Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 09
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés
Hajós Város 2022. évi költségvetésének részletes indoklása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján készült.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdése szerint, és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.
A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek
2012-től külön-külön elemi költségvetést és önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) részére. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek elkülönült tervezése és beszámolása feltételezi az elkülönült könyvvezetést is.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés-tervezete
Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele: 431.963.997,-Ft, tervezett kiadásai: 431.963.997,- Ft, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint: 0 Ft.
Az önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételei
A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások zömének jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 162.214.391,-Ft támogatásban részesül 2963 fő lakosságszám figyelembevételével (2.sz.melléklet)
Ezek részletezve:
Központi költségvetésből származó bevételek
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 162.214.391,-Ft
I.) A települési önkormányzatok működésének támogatása 119.157.841,- forint
a.) Az önkormányzati hivatal működésének 74.085.060,- forint
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatási összeg 5.495.500 forint/fő.
ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7.542.600,-forint
A támogatás a települési zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok biztosításához kapcsolódik, illeti meg.
bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása 11.088.500,- forint
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.
bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 3.532.770,- forint
A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
bd.) Közutak fenntartásának támogatása 10.780.000,- forint
A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
be.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12.128.911,- forint
II. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
2016. szeptember 1-től változás történt önkormányzatunknál, a köznevelési intézmények fenntartásában (óvoda, bölcsőde, iskola). Ezen intézményeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át. Így a Német Nemzetiségi Önkormányzat részesül a köznevelési feladatokra járó költségvetési támogatásban.
III. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20.491.440,-Ft
2019.01.01-től Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működik az önkormányzat önálló költségvetési szerveként. Irányító szerve Hajós Város Önkormányzata lett. Ezen a jogcímen Önkormányzatunk az intézményi átszervezést követően már csak az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására járó költségvetési támogatást jelenítheti meg. Az egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. E két feladatra együttesen 5.128.940,- Ft-ot kapunk. A gyermekétkeztetés után járó támogatás a Német Nemzetiségi Önkormányzatot illeti meg. Önkormányzatunknak csak a rászoruló gyermekek szünidei étkezésének biztosítása maradt kötelező feladatként mely feladatra 533.500,- Ft. támogatást kapunk. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 14.829.000,- Ft. támogatást kapunk.
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7.236.204,- forint
Fajlagos összeg 2.170 forint/fő
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására 13.800.000,- Ft támogatást kapunk. (Kastély)
Szolidaritási hozzájárulás 1.528.906,-Ft
Saját működésből származó bevételek
Ezeket a bevételeket jogszabályi előírások, helyi rendeletek, megállapodások, bérleti szerződések és tapasztalati adatok alapján vettük számításba.
a.) intézményi működési bevételek összege: 62.382.938,-Ft
b.) helyi adókra tervezhető bevétel: 46.600.000,- Ft
Átvett pénzeszközök 26.124.974,- forint
Itt kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök.
Támogatásértékű működési bevételek között tervezhető a társadalombiztosítási támogatás, és a munkaerő piaci alapból átvett közfoglalkoztatás támogatása. Az egészségügyi feladatok ellátására - mely támogatás bővült, mivel 2016. november 1-től a gyermekorvosi praxis Hajós Város Önkormányzatához került, így a TB-től átvett pénzeszközök ezután a feladatellátás után járó összeggel növekedtek - 22.500.000,- Ft-ot terveztünk, ebből kell finanszírozni a védőnői és az iskola egészségügyi valamint a gyermekorvosi feladatokat. A közfoglalkoztatásra a jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés alapján 3.624.974,- Ft került beállításra. (a jelenleg foglalkoztatott átlagosan 21 főre).
Az önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai
A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások (165.582.892,- Ft) és az azokat terhelő járulékok (20 636 931,- Ft) jelentik.
Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a soros lépések figyelembe vételével terveztük meg.
A képviselők juttatásai a 2020. évi szinten kerültek a költségvetés-tervezetbe.
A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől bevezette a cafetéria rendszert. A cafetéria-juttatás maximális éves összegét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. 2022-ben – az előző évivel azonos szinten - bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. A maximális mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a teljes önkormányzati munkavállalói létszámra (köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves munkavállalókra is).
A költségvetési törvény 58. § (5) bekezdése foglalkozik a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás mértékéről. Havonta legfeljebb 1.000,- forint adható. Ez az összeg is betervezett, minden munkavállalóra vonatkozóan.
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2021-as év tényleges teljesítéseit.
Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés).
A társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokra 3.500.000,- Ft-ot terveztünk.
A társadalmi szervezetek támogatására összesen 3.550.000,- Ft-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet.
Felhalmozási kiadásként összesen 91.455.693,- Ft került megtervezésre, az 5..sz. melléklet szerint, a megkezdett és megnyert pályázatok befejezéseként.
Költségvetés tervezésekor pályázati forrásokon kívül 2022 évben egyéb felújítás, beruházás nem került betervezésre.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka
A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál.
2022. évi költségvetési tartalékunk összege: 51 421 112,- Ft.
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
d) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban