Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Bevételek :
Központi költségvetési támogatás, helyi önkormányzatok támogatása
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A 2022. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésre novemberben került sor, melynek alapján a Magyar Államkincstár várhatóan a Kvtv. szerint 2022. januárjában igazolja vissza az önkormányzatunkat megillető állami támogatások pontos összegét.
A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján Szőkedencs Község Önkormányzata összességében az alábbi állami támogatással számolhat.
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása
Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.
E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2022 -ben az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az Önkormányzati hivatal fenntartásához, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújt támogatást.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok, hogy az e jogcímeken nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.
*A központi költségvetés egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén támogatást bíztosít az önkormányzatok számára a Mötv.13. §-ában meghatározott, egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.
1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A szociális kötelező feladatok ellátása a 2022. évben is intézményfenntartó társuláson keresztül működik, a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Szolgálat keretében. Ezen feladat normatív támogatást az intézményfenntartó társulás igényli le, így a szőkedencsi költségvetést ez nem befolyásolja.
1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
E támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.
Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.
Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.
4. Szolidaritási hozzájárulás
A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.
A legfontosabb változás 2022-ben, hogy megszűnik az adóerő-képesség miatti elvonás beszámítási rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A 2021. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja.
A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok fognak teljesíteni a központi költségvetés felé.
Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.
Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.
A helyi adók rendszere nem változhat 2022.évre.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) értelmében a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022-ben végződő adóévben is biztosítania kell.
A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparűzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kell számolnunk a következő évben. Az iparűzési adó mértéke) nem változik.
Az iparűzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.
A gépjárműadó bevétel már ebben az évben is a központi költségvetést illette meg, és ez a következő évben sem változik. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.
A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A 2021. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.
A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.
Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2022 évben folytatódjon, amenyiben a pandémiára való tekintettel ezt jogszabály nem korlátozza.
Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.
Intézményi működési bevételek
A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére.
A 2022. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszedhető, teljesíthető mértékben kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.
A koronavírus járvány miatt azonban pl. a bérleti díjbevételek nem lesznek tervezhetőek olyan mértékben, ahogyan azt „normál” működés mellett tervezni lehetne.
A működési bevételeket a teljesítési adatok figyelembevételével indokolt tervezni.
E tételeknél bevétel növekedéssel nem számolunk, a tervezés pesszimista szemléletben történik, a 2021.évi tényadatokból indulunk ki.
Az önkormányzati telkek értékesítéséből származó bevétellel addig nem számolunk, míg a tényleges értékesítés meg nem történik. Az önkormányzat minden évben felülvizsgálja az értékesíthető ingatlanainak helyzetét és dönt azok esetleges értékesítéséről a fejlesztési források biztosítása érdekében.
Mivel a működési bevételek előreláthatólag csak a működési kiadásokra lesznek elegendők, a jövő évben megvalósítandó felújítási, beruházási kiadások csak befolyt felhalmozási bevételekből vagy pályázatokból lesznek finanszírozhatók.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
Kiadások tervezése
Működési kiadások
A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartására és az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell igazítani a kötelező feladatok ellátását.
A település működtetésével, támogatási rendszerével kapcsolatos kiadások tervezésénél továbbra is a bevételi korlátok meghatározók, a kiadások tervezésénél elsődleges és a jövő évi gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.
A kiadások tervezésénél továbbra is kiemelt szempont lesz a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. A jövőben is fontos, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a településüzemeltetési feladatokat a takarékosság maximális figyelembevételével lássa el.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására, mely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának pénzügyi fedezeteként szolgálhat.
A pályázati kiírások figyelemmel kísérése és nyomon követése prioritást kell, hogy élvezzen.
A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális alapon) és az egyéb működési kiadások (támogatások).
Személyi kiadások:
A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja, ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása.
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezésére vonatkozóan az alábbi tervezési irányelvek mértékadóak.
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a vonatkozó törvényi szabályozások határozzák meg.
Az óvatosság elvét követve megadjuk a lehetőséget, hogy a többletforrás terhére év közben egyéb személyi kifizetésekről döntsön a testület.
Dologi és egyéb folyó kiadások
A működési költségeket érintően törekszünk a jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezést követni, szem előtt tartva az intézmények egyedi igényeit, valamint a váratlan események miatt bekövetkező ad hoc kiadások fedezetét is biztosítani.
A járvány időszak végéig járványvédelmi célokra tartalékot kell biztosítani.
A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat.
A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadásokat (a szociális rendelet alapján adott támogatások)- települési támogatásokat a szociális rendelet alapján indokolt tervezni.
A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat a várható teljesítési adatok figyelembevételével.
Önkormányzat fejlesztési tervei
A 2022. évi esztendőben elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen a folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint a pozitív elbírálásban részesült pályázataink megvalósítása.
Felhalmozási kiadások
Tervezett beruházások, felújítások
A 2022. évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, a korábbi képviselő-testületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket.