Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 140 631 851 Ft,

aa) működési bevételek: 84 174 627 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 56 457 224 Ft.

b) a kiadások fő összege: 140 631 851 Ft,

ba) működési kiadások: 114 092 474 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 25 446 367 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 1 093 010 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 49 069 834 Ft értékben, a 13. számú melléklet szerint.

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

(6) A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

6. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 15. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.