Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kamond Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 80.149.563 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 67.065.448 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 13.084.115 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 171.688.871 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -2.939.981 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kamond Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Kamond Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Kamond Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Kamond Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Kamond Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

1. melléklet

Kamond Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2.

Működési bevételek

3.

b) kamatbevételek

3 000

3 000

2 190

73

4.

c) biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

5.

d) egyéb működési bevételek

4 000

4 000

171 397

4 285

6.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

7 000

7 000

173 587

2 480

7.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

8.

Működési bevételek

9.

a) szolgáltatások ellenértéke

80 000

80 000

22 000

28

10.

b) egyéb működési bevételek

-

-

258 300

-

11.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad.összesen:

80 000

80 000

280 300

350

12.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14.

a) Önkormányzatok működési támogatásai

32 736 989

34 198 357

34 198 357

100

15.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl

16.

a)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14 614 078

14 614 078

100

17.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

32 736 989

48 812 435

48 812 435

100

18.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018130

19.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20.

a) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlről

-

-

70 000

-

21.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

22.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

2 240 622

2 240 622

2 311 534

103

24.

b) Egyéb működési bevételek

-

-

25.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesn:

2 240 622

2 240 622

2 311 534

84

26.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

27.

Működési bevételek

28.

a) biztosító által fizetett kártérítés

-

-

77 080

-

29.

b) egyéb működési bevételek

-

-

1

-

30.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

-

-

77 081

-

31.

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092

32.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

2 500 000

2 500 000

100

34.

b) Egyéb működési bevételek

-

-

5

-

35.

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen:

-

2 500 000

2 500 005

100

36.

Szociális étkeztetés szociális konyhán107051

37.

Működési bevételek

28.

a) ellátási díjak - térítési díj

3 000 000

3 500 000

3 489 620

100

39.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

40.

Működési bevételek

41.

a) Egyéb működési bevételek

-

-

1

-

42.

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

43.

Közhatalmi bevételek

44.

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

1 500 000

3 000 000

3 341 906

111

45.

b) gépjárműadók

-

-

-

-

46.

c) egyéb közhatalmi bevételek

-

-

117 897

-

47.

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

1 500 000

3 000 000

3 459 803

115

48.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

39 564 611

60 140 057

61 174 366

102

49.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 686 907

16 686 907

16 686 907

100

50.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

700 000

2 288 290

2 288 290

100

51.

Finanszírozási bevételek összesen:

17 386 907

18 975 197

18 975 197

100

52.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

56 951 518

79 115 254

80 149 563

99

2. melléklet

Kamond Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kormányzati funkció megnevezése

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

1.

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev

7 634 580

7 860 780

7 612 699

97

5 051 584

5 051 584

5 051 584

100

782 996

782 996

782 996

100

1 800 000

2 026 200

1 778 119

88

2.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

600 000

600 000

445 435

74

-

-

-

-

-

-

-

-

600 000

600 000

445 435

74

3.

013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.

200 000

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000

200 000

-

-

4.

041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 240 622

2 497 622

2 530 730

101

2 058 060

2 313 060

2 291 828

99

182 562

184 562

178 902

97

-

-

60 000

-

6.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása

508 000

508 000

53 600

11

-

-

-

-

-

-

-

-

508 000

508 000

53 600

11

8.

063020Víztermelés, - kezelés, -ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

064010 Közvilágítás

1 900 000

1 900 000

1 302 013

69

-

-

-

-

-

-

-

-

1 900 000

1 900 000

1 302 013

69

10.

066010 Zöldterület-kezelés

790 000

790 000

380 108

48

-

-

-

-

-

-

-

-

790 000

790 000

380 108

48

11.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

2 730 000

2 880 000

1 995 686

69

-

-

-

-

-

-

-

-

2 730 000

2 880 000

1 995 686

69

12.

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

115 000

236 950

236 643

100

-

-

-

-

-

-

-

-

115 000

236 950

236 643

100

14.

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 029 532

1 103 532

924 084

84

676 200

740 200

676 200

91

94 332

104 332

108 891

104

259 000

259 000

138 993

54

15.

082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása

2 533 700

4 266 700

3 433 292

80

600 000

600 000

600 000

100

83 700

83 700

83 700

100

1 850 000

3 583 000

2 749 592

77

16.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

20 000

20 000

10 550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000

20 000

10 550

-

17.

103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

267 456

112 416

121 775

108

-

-

-

-

-

-

-

-

267 456

112 416

121 775

108

19.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

107051 Szociális étkeztetés

4 381 500

5 183 640

5 152 651

99

-

-

-

-

-

-

-

-

4 381 500

5 183 640

5 152 651

99

23.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 011 550

5 614 550

5 633 086

100

3 308 700

3 308 700

3 308 700

100

512 850

512 850

512 854

100

1 190 000

1 793 000

1 811 532

101

24.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.

