Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI..12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 27- 2022. 01. 29

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI..12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.27.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 14/2014 (XI.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba, és 2022. január 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzata törzskönyvi alapadatai és bankszámlaszámai

1. PIR törzsszám: 435833

2. Megye kód: 20

3. Pénzügyi körzetszáma: 0114

4. Alaptevékenységi szakágazat 841105 Helyi önkormányzatok, és társulások
igazgatási tevékenysége

5. KSH területi számjel: 2032948

6. Adóigazgatási száma: 15435831-1-20

7. KSH szám: 15435831-8411-321-20

8. ÁHTI azonosító: 724089

9. Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt. 8380 Hévíz Széchenyi u. 66.

10. Az önkormányzat számlaszámai:

74500114-

11032845-00000000

Építményadó számla

74500114-

11032852-00000000

Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla

74500114-

11032869-00000000

Illeték beszedési számla

74500114-

11032876-00000000

Iparűzési adó beszedési számla

74500114-

11032883-00000000

Bírság beszedési számla

74500114-

11032890-00000000

Pótlék beszedési számla

74500114-

11032900-00000000

Talajterhelés díj beszedési számla

74500114-

11032917-00000000

Idegen bevételek elszámolási számla

74500114-

11032924-00000000

Állami hozzájárulások elk. számla

74500114-

11032931-00000000

Önkormányzati letéti számla

74500114-

11032948-00000000

Egyéb elkülönített elszámolási számla (csatorna)

74500114-

11032955-00000000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó besz. számla

74500114-

11032962-00000000

Egyéb bevételek beszedési számla

74500114-

11032979-00000000

Gépjármű adó beszedési számla

11. Az Önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint.

Megnevezés

Kormányzati funkció

Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó , általános igazgatási tevékenysége

011130

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

Rövid időtartamú foglalkoztatás

041231

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

051030

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052020

Víztermelés, kezelés, ellátás

063020

Közvilágítás

064010

Zöldterület -kezelés

066010

Város, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

066020

Háziorvosi alapellátás

072111

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

Könyvtári szolgáltatások

082044

Közművelődési – hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

082092

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096015

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096025

Szociális étkeztetés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107051
107060