Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 158.835.054 Ft bevétellel, és 158.835.054 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2)2 Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet3

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 998 049

37 749 364

-3 248 685

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 600 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

250 000

537 246

287 246

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

42 848 049

39 886 610

-2 961 439

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 488 930

13 788 930

1 300 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

197 000

-203 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

554 912

745 322

190 410

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 443 842

14 731 252

1 287 410

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

56 291 891

54 617 862

-1 674 029

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

6 848 356

6 939 426

91 070

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

0

-300 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 250 000

11 609 374

1 359 374

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 550 000

11 609 374

1 059 374

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

900 000

591 822

-308 178

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

725 000

718 544

-6 456

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 625 000

1 310 366

-314 634

35

Közüzemi díjak (K331)

4 100 000

3 976 659

-123 341

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 570 000

3 037 188

-532 812

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

-500 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 500 000

2 264 532

-235 468

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 550 000

1 160 500

-389 500

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 200 000

5 193 952

993 952

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

16 420 000

15 632 831

-787 169

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

0

-300 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

11 000

-59 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

370 000

11 000

-359 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 405 300

6 052 693

-1 352 607

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

-5 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 150 000

925 974

-224 026

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 560 300

6 978 667

-1 581 633

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

37 525 300

35 542 238

-1 983 062

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

600 000

0

-600 000

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 300 000

1 079 519

-220 481

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

0

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 900 000

1 079 519

-820 481

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 408 565

1 717 027

308 462

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

3 526 720

3 526 720

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

4 935 285

5 243 747

308 462

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

1 627 042

3 195 913

1 568 871

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

435 000

1 420 175

985 175

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

189

Tartalékok (K513)

0

38 850 199

38 850 199

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 997 327

48 710 034

41 712 707

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

54 000

54 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 651 926

7 236 665

5 584 739

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

446 024

1 953 899

1 507 875

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 097 950

9 244 564

7 146 614

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

490 400

490 400

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

374 999

375 000

1

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

101 251

233 658

132 407

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

476 250

1 099 058

622 808

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

112 137 074

157 232 701

45 095 627

2. melléklet4

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 556 880

26 504 534

-1 052 346

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 000 000

1 000 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000

137 908

-12 092

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

28 706 880

27 642 442

-1 064 438

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 488 930

13 788 930

1 300 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

554 912

745 322

190 410

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 043 842

14 534 252

1 490 410

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

41 750 722

42 176 694

425 972

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 927 585

4 730 607

-196 978

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

0

-100 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 950 000

7 808 637

-1 141 363

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 050 000

7 808 637

-1 241 363

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

524 415

-125 585

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

700 000

718 544

18 544

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 350 000

1 242 959

-107 041

35

Közüzemi díjak (K331)

3 750 000

3 740 724

-9 276

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 570 000

3 037 188

-532 812

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

-500 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 000 000

1 851 032

-148 968

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 400 000

1 160 500

-239 500

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 700 000

4 839 987

1 139 987

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 920 000

14 629 431

-290 569

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

0

-200 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

11 000

-59 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

270 000

11 000

-259 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 855 300

4 949 093

-1 906 207

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

-5 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

877 642

-122 358

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 860 300

5 826 735

-2 033 565

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 450 300

29 518 762

-3 931 538

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

600 000

0

-600 000

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 300 000

1 079 519

-220 481

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 900 000

1 079 519

-820 481

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 408 565

1 717 027

308 462

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

3 526 720

3 526 720

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

4 935 285

5 243 747

308 462

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 627 042

3 195 913

1 568 871

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

435 000

1 420 175

985 175

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

189

Tartalékok (K513)

0

38 850 199

38 850 199

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 997 327

48 710 034

41 712 707

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

54 000

54 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 651 926

5 885 665

4 233 739

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

446 024

1 589 129

1 143 105

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

2 097 950

7 528 794

5 430 844

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

490 400

490 400

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

374 999

375 000

1

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

101 251

233 658

132 407

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

476 250

1 099 058

622 808

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

91 600 134

134 843 468

43 243 334

3. melléklet5

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 441 169

11 244 830

-2 196 339

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

399 338

299 338

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 141 169

12 244 168

-1 897 001

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

197 000

-203 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

400 000

197 000

-203 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 541 169

12 441 168

-2 100 001

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 920 771

2 208 819

288 048

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

0

-200 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

3 800 737

2 500 737

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

3 800 737

2 300 737

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

67 407

-182 593

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

-25 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

275 000

67 407

-207 593

35

Közüzemi díjak (K331)