7 826 000

8 577 146

7 843 130

91

-

-

-

-

-

-

-

-

257 500

1 167 142

1 158 240

99

25.

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

37 787 940

42 351 336

37 675 482

89

11 694 544

12 013 544

11 928 312

99

1 656 440

1 668 440

1 667 343

100

16 868 456

21 259 348

17 394 937

82

3. melléklet

Kamond Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

M E G N E V E Z É S

2020. évi

2021. évi

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

Működési célú bevételek:

2

Önkormányzatok működési támogatásai

31 095 002

32 736 989

34 198 357

34 198 357

3

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről

4 701 916

2 240 622

4 740 622

4 881 534

4

Működési célú támogatások áh. belülről

35 796 918

34 977 611

38 938 979

39 079 891

5

Értékesítési és forgalmi adók

1 863 487

1 500 000

3 000 000

3 341 906

6

Gépjárműadók

2 720

-

-

-

7

Egyéb közhatalmi bevételek

6 689

-

-

117 897

8

Közhatalmi bevételek

1 872 896

1 500 000

3 000 000

3 459 803

9

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

10

Szolgáltatások ellenértéke

1 502 000

80 000

80 000

22 000

11

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

12

Tulajdonosi bevétlek

211 212

-

-

-

13

Ellátási díjak

2 987 400

3 000 000

3 500 000

3 489 620

14

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

15

Kamatbevételek

2 225

3 000

3 000

2 190

16

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

77 080

17

Egyéb működési bevételek

1 287 780

4 000

4 000

429 704

18

Működési bevételek

5 990 617

3 087 000

3 587 000

4 020 594

19

Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

20

Finanszírozási bevételek

37 198 652

17 386 907

18 975 197

18 975 197

21

Működési célú bevételek összesen:

80 859 083

56 951 518

64 501 176

65 535 485

22

Működési célú kiadások:

23

Személyi juttatások

9 701 241

11 694 544

12 013 544

11 928 312

24

Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 462 295

1 656 440

1 668 440

1 667 343

25

Dologi kiadások

18 176 198

16 868 456

21 259 348

17 394 937

26

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 267 100

7 568 500

7 410 004

6 684 890

27

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

1 415 484

1 475 815

1 475 815

1 438 804

28

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

974 463

820 000

983 254

983 254

29

A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad.

24 000

-

-

-

30

Tartalékok

-

2 412 784

1 118 452

-

31

Egyéb működési célú kiadások

2 413 947

4 708 599

3 577 521

2 422 058

32

Műkődési kiadások

37 020 781

42 496 539

45 928 857

40 097 540

33

Finanszírozási kiadások

1 939 363

2 009 479

3 597 769

2 251 676

34

Átlagos statisztikai állományi létszám

4 fő

6 fő

6 fő

6 fő

35

Működési célú kiadások összesen:

38 960 144

44 506 018

49 526 626

42 349 216

36

Felhalmozási célú bevételek:

37

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

14 614 078

14 614 078

38

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről

26 759 444

-

-

-

39

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

40

Felhalmozási célú bevételek összesen:

26 759 444

-

14 614 078

14 614 078

41

Felhalmozási célú kiadások:

42

Beruházások

51 471 476

3 642 500

5 772 397

2 471 047

43

Felújítások

-

8 803 000

23 417 078

21 846 032

44

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500 000

-

399 153

399 153

45

Felhalmozási célú kiadások összesen:

51 971 476

12 445 500

29 588 628

24 716 232

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

107 618 527

56 951 518

79 115 254

80 149 563

47

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

90 931 620

56 951 518

79 115 254

67 065 448

4. melléklet

Kamond Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

(besorolási osztály,

tényleges

munkajogi

tényleges

munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. közalkalmazottak:

a) A 7

1

1

2

2

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

1

1

1

1

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

3

3

4. Választott tisztségviselők

5

0

5

0

5. Összesen:

9

4

11

6

5. melléklet

Kamond Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

forint

A)

B

MEGNEVEZÉS

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

61 174 366

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 813 772

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 639 406

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 975 197

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 251 676

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 723 521

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 084 115

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

13 084 115

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 346 093

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 738 022

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kimutatás Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

forint

A

B

C

D

Megnevezés

előző id.

módos.

