Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 02

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre az a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy – a (2) bekezdés kivételével – akinek a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén pedig a 250%-át.”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg az adott évi költségvetési rendeletben szereplő keretösszeg erejéig annak a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át nem éri el.”

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat születési támogatást állapít meg a gyermek születése után, annak a kérelmezőnek, akinek legalább az egyik szülője győrszemerei bejelentett lakóhellyel rendelkezik és

a) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásban győrszemerei lakóhely kerül bejegyzésre valamint

b) a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásban neveli.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–5. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.