Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: központi költségvetés.) A törvény alapján megterveztük a Csanádpalota Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során betartottuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer és a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. A megalakításra kerülő önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság bevonása az önkormányzati feladatok ellátásába.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
8. Pandémiás helyzetben a megfelelő biztonsági intézkedések ellátása
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetése
(költségvetési szervek nélkül)
B E V É T E L E K
Központi költségvetésből származó bevételek:
Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek döntő többségét a központi költségvetés feladatalapú támogatása teszi ki. Ezen a jogcímen a 2021. évi előirányzathoz képest +41.289.074.-Ft-tal nőtt a bevétel, ami javarészt az óvodai és bölcsődei, valamint a szociális feladatok ellátására kapott finanszírozás növekményének köszönhető.
1.számú táblázat: 2022. évi állami normatíva összege

Jogcím

Összeg

Magyarázat

Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

100.053.590 Ft

Hivatal működési támogatása, 18.84 fő (Királyhegyes és Köveggyel közös)

Település üzemeltetési támogatás

35.952.445 Ft

Közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartás, zöldterület-gazdálkodás

I. Önkormányzatok működési támogatása

136.006.035 Ft

II. Köznevelési feladatok támogatása

87.200.930 Ft

Óvoda működésének támogatása

III.1. Szociális feladatok egyéb támogatása

10.031.000 Ft

Felhasználható: települési támogatási finanszírozására, bölcsődei működésre, családsegítő működésére, szociális étkezés, házi segítségnyújtás

III.2., 4. Szociális intézmény támogatása

27.312.190 Ft

Felhasználható: NIGH, Klub, Családsegítő, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás

III. 3. Bölcsődei támogatás

40.066.000 Ft

Bölcsőde fenntartása, működtetése

III.5. Gyermekétkeztetés

51.477.558 Ft

Bölcsődei, óvodai, iskolai és szünidei étkeztetés

IV. Kulturális feladat támogatása

6.158.779 Ft

Könyvtár és művelődési ház működtetés

Mindösszesen állami normatíva

392.316.092 Ft

.
Közhatalmi bevételek
A pandémiás helyzet miatt 2021. évben a gépjárműadó bevétel továbbra is elvonásra került az önkormányzatoktól, 2022. évben pedig a helyi iparűzési adó 50%-nak megfizetésétől mentesülnek a jogszabályban meghatározott cégek, így ezen központi döntések kihatással vannak városunk gazdálkodására is a 2022. évben.
2.számú táblázat: Az önkormányzat tervezett közhatalmi bevételei

Adómegnevezés

Összege

Telekadó

1.200.000 Ft

Kommunális adó

6.700.000 Ft

Iparűzési adó

125.000.000 Ft

Egyéb közhatalmi adók

380.000 Ft

Mindösszesen:

