,- Ft
A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. (5-6 melléklet) Így az összes bevételen belül:
- a működési bevételek: 1.046.563.919,- Ft
- a felhalmozási bevételek: 1.074.767.979,- Ft
Kiadások:

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok

2022. évi eredeti előirányzatcsoport

összege

Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva

Működési költségvetés

1.028.139.793

48,46%

Felhalmozási költségvetés

1.074.767.979

50,67%

Finanszírozási kiadások

18.424.126

0,87%

Összes kiadás

2.121.331.898

100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:
- kötelező feladatok kiadásai: 1.970.051.886,- Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 2.308.242,- Ft
- államigazgatási feladatok kiadásai: 148.971.770,- Ft
A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak

Működési költségvetési kiadások

2022. évi
eredeti előirányzat

összege

%-a az összes kiadáshoz viszonyítva

Személyi juttatások

408.573.838

39,74%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40.370.278

3,93%

Dologi kiadások

275.149.713

26,76%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49.815.941

4,85%

Egyéb működési célú kiadások

254.230.023

24,72%

Összes működési kiadás

1.028.139.793

100 %

A beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.
A költségvetés egyenlege
A 2022. évi költségvetési egyenlegünk 1.049.658.987,- Ft hiányt mutat. Ebből működési célú hiány 129.275.216,- Ft, felhalmozási célú hiány 920.383.771,- Ft. A hiányt belső forrásból, a költségvetési maradvány igénybevételével kívánjuk megszüntetni.
Az önkormányzat esetében 8 fő az éves tervezett létszám. Ezen kívül 170 fő közfoglalkoztatott létszámmal számoltunk. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 19 fő. Az Anóka Eszter Városi Könyvtár és Petőfi Sándor Művelődési Ház esetében 2 -2 fő foglalkoztatását irányoztuk elő.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére be kell mutatni az alábbi tájékoztató táblákat:
1. Tájékoztató tábla: Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz.
2. Tájékoztató tábla: A céljelleggel juttatott támogatások összegét tartalmazza.
3. Tájékoztató tábla: Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával kell szerepeltetni.
4. Tájékoztató tábla: Önkormányzatunknak több éves kihatással járó feladatait tartalmazza.
5. Tájékoztató tábla: A melléklet a közvetett támogatásokat ismerteti, a Képviselő-testület döntése szerint járó adókedvezmények adataival.
6. Tájékoztató tábla: Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
7. Tájékoztató tábla: Az Áht. 29/A. § szerinti költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai a táblázat szerint kerül megállapításra.
Önkormányzatunk fő feladata 2022. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, közbiztonság növelése, intézmények hatékony működtetése.
A központi költségvetési támogatás 2022. évben is a feladat alapú támogatási rendszerben történik.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával - miszerint működési hiány nem tervezhető, továbbá az önkéntes feladatok felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat- a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, mind az intézményhálózat, mind az önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült.
Hitel felvételét nem tervezzük. Új induló fejlesztések megvalósításához a külső források bevonásának lehetőségét folyamatosan vizsgálni fogjuk. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége továbbra is megköveteli a szigorú pénzügyi fegyelem betartását.