Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 8. mellékletben változott a Képviselő-testület üléseire állandó tanácskozási joggal meghívott személye.
A 2. §-hoz
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 44. §-a szerint a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
Az Mötv.-ben hivatkozott jogszabályhely szerint a törvény a rendkívüli testületi ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők számára garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés összehívásának indokát. Az SZMSZ-ben egyéb kötelezettséget (például: tárgyalandó napirend) nem lehet előírni a rendkívüli testületi ülés összehívásának feltételeként.
A rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó törvényi előírástól eltérni nem lehet, azaz 15 napnál rövidebb határidőt megállapítani nem lehet.
Az Mötv. és az SZMSZ rendelkezései összhangjának megteremtése érdekében az SZMSZ 15. §-nak hatályon kívül helyezése szükséges.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.