Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 8. § vonatkozásában Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított jövedelemhatár – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 80000 forintot.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás összege 40000 forint.”

2. § (1) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke jogosultanként 10000 forint”

(2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A támogatás mértéke gyermekenként 10000 forint.”

(3) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A Képviselő-testület a saját költségvetése terhére megállapított szociális támogatások keretében újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő részére a kérelmére pénzbeli támogatást állapíthat meg egyszeri támogatásként, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 285000 forintot.

(2) Az újszülöttek támogatása a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó igényt a szülést követő tizenhat hónapon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 50000 forint. (5) Az újszülöttek támogatását a megállapító döntés véglegessé válását követően, legkésőbb 30 napon belül kell postai kifizetéssel vagy átutalással folyósítani.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében az „57000” szövegrész helyébe a „80000” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „2500” szövegrész helyébe az „5000” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a „2500” szövegrész helyébe az „5000” szöveg,

lép.

4. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 19. § 3. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit
A szociális ellátásokhoz kapcsolódó hatáskörök)

„g) dönt az újszülöttek támogatásáról.”

5. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

7. melléklet