133.282.000 Ft

A várható iparűzési adó bevételek révén 2021-hez képest a közhatalmi bevételekben +62.202.000 Ft növekmény várható, ami a pandémiás helyzet miatti adóbevételek elvonását kompenzálhatja, azaz Csanádpalota Városi Önkormányzat adóerőképessége jónak mondható.
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen összesen 98.257.693.-Ft bevétele van az önkormányzatnak az alábbi jogcímek szerint:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
iskolaegészségügyi ellátásra átvett 134 400.- Ft
A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás
támogatására 2022. évben összesen 83.652.672.-Ft
Makó Város Önkormányzatától az ivóvízellátást
biztosító konténerek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségre 1 536 000.-Ft
Mezőőri működési támogatás 405.500.-Ft
A mezőőri működési támogatás csak az első negyedévre vonatkozik, hiszen várhatóan megszüntetésre kerül 2022.03.31. napjával.
A közfoglalkoztatási támogatás 2022. évi támogatási összege a 2022. évi költségvetés elkészítése során már elfogadásra került, így a támogatás teljes összegében kimutatásra került erre a költségvetési évre.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről
1. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatás:
0 Ft
Működési bevételek:
Az önkormányzat működési bevétele 33.064.050 .-Ft, amely lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjából, egyéb bérleti szerződésekből, gyermekétkeztetésért fizetett térítési díjból, személyszállítási szolgáltatásból, sírhely megváltásból, szálláshely szolgáltatásból, fűnyírásból, mezőgazdasági szolgáltatásból, termékértékesítésből tevődik össze.
Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeit a rendelet 6. melléklet részletezi.
Az Önkormányzat 2021. évi maradványa
Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 1.031.127.523.-Ft, amely a különböző bankszámlákon és a pénztárakban 2021. december 31-én lévő záró pénzkészletet jelenti, módosítva a korrekciós tételekkel, ez az összeg megegyezik a 2021. évi költségvetési beszámoló végleges maradványával.
A maradvány kimutatását bankszámlánként a 19. számú melléklet tartalmazza. A 2022. évben szabad tartalék 14.492.836. Ft-ban került megállapításra.
Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetése
(költségvetési szervek nélkül)
K I A D Á S O K
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése a szigorú takarékosság figyelembevételével történt, részletesen kimutatva az egyes feladatok ellátásához előirányzott kiadásokat.
A 2021. évben a kiadások tervezése a 2020. évi teljesítési adatokat figyelembe véve történt, mint bázisalapú tervezés, a kiadások kormányzati funkciónként kerültek megtervezésre, amelyből látható, hogy az egyes feladatok ellátásra (kormányzati funkciókra) mekkora összegű előirányzatot tervez a költségvetés.
Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata összesen 1.453.779.163 Ft, amelyet - kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciónként - az alábbi mellékletek részletesen mutatnak be
7. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi személyi jellegű ráfordításai
8. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásai – a gyermekétkeztetési feladatok nélkül,
9. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának dologi kiadásait.
Az önkormányzat 2022 évi kiadási előirányzatai között települési támogatásra összesen 13.435.000.-Ft került betervezésre, amely - a korábbi évek tényszámait figyelembe véve –biztosítja a fedezetet rendszeres és rendkívüli települési támogatások kifizetéséhez. Az Önkormányzat költségvetése átadott pénzeszközei előirányzaton betervezett összeg terhére továbbra is biztosítja a BURSA HUNGARCA támogatás kifizetésének fedezetét.
A települési támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
Az átadott pénzeszközök összesen 156.777.839-Ft-os előirányzatának döntő többségét a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatási Köznevelési Intézmény fenntartásához átadott pénzeszköz teszi ki.
Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait – kiemelt előirányzatonként – tájékoztató jelleggel az indokoláshoz csatolt összefoglaló tartalmazza.
Az átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetésben szereplő beruházási és felújítási kiadásainak összege 932.403.800-Ft, amelyet beruházásonként és felújításonként a 12. melléklet részletesen tartalmaz.
Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervek
B E V É T E L E K
A költségvetési szervek bevételeinek döntő többségét a fenntartó által adott intézményfinanszírozás biztosítja.
Az intézményi működési bevételek minden esetben az azt beszedő költségvetési szervet illetik meg, ezért ezen előirányzat betervezése az adott intézmény bevételi előirányzataként szerepel a költségvetésben. Ilyen bevétellel valamennyi intézményünk rendelkezik, természetesen az általa végzett közszolgáltatás térítésköteles, vagy térítésmentes voltának függvényében. Az intézményeknél az ilyen jogcímen beszedett bevételek bérleti díjakból, az ellátottak térítési díjából, kisebb összegű egyéb bevételekből (pl. irodai szolgáltatás, könyvértékesítés stb.) tevődnek össze.
Államháztartáson belül átvett pénzeszközként az intézmények közül a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői szolgálat működtetésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 14.534.890 Ft támogatást kap.
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal működésére kötött megállapodás szerint – amennyiben a központi költségvetésből kapott támogatás a székhelyhivatal, illetve kirendeltség kiadásait nem fedezi – a különbözetet az érintett Önkormányzat átadja a Hivatal költségvetésébe. Fenti jogcímen a két kirendeltség kiadásai fedezetének biztosítása érdekében a Hivatal:
Királyhegyes Község Önkormányzatától 6.294.057 Ft,
Kövegy Község Önkormányzatától 2.361.011 Ft-ot
vesz át.
KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
A három települési önkormányzat fenntartásában működő Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetésébe épül be. Előirányzatai tartalmazzák a Hivatal királyhegyesi és kövegyi kirendeltségein foglalkoztatott köztisztviselők - engedélyezett létszám szerinti - személyi juttatásait, annak munkaadót terhelő járulékait. A feladatalapú támogatással finanszírozott 18,84 elismert létszámból – a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás alapján – 3,07 finanszírozott létszámra jutó összeg a királyhegyesi kirendeltség, még 1,97 finanszírozott létszámra jutó összeg a kövegyi kirendeltség működtetésére került betervezésre.
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak települések közötti megosztását a 15. melléklet tartalmazza.
A három település között a jegyző személyi juttatása és annak munkaadót terhelő járuléka lakosságarányosan, még az informatikus, anyakönyvvezető és személyügyi ügyintéző, jogász valamint a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó pénzügyi ügyintéző bére és járuléka az érintett önkormányzatok között megkötött külön megállapodásban foglaltak alapján kerül megosztásra.
A külön megállapodás a fentieken túl részletezi a feladatalapú támogatás megosztását, a dologi kiadásokhoz történő hozzájárulás összegét is.
Felhalmozási kiadás a Csanádpalotai székhely település költségvetésében van tervezve, összesen 610.000.-Ft összegben, amely a korábbi években beszerzett informatikai eszközök részletfizetési kötelezettségeit tartalmazza.
A Hivatal engedélyezett létszáma 23 fő, amelyből 1 fő jegyző és 16 fő köztisztviselői álláshely a székhelyen, még 4 fő köztisztviselő álláshely a Királyhegyesi Kirendeltségen, 2 fő köztisztviselői álláshely a Kövegyi Kirendeltségen van engedélyezve.
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet mutatja be.
Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
2022. évi költségvetési tervezés a 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt meg. Feladatellátásonként kimutatva.