350 000

235 935

-114 065

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

413 500

-86 500

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

0

-150 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

500 000

353 965

-146 035

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 500 000

1 003 400

-496 600

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

-100 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

0

-100 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

550 000

1 103 600

553 600

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

150 000

48 332

-101 668

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

700 000

1 151 932

451 932

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

4 075 000

6 023 476

1 948 476

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 351 000

1 351 000

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

364 770

364 770

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

1 715 770

1 715 770

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

20 536 940

22 389 233

1 852 293

4. melléklet6

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 651 720

13 651 720

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

20 531 940

22 422 810

1 890 870

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 692 310

7 232 382

540 072

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

270 522

231 534

-38 988

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

6 962 832

7 463 916

501 084

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

0

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 562 779

20 822 289

-4 740 490

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 786 126

1 786 126

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

68 979 271

68 416 861

-562 410

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

12 361 627

15 088 761

2 727 134

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

81 340 898

83 505 622

2 164 724

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

14 999 998

14 999 998

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 999 998

14 999 998

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

2 800 000

6 758 591

3 958 591

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

16 500 000

26 085 112

9 585 112

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

16 500 000

26 085 112

9 585 112

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

0

54 788

54 788

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

19 300 000

32 898 491

13 598 491

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

350 000

12 162 057

11 812 057

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 631 950

-368 050

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

100

31

-69

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

100

31

-69

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

506 636

506 636

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

253 813

----

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

3 365 100

15 554 487

12 189 387

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

200 000

169 664

-30 336

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

200 000

169 664

-30 336

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

104 205 998

147 128 262

42 922 264

5. melléklet7

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 651 720

13 651 720

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

20 531 940

22 422 810

1 890 870

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 692 310

7 232 382

540 072

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

270 522

231 534

-38 988

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

6 962 832

7 463 916

501 084

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 562 779

20 822 289

-4 740 490

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 786 126

1 786 126

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

68 979 271

68 416 861

-562 410

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

12 361 627

15 088 761

2 727 134

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

81 340 898

83 505 622

2 164 724

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

14 999 998

14 999 998

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 999 998

14 999 998

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 800 000

6 758 591

3 958 591

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

16 500 000

26 085 112

9 585 112

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

16 500 000

26 085 112

9 585 112

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

54 788

54 788

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

19 300 000

32 898 491

13 598 491

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

350 000

12 162 057

11 812 057

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 631 950

-368 050

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

100

31

-69

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

100

31

-69

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

506 636

506 636

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 000

250 444

240 444

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 360 100

15 551 118

12 191 018

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

200 000

169 664

-30 336

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

200 000

169 664

-30 336

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

104 200 998

147 124 893

42 923 895

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

105 274 800

123 914 873

18 640 073

6. melléklet8

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költésvetési bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

5 000

3 369

-1 631

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

5 000

3 369

-1 631

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

5 000

3 369

-1 631

7. melléklet9

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 602 353

1 602 353

0

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20 531 940

22 346 260

1 814 320

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

22 134 293

23 948 613

1 814 320

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

22 134 293

23 948 613

1 814 320

8. melléklet10

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 533 429

9 598 117

64 688

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 533 429

9 598 117

64 688

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 108 675

2 108 675

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

20 531 940

22 346 260

1 814 320

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

30 065 369

34 053 052

3 987 683

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

30 065 369

34 053 052

3 987 683

9. melléklet11

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

6

6

0

Községgazdálkodás

1

1

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

14

14

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

10. melléklet12

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

6 958 800

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

6 958 802

83 505 622

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

14 999 998

14 999 998

3.Közhatalmi bevételek

150 000

250 000

14 000 000

300 000

2 198 491

450 000

450 000

400 000

14 000 000

300 000

200 000

200 000

32 898 491

4.Működési bevételek

334 010

334 010

334 010

334 010

334 011

11 880 370

334 011

334 011

334 011

334 011

334 011

334 011

15 554 487

5.Felhalmozási bevételek

0

6.Pénzmaradmány

9 598 117

2 108 675

11 706 792

7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök

169 664

169 664

8.Működési célú átvett pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

7 442 810

7 542 812

21 292 812

22 592 810

19 089 421

19 289 172

7 912 477

7 692 813

21 292 813

7 592 813

7 492 813

9 601 488

158 835 054

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

13 102 726

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

157 232 701

12.Finanszírozási kiadások

1 602 353

1 602 353

13. Kiadások (11-12):

14 705 079

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

13 102 725

158 835 054

11. melléklet a 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez13

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 533 429

9 558 513

25 084

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 533 429

9 558 513

25 084

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

2 108 675

2 108 675

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 533 429

11 667 188

2 133 759

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 533 429

11 667 188

2 133 759

12. melléklet a 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelethez14

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

39 604

39 604

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

39 604

39 604

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

20 531 940

22 346 260

1 814 320

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

20 531 940

22 385 864

1 853 924

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

20 531 940

22 385 864

1 853 924

1

A 3. § a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. mellékletet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

14

A 12. mellékletet a Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.