Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2999. 12. 31

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyre, a Polgármesteri Hivatalra, mint gazdasági szervezettel rendelkező és az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a

a) Herendi Polgármesteri Hivatal,

b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

c) Pesovár Ernő Herendi Művelődési Ház

d) Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 832 912 871 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 547 157 001 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 285 755 870 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 832 912 871 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 820 858 184 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 054 687 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 547 157 001 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 638 021 341 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 0 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 182 836 843 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 90 864 340 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 182 836 843 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 7.melléklet, illetve a 8. melléklet szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladattok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2022-2025. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a

a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,

b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 16. melléklet,

c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,

d) Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet

e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként a 20. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 9 461 622Ft működési és 96 810 441 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. § (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közművesített és a közmű nélküli forgalomképes ingatlanait.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a Képviselő-testület minimum vételár megállapítására vonatkozó határozata alapján pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § A költségvetési rendelet módosításáról, a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a 8. § -ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt. A költségvetési rendelet módosítására az első negyedév kivételével – negyedévenként, negyedévet követő hónap 20.-ik napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – alapfeladatukhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására esetenként és intézményenként vagy kormányzati funkciónként 2 000 000 Ft összegig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontokban módosítja.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben beruházásonként, felújításonként jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok terhére a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviseletében szerződést kössön.

11. § (1) Az önkormányzati saját forrás igénnyel járó pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges. A saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtására a költségvetési szervek vonatkozásában a szerv vezetője jogosult.

(2) Az olyan pályázatok benyújtásához, ahol a saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(4) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használják fel.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ba) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,

bb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa

bc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

bd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

be) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékának maradványa,

c) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

g) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.

14. § (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2022. évi éves bruttó összegét 300 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - a közfoglalkoztatottak kivételével - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 300 000 Ft/év előirányzatot.

(3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2022. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.

(2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az önkormányzat költségvetését terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2021. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Starkné Rezeli Erzsébet (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) belső ellenőrt bízta meg.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.