tárgyi id.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

82 194 905

0

95 071 097

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

70 544 863

0

60 094 117

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

450 000

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

153 189 768

0

155 165 214

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

240 000

0

240 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

240 000

0

240 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

240 000

0

240 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

153 429 768

0

155 405 214

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

49 515

0

70 860

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

49 515

0

70 860

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17 364 511

0

13 353 032

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 364 511

0

13 353 032

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

17 414 026

0

13 423 892

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

108

0

108

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 175 970

0

2 193

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 107 463

0

52

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

68 507

0

2 141

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

308 840

0

306 420

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére

0

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

229 520

0

229 520

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

74 320

0

71 900

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 000

0

5 000

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 484 918

0

308 721

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

943 117

0

1 079 086

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

943 117

0

1 079 086

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

61 250

0

173 201

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

61 250

0

173 201

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 004 367

0

1 252 287

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

0

70 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

70 000

0

70 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 559 285

0

1 631 008

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

741 488

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

741 488

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

741 488

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

291 060

0

287 375

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

186 017

0

199 894

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

477 077

0

487 269

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

173 880 156

0

171 688 871

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

183 168 000

0

183 168 000

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-2 603 420

0

-2 603 420

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 527 016

0

2 527 016

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-90 746 504

0

-83 735 749

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

7 010 755

0

-2 939 981

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

99 355 847

0

96 415 866

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

69 072

0

69 072

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

69 072

0

69 072

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 309 479

0

1 346 093

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 309 479

0

1 346 093

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 309 479

0

1 346 093

234

H/III/1 Kapott előlegek

797 119

0

1 151 265

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

797 119

0

1 151 265

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 175 670

0

2 566 430

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

943 117

0

1 079 086

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 656 913

0

1 882 145

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

69 748 609

0

69 745 344

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

72 348 639

0

72 706 575

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

173 880 156

0

171 688 871

7. melléklet

Kamond Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

forint

A

B

C

D

MEGNEVEZÉS

előző időszak

módosítások

tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 647 682

0

2 451 734

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei

4 804 300

0

3 505 515

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

116 207

0

111 951

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 568 189

0

6 069 200

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 095 002

0

34 198 357

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 701 916

0

4 881 534

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 809 399

0

14 617 343

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 340 724

0

601 854

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

62 947 041

0

54 299 088

13

10 Anyagköltség

4 422 369

0

3 908 025

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 130 275

0

10 466 048

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

15 552 644

0

14 374 073

18

14 Bérköltség

7 516 176

0

8 602 755

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 341 159

0

3 466 334

20

16 Bérjárulékok

1 489 718

0

1 668 246

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 347 053

0

13 737 335

22

VI Értékcsökkenési leírás

12 965 962

0

16 721 861

23

VII Egyéb ráfordítások

22 641 041

0

18 477 190

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

7 008 530

0

-2 942 171

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 225

0

2 190

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 225

0

2 190

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 225

0

2 190

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

7 010 755

0

-2 939 981

8. melléklet

Kamond Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 591 503

159 099 973

102 708 585

0

450 000

0

264 850 061

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 945 707

0

1 945 707

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

17 201 600

0

17 201 600

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

17 201 600

1 945 707

0

0

0

19 147 307

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

17 201 600

1 945 707

0

19 147 307

0

38 294 614

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

450 000

0

450 000

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

19 147 307

0

19 147 307

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

19 597 307

0

19 597 307

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 591 503

176 301 573

104 654 292

0

0

0

283 547 368

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 591 503

76 905 068

32 163 722

0

0

0

111 660 293

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

4 325 408

12 396 453

0

0

0

16 721 861

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 591 503

81 230 476

44 560 175

0

0

0

128 382 154

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 591 503

81 230 476

44 560 175

0

0

0

128 382 154

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

95 071 097

60 094 117

0

450 000

0

155 615 214

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

1 073 505

0

0

0

1 073 505

9. melléklet

Kamond Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1

A./TÖRZSVAGYON:

2

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3

1. Ingatlanok

85 973 580

48 496 277

4

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 ):

85 973 580

48 496 277

5

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

6

1. Ingatlanok

86 409 330

43 024 691

7

2. Immateriális javak

2 591 503

0

8

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

104 654 292

60 094 117

9

4. Beruházások

0

0

10

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 4):

193 655 125

103 118 808

11

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

279 628 705

151 615 085

12

B./ÜZLETI VAGYON:

13

1. Ingatlanok

3 918 663

3 550 129

14

2. Részesedések (Bakonykarszt Zrt. részvény)

240 000

240 000

15

3. Pénzeszközök

13 423 892

16

4. Követelések

1 561 008

17

5. Követelés jellegű sajátos elszámolások

70 000

18

6. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

741 488

19

7. Aktív időbeli elhatárolások

487 269

20

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 7):

20 073 786

21

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

171 688 871

22

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

23

Pénzügyi kötelezettségek:

24

1. Kötelezettségek dologi kiadásokra

69 072

25

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 346 093

26

3. Iparűzési adó, gépjárműadó túlfizetés

1 147 733

27

4. Pótlék túlfizetés

3 532

28

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 4):

2 566 430

29

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 4):

2 566 430

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.