Feladat megnevezése

Kiadás

Saját bevétel/maradvány

Állami normatíva/OEP finansz.

Önkormányzati hozzájárulás

Házi segítségnyújtás

12.590.821 Ft

0 Ft

7.535.000 Ft

5.033.077 Ft

Szociális étkezés

2.268.000 Ft

1.016.000 Ft

516.670 Ft

753.330 Ft

Intézmény általános feladat

6.110.938 Ft

1.610.084 Ft

0 Ft

4.500.854 Ft

Védőnői feladat

15.223.150 Ft

0 Ft

14.534.890 Ft

688.260 Ft

Családsegítés

7.821.556 Ft

0 Ft

5.128.940 Ft

2.692.616 Ft

NIGH

57.932.178 Ft

10.100.000 Ft

28.774.600 Ft

19.057.578 Ft

Klub

19.301.024 Ft

0 Ft

14.131.500 Ft

5.169.524 Ft

Fizkóterápia

5.220.840

0 Ft

0 Ft

5.220.840 Ft

Mindösszesen

126.463.843 Ft

12.726.084 Ft

70.621.680 Ft

43.116.079 Ft

Az intézmény bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 16. melléklet tartalmazza.
Csanádpalotai Városi Könyvtár
Az intézménynél a személyi juttatások, munkadót terhelő járulék és a működéshez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.
A könyvtár működéséhez 8.600.686 Ft-ot kell az önkormányzatnak saját bevételeiből biztosítania, 4.752.800 Ft-ot az állami központi költségvetés biztosít.
Kelemen László Művelődési Ház
A Művelődési Házban az engedélyezett létszám személyi juttatása, annak munkaadót terhelő járuléka és az intézmény működtetéséhez szükséges dologi kiadások kerültek betervezésre.
A városi rendezvények kiadási előirányzata – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – az Önkormányzatnál került betervezésre.
Az intézmény 2022. évi költségvetésére hatással lesz TOP.2.1.2-16-2018. kódszámú pályázat megvalósítása bevétel és kiadás tekintetében egyaránt. A művelődési ház működéséhez 7.405.421 Ft-ot az önkormányzat saját bevételeiből biztosít, állami normatíva összege 4.579.152 Ft.
A kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Csanádpalota Városi Önkormányzat költségvetési mérlege egyensúlyban van.
Az elkészített rendelet-tervezet végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését.
A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:
1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek pótlása.
3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között.
4. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni, ingatlanjaink felújítása, a közútjaink javítása érdekében.